เดือน ๗ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๓ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

วัน ๔ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการเลี้ยงพระราชทาน เปนเกียรติยศแก่เจ้าพระยาไทรบุรี ที่พระที่นั่งมูลสถาน

วัน ๑ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการพระราชกุศลกรงกับวันสิ้นพระชนม์ สมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์ พระบรมราชเทวีที่พลับพลาสวนดุสิต

วัน ๓ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการหล่อเทียนหรรษาที่วังสวนดุสิต เสด็จทรงหล่อด้วย

วัน ๖ ๑๑ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แฮร์ โคตส์ ราชทูตเยอรมันเฝ้าทูลเกล้า ฯ ถวายพระราชสาสนในการที่สมเด็จพระเจ้ากรุงเยอรมันทรงตั้งให้เปนราชทูตประจำ ณ ราชสำนักกรุงสยาม ที่พระที่นั่งจักรกรี

วัน ๑ ๑๓ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๗ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แลเสด็จพระราชดำเนินไปพระราชทานเพลิงศพสุ่นภรรยาพระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน) ที่วัดนรนารถ

วัน ๗ ๑๕ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๙ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เริ่มการกุศลปิดศพ เจ้าจอมมารดาทิพเกษร ที่อัฏฏวิจารณ์ศาลา แลเจ้าพระยาไทรบุรีเฝ้ากราบถวายบังคมลา

วัน ๔ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

ปิดศพเจ้าจอมมารดาทิพเกษร

วัน ๖ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๒ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จกลับมาประทับพระบรมมหาราชวัง

วัน ๖ ๑๐ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๙ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับในพระบรมมหาพระราชวัง

แลมีการเปิดรถไฟสายเพ็ชรบุรี

วัน ๒ ๑๓ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๓ ๑๔ ๗ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับในพระบรมมหาราชวัง แลทรงเจิมเทียนพรรษาสำหรับพระราชทานไปยังพระอารามต่างๆ ตามหัวเมือง

  1. 1. G. Coates.

  2. 2. พระยาโชฎึกราชเศรษฐี (เถียน โชติกเสถียร)

  3. 3. วัดนรนาถสุนทริการาม ตั้งอยู่เชิงสะพานเทเวศรนฤมิต มุมถนนกรุงเกษม ตัดกับถนนสามเสน

  4. 4. เจ้าจอมมารดาทิพเกษร ธิดาเจ้าน้อยมหาพรหมและเจ้าอุบลวรรณา เจ้าจอมในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมารดาพระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าชายดิลกนพรัฐ กรมหมื่นสรรควิสัยนรบดี

  5. 5. ดูภาคผนวก ก. ทางรถไฟสายใต้ เริ่มซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟเมื่อวันที่ ๘ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๔๔๒ ลงมือสร้างเมื่อเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๔๔๓ ถึงเพียงจังหวัดเพชรบุรี ขนาดทางกว้าง ๑ เมตร ยาว ๑๕๐.๕ กิโลเมตร สถานีตั้งอยู่ที่ปากคลองบางกอกน้อย มีสะพานใหญ่ทำด้วยเหล็ก ๓ สะพาน คือ สะพานข้ามคลองตลิ่งชัน สะพานข้ามแม่น้ำท่าจีน ชื่อว่า “สะพานเสาวภา” และสะพานข้ามแม่น้ำแม่กลอง ชื่อ “สะพานจุฬาลงกรณ์” นอกจากนั้นมีสะพานเล็กๆ อีก ๑๒๑ แห่ง สร้างด้วยเงินงบประมาณ เป็นเงิน ๗,๘๕๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในปี พ.ศ. ๒๔๕๒ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดให้ประกาศซื้อที่ดินสร้างทางรถไฟสายใต้ ขยายออกไปอีก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ