เดือน ๖ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๑ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๖ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลาเช้า ทรงตั้งปเรียญที่วัดเบ็ญจมบพิตร

วัน ๗ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แลวันนี้มีการยิงเป้าที่ทุ่งตำบลสามเสน

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จพระราชดำเนินไปในการนี้ด้วย

วัน ๓ ๑๑ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แลเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพ พระยามหาโยธา (นกแก้ว) ที่วัดเทพศิรินทร์

วัน ๕ ๑๒ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แลเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพพระนมจัน พระนมอิ่ม ที่วัดเทพศิรินทร์

วัน ๗ ๑๔ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แลมีการปิดทองพระประธาน แลพระสาวกที่วัดราชบุรณะ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปิดทองด้วย

วัน ๑ ๑๕ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการพระราชกุศลวิสาขะบูชา เสด็จมาทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ที่วัดพระแก้ว

วัน ๒ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการสดับปกรณ์ กาลานุกาล ที่พระที่นั่งอมรินทร์

วัน ๓ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการรื่นเริงวันประสูตร์ เจ้าฟ้ากรมขุนนครสีมา ที่วังสวนดุสิต

วัน ๑ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลาบ่าย ๓ โมง เกิดเพลิงไหม้ที่ถนนจักรพรรดิพงษ์

วัน ๖ ๑๒ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรควรพินิต เสด็จกลับกรุงเทพ ฯ แลมีการขึ้นตำหนักใหม่ที่วังตำบลบางขุนพรหมในวันนี้ด้วย กับเจ้าพระยาไทรบุรี ได้โดยเสด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครสวรรควรพินิต เข้ามาเฝ้าทูลลอองธุลีพระบาท

วัน ๗ ๑๓ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

วัน ๑ ๑๔ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

วัน ๒ ๑๕ ๖ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เจ้าพระยาไทรบุรีเฝ้าที่พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท

  1. 1. พระยามหาโยธา (นกแก้ว คชเสนี) บุตรพระยาดำรงราชพลขันธ์ (จุ้ย) เป็นน้องชายร่วมมารดากับเจ้าจอมมารดาซ่อนกลิ่นในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ดำรงตำแหน่งอัครราชทูตไทยประจำกรุงเบอร์ลิน พ.ศ. ๒๔๒๗-๒๔๒๘ แล้วย้ายไปเป็นอัครราชทูตประจำกรุงลอนดอน ต่อมาเป็นผู้ว่าราชการเมืองนครเขื่อนขันธ์ ภริยา คือ คุณหญิงตะขาบ และคุณหญิงปิ๋ว ไม่มีบุตรสืบสกุล

  2. 2. พลเรือเอก สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าอัษฎางค์เดชาวุธ กรมหลวงนครราชสีมา พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ (ศึกษาวิชาการทหาร ณ ประเทศอังกฤษ) ในรัชกาลที่ ๖ ทรงดำรงตำแหน่งผู้สำเร็จราชการทหารเรือ เสด็จทิวงคต วันที่ ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๔๖๗

  3. 3. จอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระปิตุจฉาเจ้า สุขุมาลมารศรี พระอัครราชเทวี เสนาธิการทหารบกในรัชกาลที่ ๕ เสนาบดีกระทรวงทหารเรือ ในรัชกาลที่ ๖ อุปนายกสภากาชาดสยาม เสนาบดีกระทรวงกลาโหม และกระทรวงมหาดไทย ในรัชกาลที่ ๗ สิ้นพระชนม์ในรัชกาลที่ ๘ เป็นต้นราชสกุล “บริพัตร”

  4. 4. วังบางขุนพรหม เป็นวังจอมพลเรือ สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต คือธนาคารแห่งประเทศไทยในปัจจุบัน

  5. 5. เมืองไทรบุรี สมัยนั้นยังเป็นเมืองประเทศราชของไทย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ