เดือน ๙ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๕ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลมีการเจริญพระพุทธมนต์ สมโภชเจ้าฟ้าอัษฎางค์ ที่ทรงบวชเปนสามเณร ที่พระที่นั่งจักรกรี

วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๖ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า พระสงฆ์สวดมนต์ในการฉลองเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมาฉันในพระที่นั่งมูลสถาน แลให้รับพระราชทานเครื่องไทยธรรมโดยฉลากที่นั่ง

เวลาค่ำ มีการสวดมนต์ ๑๐ รูป ในการพระราชกุศลสัตมวารพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้าประพาฬรัศมี ซึ่งสิ้นพระชนม์ครบ ๗ วัน ที่หอนิเพธพิทยา

วัน ๒ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า พระสงฆ์ที่สวดมนต์ในการพระราชกุศลที่หอนิเพทพิทยาฉัน

วัน ๓ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาค่ำ มีการสวดมนต์พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษาที่พระที่นั่งอาภรณ์

วัน ๔ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๙ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า เสด็จออกทรงหล่อพระพุทธรูปประจำพระชนม์พรรษา

เวลาบ่าย พระสงฆ์ตามอารามต่างๆ เข้ามากระทำพุทธบูชาสมโภชพระมหามณีรัตนปฏิมากร เสด็จออกไปทรงช่วยในการนี้

วัน ๖ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลเวลาค่ำ มีการสวดมนต์ ๕ รูป ที่ห้องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสุทธาทิพรัตน ในพระตำหนักใหม่ของพระนางเจ้า พระราชเทวี

วัน ๗ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้าพระสงฆ์ที่สวดเมื่อวานนี้ฉัน

เวลาค่ำพระสงฆ์รามัญ ๕ รูป สวดมนต์ที่ห้องพระเจ้าน้องนางเธอ พระองค์เจ้านภาพรประภา ในพระตำหนักใหม่นั้น

วัน ๑ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า พระสงฆ์รามัญ ๕ รูปฉัน

เวลาค่ำ มีสวดมนต์ รวม ๑๕ รูป

แลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร หม่อมเจ้าดนัยวรนุช เสด็จกลับกรุงเทพฯ

วัน ๒ ๑๐ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาเช้า พระสงฆ์ ๑๕ รูปฉัน เวลาเที่ยงเศษตั้งกรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสุทธาทิพรัตน เปนกรมหลวงศรีรัตนโกสินทร ที่ท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรกรี เวลา ๒ ทุ่มเศษ พระนางเจ้าพระราชเทวี แลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอต่างกรมเสด็จขึ้นพระตำหนักใหม่

วัน ๖ ๑๓ ๙ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๑ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับในพระบรมมหาราชวัง

แลศรีตวันกรมการ เมืองกลันตัน แลเมืองตรังกานู เฝ้าถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ แลมีการพระราชกุศลดิถีซึ่งคล้ายกับวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก

  1. 1. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมหลวงศรีรัตนโกสินทร์ พระนามเดิม สมเด็จเจ้าฟ้าหญิงสุทธาทิพยรัตน์สุขุมขัตติยกัลยาวดี พระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

  2. 2. สมเด็จพระปิตุจฉาเจ้าสุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี

  3. 3. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงทิพยรัตนกิริฎกุลินี พระนามเดิมพระองค์เจ้าหญิงนภาพรประภา พระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณจอมมารดาสำลี

  4. 4. พลโท สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ายุคลทิฆัมพร กรมหลวงลพบุรีราเมศร์ พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฏ ปิยมหาราชปดิวรัดา ในรัชกาลที่ ๕ เป็นข้าหลวงเทศาภิบาล มณฑลนครศรีธรรมราช รัชกาลที่ ๖ เป็นอุปราชมณฑลปักษ์ใต้ รัชกาลที่๗ เป็นอภิรัฐมนตรี และเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย หม่อมเจ้าเฉลิมเขตรมงคลเป็นพระชายา ต้นราชสกุลยุคล

  5. 5. ศรีตวัน ดูภาคผนวก ข.

  6. 6. ถวายพระราชสมัญญานามเป็น “มหาราช” เมื่อวันที่ ๖ เมษายน พ.ศ. ๒๕๒๕ ในโอกาสสมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ๒๐๐ ปี

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ