เดือน ๒ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๙ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกห้องไปรเวตด้านตวันออกพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท มีพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงดำรงราชานุภาพ เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทแล้วเสด็จขึ้น ประทับแรมในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๐ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่ายเสด็จประพาศแล้วประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

วันนี้กรมหมื่นนครไชยศรีกราบถวายบังคมลาไปตรวจวิธีจัดการทหารที่มณฑลนครสวรรค และมณฑลพิศณุโลก ส่วนน่าที่ผู้บัญชาการกรมขุนนครสวรรคทำการแทนกว่าจะกลับ

วัน ๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๑ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย เสด็จออกมุขกระสันตวันออก พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท มีพระราชดำรัสด้วยเจ้านาย แล้วเสด็จขึ้นประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

วัน ๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เสด็จออกณะท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท จึงพระยาราชานุประพันธ์ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ ที่นี้ กราบถวายบังคมลาออกไปเปลี่ยนอรรคราชทูตลอนดอน มีพระราชดำรัสด้วยตามสมควรแล้วเสด็จไปประทับน่าห้องราชองครักษ์ ในที่นี้มีข้าราชการเฝ้าตามธรรมเนียม แล้วเสด็จทรงรถพระที่นั่งประพาศ แล้วเสด็จกลับประทับแรมในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย เสด็จออกมุขกระสันตวันออกพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท มีพระราชดำรัสด้วยเจ้านายแล้วเสด็จขึ้นประทับแรมพระบรมมหาราชวัง

วัน ๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๔ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เริ่มพระราชพิธีมหามงคลการโสกันต์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ามหิดลอดุลยเดช เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งดุสิต พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมนต์เปนการตั้งน้ำวงด้าย

วัน ๖ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๕ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้า พระสงฆ์ที่สวดมนต์ตั้งน้ำวงด้าย ๒๐ รูป กับพระสงฆ์ที่จะสวดมนต์ในการโสกันต์ ๔๐ รูป รวม ๒๐ รูปฉัน ครั้นแวลาพระสงฆ์ ๖๐ รูป เจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีโสกันต์ เสด็จออกตามเคย และพระยาเทพอรชุนยืนชิงช้าด้วย

วัน ๗ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๖ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำ มีการสวดมนต์พระราชพิธีโสกันต์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกตามเคย

วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่ายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปประทับพลับพลาบนป้อมขันธ์เขื่อนเพ็ชร ทอดพระเนตรกระบวนแห่ในการยืนชิงช้า ครั้นเวลาค่ำมีการสวดมนต์พระราชพิธีโสกันต์ เสด็จออกตามเคย

วัน ๒ ๑๐ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๘ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เป็นวันโสกันต์ เวลาเช้า ๔ โมงเสศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ครั้นโสกันต์แล้วเสด็จออกในการตั้งกรมอีกคราวหนึ่ง เวลาเที่ยงเสศจึงเสด็จขึ้น ครั้นเวลาค่ำมีการสมโภชพระเจ้าลูกยาเธอ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จออกตามเคย

วัน ๓ ๑๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๙ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำมีการสมโภช พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกตามเคย

วัน ๔ ๑๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๐ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำมีการสมโภชพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกตามเคย

วัน ๕ ๑๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๑ ธันวาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้มีการรื่นเริงในการเฉลิมพระชนม์พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ แลสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชที่พระราชอุทธานสราญรมย์

เวลาบ่าย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแลสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนารถ เสด็จพระราชดำเนิน

ครั้นเวลาค่ำ มีการสวดมนต์ที่พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร ในการเฉลิมนี้ต่อไป การเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ในรัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒ นี้ เปนคราวที่พระชนมายุครบ ๔๐ ปี

วัน ๖ ๑๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้า ๘ โมงเสศ โปรดให้นิมนต์พระสงฆ์ซึ่งสวดมนต์ในการเฉลิมพระชนม์พรรษาสมเด็จพระบรมราชินีนารถ เมื่อวันที่ ๓๑ ธันวาคมนั้น ไปนั่งโต๊ะฉันสลากภัตร์ ณะ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาศน์ แลในวันนี้เวลาเที่ยงเจ้าพนักงานกรมทหารบก ทหารเรือ ได้ยิงปืนใหญ่ เฉลิมพระเกียรติยศแห่งละ ๒๑ นัด ครั้นเวลาค่ำโปรดให้พระบรมวงษานุวงษ์ มาชุมนุมเสวย ณ พระที่นั่งมูลสถานบรมอาศน์ด้วย

วัน ๗ ๑๕ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่ายราว ๕ โมง สมเด็จพระบรมราชินีนารถ เสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี ในการที่มิสเตอแฮมิลตันกิง อรรคราชทูตอเมริกันกับภรรยาเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายรูปดอกบัววิกตอเรียเรกชีนา แล้วเสด็จขึ้น ทรงสดับพระธรรมเทศนาในพระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารกัณฑ์หนึ่ง แลในวันนี้ เวลาค่ำ ได้โปรดให้พระบรมวงษานุวงษ์ ข้าราชการผู้ใหญ่ แลราชทูตต่างประเทศมาชุมนุมเปนการเลี้ยงใหญ่ที่พระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาทเปนเสร็จการเฉลิมคราวนี้

วัน ๒ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๔ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เวลาค่ำ มีการสวดมนต์ที่พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬารในการตั้งกรมพระเจ้าลูกเธอ พระองค์เจ้าศรีวิไลยลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก

วัน ๓ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เป็นวันตั้งกรม เวลาเช้า ๔ โมงเสศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออก ณะ ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรีมหาปราสาท เมื่อเสร็จการพระราชพิธีนี้แล้ว เสด็จขึ้นเลี้ยงพระที่พระที่นั่งบรมราชสถิตย์มโหฬาร

วัน ๔ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๖ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

วันนี้เปนวันที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้ากรมขุนพิศณุโลกประชานารถ เสด็จกลับออกไปทรงเล่าเรียนในประเทศยุโรปต่อไป เวลาราวบ่าย ๔ โมง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้เสด็จพระราชดำเนินไปส่งสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ฯลฯ ลงเรือพระที่นั่งมหาจักรกรีที่จะออกเสด็จไปส่งถึงสิงคโปร์ที่ท่าราชวรดิษฐ ในการที่สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จไปนี้ หม่อมเจ้าวัลภากรในกรมหมื่นนราได้ตามเสด็จออกไปเล่าเรียนด้วย แลมีข้าราชการที่กราบถวายบังคมลาตามเสด็จออกไปรับราชการตามน่าที่ ๓ นาย คือ พระยาศรีธรรมสาสน ๑ หลวงจำนงดิฐการ เลขานุการล่ามสถานทูตลอนดอน ๑ หม่อมหลวงปลั่ง นักเรียนล่ามสถานทูตกรุงปิเตอสเบิค ๑ แลมีเจ้านายข้าราชการที่ตามเสด็จออกไปส่งที่เมืองสิงคโปร์ ๔ คือ กรมหมื่นนราฯ เจ้าพระยาสุรวงษ์ ๑ นายรองพิไนย ๑ นายสฤษดิ์ ๑

วัน ๑ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๐ มกราคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

ไม่ได้เสด็จออก

วันนี้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมา กรมหลวงดำรง เสด็จเมืองนครราชสีมา

  1. 1. วัน ๔ ๕ฯ ๒ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕ ตรงกับวันที่ ๒๓ ธันวาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

  2. 2. ดูภาคผนวก ญ

  3. 3. สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

  4. 4. พระยาเทพอรชุน (เจ๊ก จารุจินดา)

  5. 5. ป้อมขันธ์เขื่อนเพชร อยู่ด้านเหนือต่อประตูวิเศษไชยศรีไปทางทิศตะวันออก

  6. 6. พระองค์เจ้าศรีวิลัยลักษณ์ สุนทรศักดิ์กัลยาวดี พระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าคุณพระประยุรวงศ์ (เจ้าคุณจอมมารดาแพ) สถาปนาเป็นกรมขุนสุพรรณภาควดี

  7. 7. สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ