ภาคผนวก ช ประกาศกรมธนบัตร์

ด้วยเวลานี้มีธนบัตร์ปลอมมีปรากฏแล้ว ราคา ๒๐ บาท ชนิดหนึ่ง ราคา ๑๐๐ บาท ชนิดหนึ่ง ใช้ปะปนอยู่บ้างกับธนบัตร์หลวง ซึ่งจำหน่ายออกไปจากกรมนี้ จึงประกาศแจ้งความให้มหาชนทราบโดยทั่วกันว่า ธนบัตร์ปลอมเหล่านี้ มีที่สังเกตผิดกันกับธนบัตร์หลวงดังต่อไปนี้

๑. กระดาดธนบัตร์ปลอม หนากว่าธนบัตร์หลวง เนื้อกระดาดส่องไม่ใส แลเนื้อกระดาดนุ่มกว่าธนบัตร์หลวง

๒. ในธนบัตร์หลวง มีจุดใต้อักษร เอ๊ซ ดี คำว่า เฟิซด์ ในธนบัตร์ปลอมไม่มี

๓. อักษรอังกฤษตัวท้ายในคำว่า ลิมิเต็ด ในชื่อบริษัทช่างพิมพ์ซึ่งอยู่นอกกรอบนั้น อักษร บี ในธนบัตร์ปลอมนั้นผิด ในธนบัตร์หลวงที่ถูกนั้นเปนอักษร ดี

๔. ลายดอกจัน ซึ่งอยู่ในระหว่างลายมือนามเสนาบดีกระทรวงพระคลังมหาสมบัติ กับนามเจ้าพนักงานกรมธนบัตร์นั้น ไม่ชัดแจ่มแจ้งอย่างธนบัตร์หลวง

บรรดาธนบัตร์ปลอมดังที่กล่าวมาแล้วนี้ ถ้าใครมีอยู่แล้วก็ดี หรือจะไปได้มาในภายน่าก็ดี ควรนำมาส่งยังกรมธนบัตร์แลแจ้งความให้ทราบว่า ได้รับธนบัตร์ปลอมนั้นมาจากแห่งใดโดยทันที

(ลงนาม) รัชนี แจ่มจรัส

เจ้ากรมกรมธนบัตร

วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน รัตนโกสินทรศก ๑๒๒

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ