ภาคผนวก จ การเปิดสะพานเฉลิม ๕๐

ด้วยพระราชทรัพย์ ซึ่งทรงพระราชศรัทธาบริจาค ในคราวเฉลิมพระชนม์พรรษา ร.ศ ๑๒๑ ให้กระทรวงโยธาธิการอำนวยการสร้างสะพานขึ้นที่ปลายถนนสุรวงษ์ ข้ามคลองหัวลำโพง เพื่อให้เปนสาธารณประโยชน์แก่มหาชนซึ่งจะได้สัญจรไปมานั้น

บัดนี้ การก่อสร้างสะพานนั้นได้ทำสำเร็จบริบูรณ์โดยพระราชประสงค์แล้ว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้จัดการเปิดสะพานนี้ในการเฉลิมฉัตร์รัชพรรษา

เจ้าพนักงานได้จัดการตั้งซุ้มประตูขึ้นที่ถนนสุรวงษ์ซุ้มหนึ่ง ประดับด้วยธงช้างแลใบไม้โคมไฟ ที่สะพานเฉลิมประดับด้วยต้นไม้ทั้งสองข้างสะพาน ระหว่างสะพานมีแถบแพรผูกขึงกั้น ที่เชิงสะพานเฉลิม ๔๙ ตอนถนนสนามม้าฝั่งตวันออกตั้งพลับพลายกสำหรับประทับและตรงน่าพลับพลาข้ามมีปรำสำหรับข้าราชการเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท

วันที่ ๑๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ เปนวันกำหนดเปิดสะพาน เวลาบ่าย ๔ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องครึ่งยศทหารบกประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์แลเหรียญ เสด็จออกทรงรถพระที่นั่งพร้อมด้วยกระบวนทหาร, ตำรวจ, องครักษ์, มหาดเล็ก, แห่นำตามเสด็จ เสด็จแต่พระบรมมหาราชวัง ออกประตูพิมานไชยศรี ประตูวิเศษไชยศรี เลี้ยวถนนน่าพระลาน เลี้ยวถนนสนามไชย เลี้ยวถนนบำรุงเมือง ไปเลี้ยวถนนสนามม้า ครั้นถึงปลายถนนนั้นเสด็จพระราชดำเนินลงจากรถพระที่นั่งขึ้นประทับบนพลับพลา พระบรมวงษานุวงษ์ แลข้าราชการ เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทพร้อมกัน แล้วพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ เสนาบดีกระทรวงโยธาธิการ อ่านรายงานการสร้างสะพานกราบบังคมทูลพระกรุณาฉเพาะหน้าพระที่นั่ง ครั้นจบแล้วมีพระราชดำรัสตอบตามสมควร แล้วเสด็จพระราชดำเนินลงจากพลับพลาไปทรงตรึงหมุดอันที่สุดที่สะพาน แล้วทรงตัดแถบแพรที่ขึงกั้นสะพานด้วยมีดเปนการทรงเปิดสะพานแล้ว พระราชทานนานสะพานนั้นว่า “สะพานเฉลิม ๕๐” ในขณะนั้น เจ้าพนักงานได้ประโคมแตรสังข์ฆ้องไชยพิณพาทย์ แล้วเสด็จกลับพลับพลายก ทรงรถพระที่นั่งเสด็จข้ามสะพานเฉลิม ๕๐ ไปลงถนนสุรวงษ์ ออกถนนเจริญกรุง มาเข้าถนนสนามไชย เลี้ยวถนนน่าพระลานกลับเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง เวลาบ่าย ๕ โมงเศษฯ

----------------------------

รายงานการสร้างสะพานเฉลิม ๕๐

ขอเดชะฝ่าลอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

โดยกระแสร์พระบรมราชโองการดำรัสเหนือเกล้าเหนือกระหม่อม ให้กระทรวงโยธาธิการ อำนวยการสร้างสะพานขึ้นที่ปลายถนนสุรวงษ์ ข้ามคลองหัวลำโพง ณ ที่นี้ ด้วยพระราชทรัพย์ซึ่งทรงพระราชศรัทธาบริจาคในคราวเฉลิมพระชนม์พรรษา รัตนโกสินทรศก ๑๒๑ ด้วยหวังพระราชหฤทัยเพื่อประโยชน์ เปนสาธารณทานแล้ว และจะได้พระราชทานนามว่า สะพานเฉลิม ๕๐ นั้น

บัดนี้ การก่อสร้างสะพานได้สำเร็จบริบูรณ์ตามพระราชประสงค์แล้ว สิ้นเงิน ๙๕๖๔ บาท ๔๕ อัฐ ขอผลแห่งพระราชกุศลอันได้สำเร็จเปนสาธารณทานนั้น จงบันดาลให้ใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาทเสวยศุขสำราญพระราชหฤทัยปราศจากภัยทุกประการ เวลานี้สมควรแล้ว ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานอัญเชิญเสด็จใต้ฝ่าลอองธุลีพระบาท ทรงตัดแถบแพรอันได้ผูกปิดสะพานไว้ให้ขาดออก แล้วเสด็จข้ามสะพานใช้เปนมงคลฤกษ์ มหาชนทั้งหลายจะได้ข้ามไปมา สำเร็จพระราชกุศลเปนสาธารณทานในกาล ณ บัดนี้

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ