ภาคผนวก ข เรื่อง ข้าราชการเมืองแขกเฝ้าถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ

วันที่ ๒๑ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเครื่องครึ่งยศทหารประดับเครื่องราชอิศริยาภรณ์ เสด็จออกประทับ ณ พระที่นั่งพุดตาล ภายใต้พระมหาเสวตรฉัตร ในท้องพระโรงกลางพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท เจ้าพนักงานประโคมแตรสังข์มโหระทึก กองทหารที่ยืนแถวอยู่ที่น่าศาลารัฐมนตรี แลกรมพระอาลักษณ์ ทํำเพลงแตรสรรเสริญพระบารมี เมื่อสุดเสียงประโคม แตร สังข์ มโหระทึกแล้ว พระยาสีหเทพราชปลัดทูลฉลองกระทรวงมหาดไทยนำ หวันกอเด ๑ หวันยุโสม ๑ หวันยะฟา ๑ หวันมะหมัด ๑ ศรีตวันกรมการเมืองกลันตัน แลขุนทิพภักดีกรมการเมืองนครศรีธรรมราช หมื่นจิตร์วาทีล่าม กับออรังกายาเดวาสุรา ๑ เจ๊ะอาลี ๑ เจ๊ะชาเลม ๑ มะดัดมะหมัด ๑ ศรีตวันกรมการเมืองตรังกานู รวมทั้งสิ้น ๑๐ นายด้วยกัน เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายต้นไม้ทองเงินเครื่องราชบรรณาการ สำหรับศก ๑๒๒ นี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระราชดำรัสด้วยศรีตวันกรมการเมืองกลันตัน แลเมืองตรังกานูตามสมควรแล้วเสด็จขึ้น ผู้ที่เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทกราบถวายบังคมลากลับออกมาเป็นเสร็จการ

  1. ๑. ราชกิจจานุเบกษา ร.ศ. ๑๒๒ หน้า ๑๕๖-๑๖๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ