เดือน ๑๐ จุลศักราช ๑๒๖๖

วัน ๓ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๔ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๔ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศก ขุนสาครวิไสยคนเก่าเฝ้า

มีการพระราชกุศลในดิถีคล้ายกับวันสวรรคคตกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ที่พระที่นั่งดุสิต กรมหลวงประจักษ์เสด็จไปจัดการ

วัน ๕ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๕ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกมีมิสเตอกิบลินเจ้ากรมแผนที่เฝ้า แล้วเสด็จกลับพระบรมมหาราชวัง ประทับมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี แล้วออกที่ประชุม

วัน ๖ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๖ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี

วัน ๗ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๗ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี

วัน ๑ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๘ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

ไม่ได้เสด็จออก

วัน ๒ ๑๐ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๙ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เริ่มงานเฉลิมพระชนม์พรรษาตั้งแต่วันนี้ไป

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ในการตั้งปเรียญไทยรามัญ ปเรียญที่ตั้งคราวนี้ ๕๐ รูป มีพระมหาอยู่ ๙ ประโยควัดเทพศิรินธราวาศเปนต้น แล้วโปรดให้กรมขุนสมมตไปจุดเทียนในการสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนสาสดาราม พระสวดมนต์ที่วัด ๕ รูป มีพระญาณโพธิเปนประธาน แล้วเสด็จขึ้นจุดเทียนในการสวดมนต์ที่พระที่นั่งไพศาล พระสวดมนต์ ๕ รูป มีพระสาสนโสภณเปนประธาน เสด็จขึ้น ๗ ทุ่มเสศ สวดเสดาะวันนี้ใช้ฆ้องไชยตีเมื่อพระจบโหรจบ

วัน ๓ ๑๑ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๐ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าพระสวดมนต์วานนี้ ๕ รูปฉันที่พระที่นั่งไพศาล โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าจุฑาธุชธราดิลกเสด็จออกจุดเทียน

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนในการสวดมนต์ที่พระที่นั่งอมรินทร์ พระสวดมนต์ ๓๐ รูป มีสมเด็จพระวันรัตเปนประธาน แล้วโปรดให้กรมขุนสมมตไปจุดเทียนในการสวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนสาสดารามอย่างวานนี้ พระสวดมนต์ที่วัด ๕ รูป มีพระมงคลเทพมุนีเปนประธาน แล้วพระญวน พระจีน เฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียน ข้าราชการฝ่ายญวน ฝ่ายจีนเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนกิมฮวยอั้งติ๋ว เปนการถวายไชยมงคล เสด็จขึ้น ๔ ทุ่มเสศ

วัน ๔ ๑๒ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๑ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าพระสวดมนต์วานนี้ ๓๐ รูป ทั้งที่สวดมนต์ที่วัดพระศรีรัตนสาสดารามตั้งแต่วันที่ ๑๙ มาถึงวันนี้ รวมด้วยกันเปน ๔๕ รูปฉันที่พระที่นั่งอมรินทร์ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จออกทรงจุดเทียนบ่ายวานนี้

เวลาเที่ยงเสด็จออกท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรี การถวายไชยมงคลฝ่ายน่า แต่ในการเสด็จออกปีนี้เปนเวลาที่ประชวรพระบาททรงพระดำเนินไม่สนัด โปรดให้จัดวิธีเสด็จออกใหม่ เมื่อเวลาเสด็จออกปิดพระทวารกลางมีแต่กรมวังมหาดเล็กเฝ้าเท่านั้น ต่อเมื่อประทับพระที่นั่งเรียบร้อยแล้วจึงเปิดพระทวารแล้วตำรวจพระบรมวงษานุวงษ์เข้า ข้าราชการกระทรวงกรมต่างๆ เข้า เมื่อเสร็จการถวายบังคลแล้ว กรมวังเคาะไม้เท้าเปนสัญญา ข้าราชการกราบถวายบังคมลาออก พระบรมวงษานุวงษ์ออกตำรวจออก แล้วปิดพระทวารกลางเสด็จขึ้นท้องพระโรงใน ฯ ถวายไชยมงคลต่อไป เวลาบ่าย ๑ โมงเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี ถวายไชยมะคลของพวกทูตแลกงซุลต่างประเทศ การเสด็จออกนี้ก็จัดวิธีเปลี่ยนเหมือนกันคือเมื่อเสด็จออกประทับพระเก้าอี้ในห้องไปรเวตยอดตวันออกเสร็จ พวกทูตจึงเข้าเฝ้าถวายไชยมงคลแลทรงตอบ แล้วรับสั่งให้หาไปที่น่าที่ประทับทรงปราไสยทีละคน หาได้ทรงยืนปราไสยรายไปตามแถวเช่นปีก่อนๆ ไม่ เมื่อเสร็จการถวายไชยมงคลนี้แล้วทูตทั้งปวงกลับออกมา อุปทูตฝรั่งเสศได้เข้าเฝ้าอีกครั้งหนึ่งนำขวดทำที่เมืองเชฟวร์ประเทศฝรั่งเศสทูลเกล้าฯถวายด้วย ขวดนี้เปนของรัฐบาลฝรั่งเศสส่งมาถวายในการเฉลิมพระชนม์พรรษา เสด็จขึ้นบ่ายโมง

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนในการสวดมนต์ที่พระที่นั่งอมรินทร์ พระสวดมนต์ ๖๐ รูป มีกรมหมื่นวชิรญาณเปนประธาน แล้วโปรดให้กรมขุนสมมตจุดเทียนที่วัดพระศรีรัตนศาสดารามอย่างวันก่อน พระสวดมนต์ที่วัด ๕ รูป มีพระมงคลทิพยมุนีเปนประธาน แล้วข้าราชการฝ่ายจีนเฝ้าถวายดอกไม้ธูปเทียนกิมฮวยอั้งติ๋ว เปนการถวายไชยมงคลเสด็จขึ้นยามเสศ

วันนี้เจ้าพนักงานกรมทหารบกทหารเรือได้ยิงปืนใหญ่ถวายคำนับ ๓ เวลา แห่งละ ๑๐๑ นัด

วัน ๕ ๑๓ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๒ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าพระ ๖๐ รูปที่สวดมนต์วานนี้ฉันที่พระที่นั่งอมรินทร์ เวลาเช้า ๕ โมงเสศเสด็จออกทรงจุดเทียน แล้วเสด็จไปเปลื้องเครื่องที่พระที่นั่งราชฤดี ครั้นถึงพระฤกษ์เสด็จขึ้นที่สรงมุรธาธิเศก ครั้นสรงแลทรงเครื่องแล้วสู่พระที่นั่งอมรินทร์ถวายของพระ แล้วโปรดพระราชทานเงินตราผ้านุ่งห่มแก่ข้าราชการสูงอายุเสด็จขึ้นเที่ยงเสศ

เวลาบ่ายเจ้าพนักงานได้ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชพระราชมณเฑียร

เวลาทุ่มเสศเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ทรงสดัปพระธรรมเทศนา การเทศนาวันนี้เดิมกำหนดว่า สมเด็จพระวันรัตถวายมงคลสูตร ๑ กัณฑ์ สมเด็จพระพุฒาจารย์ถวายรัตนสูตร ๑ กัณฑ์ แต่สมเด็จพระพุฒาจารย์อาพาธเปนลมมาไม่ได้ จึงโปรดให้นิมนต์หม่อมเจ้าพระสถาพร ซึ่งกำหนดว่าจะถวายเทศนาเทวตาทิสนกถาในวันหลัง ให้มาเทศน์เสียวันนี้ ให้สมเด็จพระพุฒาจารย์ไปเทศน์วันหลังต่อไป

วัน ๖ ๑๔ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๓ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลายามเสศเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ ทรงสดัปพระธรรมเทศนารัตนสูตรสมเด็จพระพุฒาจารย์ถวาย ๑ กัณฑ์ แลเมตตสูตรพระพิมลธรรมถวาย ๑ กัณฑ์ เสด็จขึ้น ๕ ทุ่มเสศเปนเสร็จการ

วัน ๒ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๖ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายราว ๕ โมงเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี มิสเตอเกรแฮมเฝ้า

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนในการสวดมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนม์พรรษาที่พระที่นั่งอมรินทร์ พระสวดมนต์ ๕๒ รูป มีหม่อมเจ้าพระสถาพรเปนประธาน สวดมนต์จบแล้ว โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ เสด็จไปจุดดอกไม้เพลิงที่พระที่นั่งดุสิตแล้วเสด็จขึ้นเวลา ๕ ทุ่ม

วัน ๓ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๗ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าพระสวดมนต์วานนี้ฉันที่พระที่นั่งอมรินทร์ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์เสด็จออกจุดเทียน แลโปรดให้เจ้าพนักงานปล่อยสัตว์ต่างๆ

เวลาบ่ายเจ้าพนักงานได้ตั้งบายศรีเวียนเทียนสมโภชพระพุทธรูปประจำพระชนม์พรรษา

เวลาค่ำวันนี้เดิมได้เตรียมการจะมีเทศน์มงคลวิเศษกรมหมื่นวชิรญาณถวายที่พระที่นั่งอมรินทร์ แต่ฝนตกจึงโปรดให้ย้ายมามีที่ท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรกรี เชิญแต่พระพุทธรูปพระชนม์พรรษาองค์ใหม่กับเครื่องบูชาพอสมควรกับเครื่องนมัสการ แลเทียนพระมหามงคลแลเทียนเท่าพระองค์มาตั้งเท่านั้น เวลาทุ่มเสศเสด็จออกทรงจุดเทียน แล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์ไปจุดเทียนที่พระที่นั่งอมรินทร์ เทศน์จบแล้วโปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอที่ออกพระนามมาแล้ว เสด็จไปจุดดอกไม้เพลิงอย่างวันก่อน เสด็จขึ้นยามหนึ่ง เปนเสร็จการ

วัน ๔ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๘ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จออกน่าห้องราชองครักษ์ แล้วทรงรถประพาศ

วัน ๕ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๙ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี แล้วเสด็จออกประทับในที่ประชุม

วัน ๖ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๐ กันยายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จออกน่าห้องราชองครักษ์ แล้วทรงรถประพาศ

วัน ๗ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้โปรดให้มีการเลี้ยงเปนเกียรติยศแก่ข้าหลวงเทศาภิบาล เวลา ๒ ทุ่มเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี ผู้ที่ได้รับเชิญในการนี้เฝ้า แล้วทรงนำไปประทับโต๊ะเสวย ณ พระที่นั่งมูลสถาน เสวยแล้วเสด็จไปประทับพระที่นั่งดำรงสวัสดิ์อนัญวงษ์ พร้อมด้วยผู้ที่มาประชุมทั้งปวง เวลา ๕ ทุ่มเสศ ผู้ที่มาประชุมกราบถวายบังคมลาเปนเสร็จการ

วัน ๑ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลากลางวันโปรดให้มีการเลี้ยงอาหารชวาที่สวนดุสิต เลี้ยงแล้วเสด็จห้างบีกริมแลห้างแกรเลิต เวลาค่ำโปรดให้มีการเลี้ยงเข้าบุหรี่อีกเวลาหนึ่ง

วัน ๒ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกทอดพระเนตรของ ทรงซื้อจากห้างบีกริมที่พระที่นั่งจักรกรีด้านตวันตก แล้วเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๓ ๑๐ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๔ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี

วัน ๕ ๑๒ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๖ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๕ โมงเสตเสด็จออกท้องพระโรงกลาง พระที่นั่งจักรกรี เจ้านครเชียงใหม่เฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ แล้วเสด็จไปประทับมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี เจ้านครเชียงใหม่เฝ้าเป็นการไปรเวตอีกครั้งหนึ่ง

เวลาค่ำเสด็จวัดพระศรีรัตนสาศดารามในการสวดมนต์ถือน้ำ

วัน ๖ ๑๓ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๗ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๒ โมงเสศเสด็จวัดพระศรีรัตนสาศดารามในการประชุมถือน้ำฝ่ายน่า เสด็จประทับพระที่นั่งสนามจันทร์นมัสการพระบรมอัฐิที่เจ้าพนักงานเชิญมาประดิษฐาน ณ หอพระธาตุมณเทียร แล้วเสด็จขึ้นพระที่นั่งไพศาลฝ่ายในถือน้ำต่อไป

เวลาค่ำมีการสวดมนต์พระราชพิธีสารทที่พระที่นั่งดุสิต โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชน์เสด็จออกจุดเทียน

วัน ๗ ๑๔ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๘ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าทรงบาตร มีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชแลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร์มารับที่พระที่นั่งจักรกรี

เวลาค่ำเสด็จออกในการสวดมนต์พระราชพิธีสารทที่พระที่นั่งดุสิต

วัน ๑ ๑๕ ๑๐ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๙ ตุลาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้ามีทรงบาตรอย่างวานนี้

เวลาย่ำค่ำโปรดให้มีการเลี้ยงกับเข้าแปลกๆ ที่สวนดุสิต มีกับเข้าโคราชแลสูปะ เปนต้น

เวลาค่ำมีการสวดมนต์พระราชพิธีสารทที่พระที่นั่งดุสิตอย่างวันก่อน โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าประชาธิปกศักดิเดชเสด็จออกจุดเทียน แลมีการกวนเข้าทิพย์ที่มุขกระสันด้านใต้ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอแลพระเจ้าลูกเธอทรงกวน

  1. 1. พระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์ วัดราชบพิตร พระนามเดิม หม่อมเจ้าภุชงค์ พระนามฉายา สิริวัฑฒโน พระโอรสพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมขุนเจริญผลพูลสวัสดิ ทรงผนวช พ.ศ. ๒๔๑๖ แปลพระปรัยัติธรรมได้ ๕ ประโยค ทรงตั้งเป็นพระราชาคณะ มีราชทินนามว่า หม่อมเจ้าสถาพรพิริยพรต เมื่อ พ.ศ. ๒๔๓๐ พ.ศ. ๒๔๔๒ เป็นพระธรรมปาโมกข์ และปกครองวัดราชบพิธ พ.ศ. ๒๔๔๙ สถาปนาเป็นพระวรวงศ์เธอ กรมหมื่นชินวรสิริวัฒน์

  2. 2. พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว

  3. 3. พระที่นั่งมูลสถานบรมอาสน์ ตั้งอยู่ทางตะวันออก ด้านขวา ของท้องพระโรงกลางของพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท สร้างเมื่อ พ.ศ. ๒๔๑๖ เมื่อแรกสร้างเป็นที่ประทับของรัชกาลที่ ๕ ต่อมาโปรดเกล้าฯ ให้ดัดแปลงพระที่นั่งองค์นี้เป็นห้องพระราชทานเลี้ยง

  4. 4. พระที่นั่งดำรงสวัสดิอนัญวงศ์ ตั้งอยู่ทางตะวันตกติดกับพระที่นั่งสมมติเทวราชอุปบัติ ปัจจุบันรื้อลงเพราะชำรุดทรุดโทรมมาก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ