เดือน ๒ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๙ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกห้องไปรเวตด้านตวันออกพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จขึ้น ประทับแรมในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๐ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่ายเสด็จประพาศแล้วประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

วันนี้กรมหมื่นนครไชยศรีกราบถวายบังคมลาไปตรวจวิธีจัดการทหารที่มณฑลนครสวรรค และมณฑลพิศณุโลก ส่วนน่าที่ผู้บัญชาการกรมขุนนครสวรรคทำการแทนกว่าจะกลับ

วัน ๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๑ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย เสด็จออกมุขกระสันตวันออก พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท มีพระราชดำรัสด้วยเจ้านาย แล้วเสด็จขึ้นประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

วัน ๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เสด็จออกณะท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท จึงพระยาราชานุประพันธ์ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้ กราบถวายบังคมลาออกไปเปลี่ยนอรรคราชทูตลอนดอน มีพระราชดำรัสด้วยตามสมควรแล้วเสด็จไปประทับน่าห้องราชองครักษ์ ในที่นี้มีข้าราชการเฝ้าตามธรรมเนียม แล้วเสด็จทรงรถพระที่นั่งประพาศ แล้วเสด็จกลับประทับแรมในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย เสด็จออกมุขกระสันตวันออกพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท มีพระราชดำรัสด้วยเจ้านายแล้วเสด็จขึ้นประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

วัน ๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๔ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เริ่มพระราชพิธีมหามงคลการโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งดุสิต พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมนต์เปนการตั้งน้ำวงด้าย

วัน ๖ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้า พระสงฆ์ที่สวดมนต์ตั้งน้ำวงด้าย ๒๐ รูป กับพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์ในการโสกันต์ ๔๐ รูป รวม ๒๐ รูปฉัน ครั้นแวลาพระสงฆ์ ๖๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีโสกันต์ เสด็จออกตามเคย และพระยาเทพอรชุนยืนชิงช้าด้วย

วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๖ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำ มีการสวดมนต์พระราชพิธีโสกันต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกตามเคย

วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพลับพลาบนป้อมขันธ์เขื่อนเพ็ชร ทอดพระเนตรกระบวนแห่ในการยืนชิงช้า ครั้นเวลาค่ำมีการสวดมนต์พระราชพิธีโสกันต์ เสด็จออกตามเคย

วัน ๒ ๑๐ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เป็นวันโสกันต์ เวลาเช้า ๔ โมงเสศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ครั้นโสกันต์แล้วเสด็จออกในการตั้งกรมอีกคราวหนึ่ง เวลาเที่ยงเสศจึงเสด็จขึ้น ครั้นเวลาค่ำมีการสมโภชพระเจ้าลูกยาเธอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกตามเคย

วัน ๓ ๑๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๙ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำมีการสมโภช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกตามเคย

วัน ๔ ๑๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๐ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำมีการสมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกตามเคย

วัน ๕ ๑๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้มีการรื่นเริงในการเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ แลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่พระราชอุทธานสราญรมย์

เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนิน

ครั้นเวลาค่ำ มีการสวดมนต์ที่พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ในการเฉลิมนี้ต่อไป การเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ในรัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒ นี้ เปนคราวที่พระชนมายุครบ ๔๐ ปี

วัน ๖ ๑๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้า ๘ โมงเสศ โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์ซึ่งสวดมนต์ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนารถ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคมนั้น ไปนั่งโต๊ะฉันสลากภัตร์ ณะ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาศน์ แลในวันนี้เวลาเที่ยงเจ้าพนักงานกรมทหารบก ทหารเรือ ได้ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติยศแห่งละ ๒๑ นัด ครั้นเวลาค่ำโปรดให้พระบรมวงษานุวงษ์ มาชุมนุมเสวย ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาศน์ด้วย

วัน ๗ ๑๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่ายราว ๕ โมง สมเด็จพระบรมราชินีนารถ เสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี ในการที่มิสเตอแฮมิลตันกิง อรรคราชทูตอเมริกันกับภรรยาเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายรูปดอกบัววิกตอเรียเรกชีนา แล้วเสด็จขึ้น ทรงสดับพระธรรมเทศนาในพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารกัณฑ์หนึ่ง แลในวันนี้ เวลาค่ำ ได้โปรดให้พระบรมวงษานุวงษ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ แลราชทูตต่างประเทศมาชุมนุมเปนการเลี้ยงใหญ่ที่พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาทเปนเสร็จการเฉลิมคราวนี้

วัน ๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๔ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เวลาค่ำ มีการสวดมนต์ที่พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในการตั้งกรมพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก

วัน ๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เป็นวันตั้งกรม เวลาเช้า ๔ โมงเสศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณะ ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท เมื่อเสร็จการพระราชพิธีนี้แล้ว เสด็จขึ้นเลี้ยงพระที่พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร

วัน ๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๖ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เปนวันที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิศณุโลกประชานารถ เสด็จกลับออกไปทรงเล่าเรียนในประเทศยุโรปต่อไป เวลาราวบ่าย ๔ โมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ฯลฯ ลงเรือพระที่นั่งมหาจักรกรีที่จะออกเสด็จไปส่งถึงสิงคโปร์ที่ท่าราชวรดิษฐ ในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จไปนี้ หม่อมเจ้าวัลภากรในกรมหมื่นนราได้ตามเสด็จออกไปเล่าเรียนด้วย แลมีข้าราชการที่กราบถวายบังคมลาตามเสด็จออกไปรับราชการตามน่าที่ ๓ นาย คือ พระยาศรีธรรมสาสน ๑ หลวงจำนงดิฐการ เลขานุการล่ามสถานทูตลอนดอน ๑ หม่อมหลวงปลั่ง นักเรียนล่ามสถานทูตกรุงปิเตอสเบิค ๑ แลมีเจ้านายข้าราชการที่ตามเสด็จออกไปส่งที่เมืองสิงคโปร์ ๔ คือ กรมหมื่นนราฯ เจ้าพระยาสุรวงษ์ ๑ นายรองพิไนย ๑ นายสฤษดิ์ ๑

วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

ไม่ได้เสด็จออก

วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา กรมหลวงดำรง เสด็จเมืองนครราชสีมา

  1. 1. วัน ๔ ๕ฯ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕ ตรงกับวันที่ ๒๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

  2. 2. ดูภาคผนวก ญ

  3. 3. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  4. 4. พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา)

  5. 5. ป้อมขันธ์เขื่อนเพชร อยู่ด้านเหนือต่อประตูวิเศษไชยศรีไปทางทิศตะวันออก

  6. 6. พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) สถาปนาเป็นกรมขุนสุพรรณภาควดี

  7. 7. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ