เดือน ๑๑ จุลศักราช ๑๒๖๖

วัน ๓ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๑ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๒ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเสด็จทรงรถพระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง และทอดพระเนตรวังพระองค์บุรฉัตรไปประทับที่สเตชั่นรถไฟสายนครราชสีมา เสด็จขึ้นรถกลไฟพิเศษแวะรับข้างในที่สเตชั่นสามเสน เสด็จไปลงรถที่สเตชั่นบางปอิน เสด็จประทับเรือพระที่นั่งแจวที่หลังสเตชันไปตามคลองราชดำริห์ เลี้ยวออกแม่น้ำบางปอินเสด็จขึ้นที่ท่าน่าพระราชวังบางปอินแล้วเสด็จทางพระที่นั่งวโรภาษพิมานประทับแรมที่นี้

เวลาเย็นเสด็จออกประทับที่ตะพานน้ำน่าพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระบรมวงษานุวงษ์ แลข้าราชการเฝ้า

วัน ๕ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเย็นเสด็จออกที่น่าพระที่นั่งวโรภาษพิมาน พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการเฝ้า เสด็จประทับเรือพระที่นั่งพายที่ตะพานน้ำน่าพระราชวัง เสด็จขึ้นวัดนิเวศน์ธรรมประวัติ เสด็จกลับตามทางเดิม ประทับที่ตะพานน้ำ ตรัสด้วยพระบรมวงษานุวงษ์แล้วเสด็จขึ้น

วัน ๖ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเย็นเสด็จออกประทับที่ตะพานน้ำน่าพระราชวัง พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการเฝ้า

วัน ๓ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเย็นเสด็จออกประทับที่ตะพานน้ำน่าพระราชวัง พระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการเฝ้า

วัน ๗ ๑๑ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๒ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้เปนวันเสด็จกลับกรุงเทพ ฯ เสด็จจากบางปอินเวลาบ่าย ๓ โมงเสศ มาเสด็จลงที่สเตชั่นสามเสน ประทับทอดพระเนตรรถออโตโมบิลกรมหมื่นราชบุรีแล่นถวาย แลทรงรถนั้นแสด็จประพาศสวนดุสิต แล้วเสด็จมาประทับในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๑ ๑๔ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้เปนดิถีที่ตรงกับวันประสูตรรัชกาลที่ ๔ แลนับจำเดิมแต่วันประสูตรล่วงมาบรรจบครบร้อยปีในวันนี้โดยจันทรคติกาล ในอภิลักขิตสมัยอันนี้ได้โปรดให้เจ้าพนักงานจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลพิเศษที่พระที่นั่งอมรินทร์ เจ้าพนักงานได้จัดการตั้งที่ต่างๆ มีตั้งที่ประดิษฐานพระบรมอัฐิพระบรมทนต์ เปนต้น เริ่มมีการพระราชกุศลตั้งแต่วันนี้ไป เวลาทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนนมัสการพระบรมอัฐิพระบรมทนต์เปนต้น แล้วทรงทอดไตรพระสงฆ์ดำรงสมณะศักดิ์มาแต่รัชกาลที่ ๔ สดัปกรณ์แลทรงประเคนพัดรองปักตรารัตนาภรณ์รัชกาลที่ ๕ ซึ่งสร้างขึ้นครั้งนี้แก่พระสงฆ์ แล้วโปรดให้เจ้านายแลข้าราชการซึ่งรับราชการมาแต่รัชกาลที่ ๔ บางคนทอดไตรสดัปกรณ์ต่อไป เปนจำนวนพระสงฆ์ที่สดัปกรณ์ทั้งหมดด้วยกัน ๑๐๐ รูป ออกไปครองไตรแล้วกลับเข้ามาสวดมนต์ ในเวลาที่พระสงฆ์สวดมนต์นี้ได้ทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานเหรียญรัตนากรณ์รัชกาลที่ ๔ ซึ่งสร้างขึ้นครั้งนี้แก่เจ้านาย แลข้าราชการฝ่ายน่าที่ได้รับราชการมาแต่รัชกาลที่ ๔ ครั้นพระสงฆ์สวดมนต์จบแล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์เสด็จไปจุดดอกไม้เพลิงที่พระที่นั่งดุสิต เวลายามเสศเสด็จขึ้น

พระราชทานเหรียญแก่เจ้านายแลข้าราชการฝ่ายในต่อไป

วัน ๒ ๑๕ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้เป็นดิถีที่ตรงกับวันสวรรค์คตรัชกาลที่ ๔

เวลาเช้า ๔ โมงเสศเสด็จออกในการเลี้ยงพระที่สวดมนต์วานนี้ เลี้ยงพระแล้วโปรดพระราชทานเงินแจกเจ้านายแลราชินีกูลตามส่วนที่สืบเนื่องในพระราชวงษ์รัชกาลที่ ๔ ชิดแลห่างมากบ้างน้อยบ้างตามสมควรแล้ว เวลาบ่ายโมงเสศเสด็จขึ้น มีการเลี้ยงกลางวันเจ้านายข้าราชการฝ่ายในที่พระที่นั่งไพศาลแลที่ท้องพระโรงน่าต่อไป เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนอย่างวานนี้แล้วทรงทอดไตรรวม ๑๕ ไตร กรมหมื่นวชิรญาณซึ่งจะถวายเทศนาแลเจ้านายที่ทรงผนวชมีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ พระองค์เจ้าหม่อมเจ้าหม่อมราชวงษ์สดัปกรณ์ แล้วทรงประเคนพัดตรารัตนาภรณ์แก่กรมหมื่นวชิรญาณ แลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แล้วมีเทศนาพระราชประวัติรัชกาลที่ ๔ กรมหมื่นวชิรญาณถวาย ๑ กัณฑ์ เสร็จแล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิ์เดชน์ไปจุดดอกไม้เพลิงอย่างวันก่อน เวลายามเสศเสด็จขึ้นจากพระที่นั่งอมรินทร์แล้วโปรดเสด็จให้เชิญเจ้านายฝ่ายน่าที่ได้รับเหรียญคราวนี้เข้าไปรับพระราชทานเลี้ยง ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาศน์

วัน ๓ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๕ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้กำหนดสดัปกรณ์พระบรมอัฐิที่วัดพระศรีรัตนสาศดาราม เจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งอมรินทร์ไปตั้งในพระอุโบสถ เวลาบ่าย ๔ โมงเสศเสด็จประทับในพระอุโบสถทรงจุดเทียน แล้วทรงทอดผ้ารายร้อยสดัปกรณ์ แลโปรดให้พระบรมวงษานุวงษ์ทอดผ้าสดัปกรณ์ต่อไป มีจำนวนส่วนของหลวง ๕๐๐ รูป แล้วมีสดัปกรณ์เปนส่วนของเจ้านายข้าราชการสนองพระเดชพระคุณในการครั้งนี้ต่อไปอีก ๕๐๐๐ รูป เวลาย่ำค่ำเสศเสด็จกลับมาประทับมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี เจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิพระบรมทนต์กลับประดิษฐาน ณ ที่เดิม

เวลาค่ำกำหนดว่า จะมีการเลี้ยงข้าราชการฝ่ายน่าที่ได้รับเหรียญที่พระที่นั่งจักรกรี แต่มีพระราชกังวลด้วยพระเจ้าลูกเธอกรมขุนสุพรรณภาควดีประชวรมีพระอาการมาก จึงเปนอันงดเปนเสร็จการ

อนึ่งวันนี้เปนวันกำหนดออกพรรษา เวลาบ่ายได้โปรดให้เจ้าพนักงานจัดการบำเพ็ญพระราชกุศลสดัปกรณ์กาลานุกาลที่พระที่นั่งอมรินทร์ ที่พระราชวังบวร แลที่หอพระนาคด้วยตามเคย

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๖ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลา ๔ ทุ่มเสศ พระเจ้าลูกเธอกรมขุนสุพรรณภาควดีซึ่งประชวรเปนพระโรคเรื้อรังมาช้านานสิ้นพระชนม์ ณ ตำหนักในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๕ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๗ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้า ๔ โมงเสศเสด็จลง ณ ตำหนักกรมขุนสุพรรณพระราชทานน้ำสรงพระศพแลเจ้านายสรงน้ำพระศพแล้ว โปรดให้เจ้าพนักงานเชิญพระศพประกอบพระโกษกุดั่นใหม่มีกระบวนแห่ไปประดิษฐานบนเว่นฟ้า ๓ ชั้นในพระที่นั่งสุทไธสวรรย์ แล้วทรงทอดผ้าสดัปกรณ์แล้วเสด็จขึ้น

ในการพระศพนี้โปรดให้มีสวดพระอภิธรรมประจำพระศพทั้งกลางวันกลางคืน มีฉันเช้าเพนแลมีเครื่องประโคมกว่าจะปิดพระศพ

วัน ๖ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี แล้วเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๗ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๙ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๓ โมงเสศเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนรถม้าพระที่นั่งไปพระราชทานพระกฐินวัดมงกุฎกษัตริยารามที่ ๑ กรมหมื่นวชิรญาณ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช แลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์ได้เสด็จมาเฝ้าในพระวิหารด้วย แลในการพระกฐินวัดนี้กรมหมื่นวชิรญาณเปนผู้ถวายอติเรก แล้วเสด็จไปพระราชทานพระกฐินวัดโสมนัศวิหารเปนที่ ๒ วัดเทพศิรินทราวาศเปนที่ ๓ เมื่อเสด็จออกจากพระอุโบสถวัดเทพศิรินทราวาศแล้วได้เสด็จไปทรงจุดเทียนนมัสการพระศรีมหาโพธิด้วย เวลาค่ำเสศเสด็จกลับ

วัน ๑ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๐ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายราว ๔ โมงเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนรถม้าพระที่นั่งไปพระราชทานพระกฐินวัดสระเกษที่ ๑ วัดดิศานุการามที่ ๒ วัดจักรวรรดิราชาวาศที่ ๓ ในการเสด็จพระราชทานพระกฐินวัดดิศานุการามวันนี้ ได้พระราชทานจตุปัจจัยมูลปฏิสังขรณ์พระอาราม แลพระราชทานแก่เจ้าอธิการแลคู่สวดอันดับทั่วกันด้วย เวลาทุ่มเสศเสด็จกลับ

วัน ๒ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๑ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๔ โมง สมเด็จพระบรมราชินีนารถเสด็จโดยกระบวนรถพระที่นั่ง ไปพระราชทานพระกฐินวัดมหาธาตุที่ ๑ วัดราชประดิษฐที่ ๒ ที่วัดราชประดิษฐเมื่อพระราชทานพระกฐินแล้วได้เสด็จไปประทับทรงจุดเทียนนมัสการพระบรมรูปรัชกาลที่ ๔ ซึ่งประดิษฐาน ณ ปราสาทเล็กด้วย เวลาย่ำค่ำเสศเสด็จกลับ

วัน ๓ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๓ โมง เสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนราบไปพระราชทานพระกฐินวัดบวรนิเวศวิหารที่ ๑ เมื่อพระราชทานผ้าพระกฐินแล้วทรงทอดไตรสดัปกรณ์พระอัฐิพระเจ้าบรมวงษ์เธอ กรมสมเด็จพระปวเรศวริยาลงกรณ์ตามเคย เสร็จการพระราชทานพระกฐินวัดนี้แล้ว เสด็จวัดราชบพิธเปนที่ ๒ วัดพระเชตุพนเปนที่ ๓ ที่วัดพระเชตุพนนี้ได้ทรงทอดไตรสดัปกรณ์พระอัฐิพระเจ้าไอยกาเธอ กรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสด้วยตามเคย เสด็จกลับเวลาย่ำค่ำเสศ

วัน ๔ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

มีการพระราชกุศลสัตมวารในการพระศพกรมขุนสุพรรณภาควดีครั้งที่ ๑ ที่พระที่นั่งสุทไธสวรรย์ ในตอนเช้ามีเลี้ยงพระของหลวง ๑๐ ของเจ้าภาพ ๕ แล้วมีเทศน์ของเจ้าภาพ ๑ กัณฑ์ แลมีสดัปกรณ์ของหลวง ๑๐๐ รูป ของเจ้าภาพ ๑๐๐ รูป ในตอนค่ำพระที่ฉันเข้ามาสวดมนต์ แล้วสดัปกรณ์แลมีเทศน์ของหลวง ๑ กัณฑ์ โปรดให้พระเจ้าลูกยาเธอพระองค์เจ้าอาภากรณ์เกียรติวงษ์ แลพระเจ้าลูกเธอพระองค์เจ้าสุวภักตร เสด็จไปจัดการ

เวลาทุ่มเศสเสด็จออกพระที่นั่งจักรกรีด้านตวันตก ทรงรับพระสงฆ์เข้ามาเฝ้าเยี่ยมเยียนในการกรมขุนสุพรรณ์สิ้นพระชนม์

วัน ๕ ๑๐ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๓ โมงเสด็จโดยกระบวนเรือพายไปพระราชทานพระกฐินวัดอรุณราชวรารามที่ ๑ เมื่อเสด็จออกจากพระอุโบสถได้ทรงจุดเทียนนมัสการพระพุทธรูปฉลองพระองค์พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย ซึ่งประดิษฐานอยู่ที่น่าพระอุโบสถด้วย แล้วเสด็จไปพระราชทานพระกฐินวัดกัลยาณมิตรที่ ๒ เมื่อพระราชทานพระกฐินแล้วได้เสด็จไปประทับในพระวิหารทรงกระทำสักการบูชาพระพุทธไตรรัตนนายกด้วย แล้วเสด็จวัดประยุรวงษาวาศเปนที่ ๓ เสด็จกลับเวลาย่ำค่ำเสศ

วัน ๖ ๑๑ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๔ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้กำหนดว่าจะเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนเรือกลไฟไปพระราชทานพระกฐินวัดอินทารามที่ ๑ วัดราชคฤห์ที่ ๒ วัดอับศรสวรรค์ที่ ๓ แต่วันนี้ฝนตกมากไม่มีระยะหยุดนานจึงไม่ได้เสด็จ โปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้หม่อมเจ้าไสลทองในกรมหลวงประจักษ์ไปทอดพระกฐินวัดอินทาราม หม่อมเจ้าทองต่อในกรมหมื่นสรรพสาตรไปทอดพระกฐินวัดราชคฤห์ หม่อมเจ้ารัชฎาภิเศกในกรมขุนพิทยลาภไปทอดพระกฐินวัดอับศรสวรรค์

วัน ๗ ๑๒ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๕ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๔ โมงเสศเสด็จโดยกระบวนรถพระที่นั่งไปพระราชทานพระกฐินวัดปรินายก เมื่อเสด็จจวนจะถึงบรรไดพระอุโบสถประทับทอดพระเนตรน่าบรรณพระอุโบสถซึ่งเจ้าพนักงานวางแบบแลเขียนลาย แลเมื่อพระราชทานพระกฐินแล้วเสด็จทอดพระเนตรโดยรอบพระอุโบสถแลทางกุฏิแลโรงเรียน แล้วเสด็จกลับประทับรถพระที่นั่ง เสด็จประพาศต่อไป

วัน ๑ ๑๓ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๖ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เริ่มการบำเพ็ญพระราชกุศลของสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ในการที่พระชนม์พรรษาเท่ากรมสมเด็จพระเทพศิรินธรามาตย์ การนี้ทำที่พระตำหนัก เวลาบ่ายมีสดัปกรณ์พระบรมอัฐิกรมสมเด็จพระเทพศิรินธร์ ๒๘ รูป เมื่อสดัปกรณ์แล้ว เชิญพระบรมอัฐิกลับ แลจัดที่ตั้งทำบุญใหม่มีสวดเสดาะพระเคราะห์ ๕ รูป

วัน ๒ ๑๔ ๑๑ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๗ พฤศจิกายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เช้าเลี้ยงพระ ๕ รูปที่สวดมนต์วานนี้ ค่ำสวดมนต์ ๒๘ รูป พระที่สดัปกรณ์วันก่อนนั้นครองไตรมาสวดมนต์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ