เดือน ๖ จุลศักราช ๑๒๖๖

วัน ๖ ๖ ค่ำ ปี มะโรง ฉอศก ๑๒๖๖

วันที่ ๑๕ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าเสด็จพระบรมมหาราชวังสรงน้ำพระบรมอัฐิ ณ หอพระธาตุมนเฑียร ครั้นเวลาราว ๕ โมงเสด็จออกพระที่นั่งอมรินทร์ จุดเทียนนมัสการแล้วทรงประเคนอาหารบิณฑบาต พระสงฆ์ฉัน ในเวลานี้เสด็จไปสรงที่พระแท่นข้างพระที่นั่งอมรินทร์ด้านตวันออก แล้วทรงทอดผ้าสดัปกรณ์พระบรมอัฐิแลพระอัฐิ แล้วเสด็จขึ้นเสวยเข้าแช่พร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์ที่พระที่นั่งมูลสถาน แล้วทรงโปรยเบี้ยทองแดงพระราชทานเจ้านายแลข้าราชการบนพระที่นั่ง เวลาค่ำเสด็จวัดพระแก้ว สรงน้ำพระแก้วแล้วเวียนเทียนสมโภช แล้วจุดเทียนที่สำคัญต่าง ๆ แล้วเสด็จหอพระนาค ทรงทอดผ้าสดัปกรณ์พระอัฐิพระบรมวงษานุวงษ์ เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จกลับสวน

วัน ๗ ๖ ค่ำ ปี มะโรง ฉอศก ๑๒๖๖

วันที่ ๑๖ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาทุ่มเสศ เสด็จออกในการเฉลิมพระที่นั่งอภิเศกดุสิต แลฉลองปเรียญพระสงฆ์มีกรมหมื่นวชิรญาณ เปนประธานเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว ทรงเปิดผ้าแพรที่บังนามพระที่นั่งออก ประโคม แล้วพระราชทานไตร พัดปเรียญ ประกาศนิยบัตร์แก่พระสงฆ์วัดเบ็ญจมบพิตร ๑๒ รูป วัดบวรนิเวศ ๑ รูป วัดสุวรรณ์กรุงเก่า ๑ รูป รวม ๑๔ รูป แล้วพระสงฆ์ถวายอติเรก ถวายพระพรลา เสด็จขึ้น

วัน ๑ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๗ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้าโมงเสศ เสด็จออกสพานน้ำน่าพระที่นั่งวิมานเมฆองค์แปดเหลี่ยม โปรดให้พระสงฆ์สามเณร ๓๐ รูป เข้าไปพร้อมแล้ว ทรงจับฉลากปฏิบัติพระสงฆ์ แล้วให้เจ้านายข้าราชการจับฉลากปฏิบัติพระสงฆ์ แล้วทรงนำพระสงฆ์ขึ้นไปฉันที่องค์แปดเหลี่ยม ฉันแล้วฉายรูป แล้วพระราชทานฉลากสิ่งของพระสงฆ์สามเณร แล้ว พระสงฆ์สามเณร ๖๐ รูป ขึ้นไปถวายอนุโมทนาบนท้องพระโรงบน แต่กรมหมื่นแลสมเด็จพระราชาคณะผู้ใหญ่ ๑๐ รูป ถวายอนุโมทนาบนพระที่นั่งอภิเศก

เวลาค่ำเสด็จออกสวนแง่เต๋ง

วัน ๒ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๘ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๓ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๙ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาทุ่มเสศ เสด็จออกในการสวดมนต์พระราชพิธีพืชมงคลแลจรดพระนังคัล ที่พระที่นั่งอภิเศกดุสิต พระสงฆ์ ๑๑ รูป เจริญพระพุทธมนต์ มีพระธรรมไตรโลกเปนประธาน เจ้าพระยาเทเวศร์ ฟังพระพุทธมนต์ พร้อมด้วยนางเทพีทั้ง ๔

วัน ๔ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๐ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาเช้า ๔ โมงเสศ โปรดให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเสด็จออกพลับพลาทุ่งส้มป่อย เจ้าพนักงานได้แห่เจ้าพระยาเทเวศร์ไปแรกนา พระโคกินหญ้าแล้วแห่กลับ เป็นเสร็จการพระราชพิธี

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๕ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๑ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จในการที่เจ้าคุณจอมมารดาแพ ขึ้นตำหนักใหม่ที่สามเสน แลทรงตั้งเปนเจ้าคุณวันนี้

วัน ๖ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๒ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ อรรคราชทูตอเมริกันแลภรรยาเฝ้า แล้วเสด็จไปทรงเยี่ยมสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระภาณุพันธุวงษ์วรเดชซึ่งประชวรไข้ ณะ ภาณุเวศ เวลาราว ๑ ทุ่มเสด็จกลับ ครั้นเวลาราวยามหนึ่งเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต แล้วเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๗ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๓ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

วัน ๑ ๑๐ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๔ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกสวนแง่เต๋ง

วัน ๒ ๑๑ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๕ เมษายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิตแล้วเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๒ ๑๐ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกบนพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๓ ๑๑ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๔ ๑๒ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๕ ๑๓ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกในการดินเนอวันประสูตรสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมาที่พระที่นั่งวิมานเมฆ ในการนี้กรมหมื่นสรรพสาตรได้กล่าวคำถวายไชยมงคลแลสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนครราชสีมาได้ทรงตอบ

วัน ๖ ๑๔ ๖ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

 

  1. 1. หอพระนาค ตั้งอยู่ภายในวงพระระเบียง มุมด้านตะวันตกเฉียงเหนือ หันหน้าอาคารลู่ด้านทิศตะวันออกในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เป็นสถานที่ประกอบพระราชพิธีขึ้นปีใหม่ หรือพระราชพิธีตรุษสงกรานต์ ซึ่งจะสดับปกรณ์พระบรมอัฐิและพระอัฐิเป็นประจำปี

  2. 2. เป็นพระที่นั่งในพระราชวังดุสิต เป็นท้องพระโรง สร้างด้วยไม้ชั้นเดียว หลังยาว อยู่ตรงหน้าพระที่นั่งวิมานเมฆ มีคลองร่องไม้หอมคั่นกลาง อาคารประดับลายฉลุงดงามหน้าบันมีตราแผ่นดิน เมื่อครั้งพระที่นั่งอนันตสมาคมเป็นที่ประชุมรัฐสภาแห่งชาติ พระที่นั่งองค์นี้เป็นที่ทำการของสำนักเลขานุการรัฐสภา

  3. 3. สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาแพ

  4. 4. วัดสุวรรณดาราราม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา อยู่ในกำแพงริมป้อมเพชร สมเด็จพระปฐมบรมมหาชนกต้นราชวงศ์จักรีเป็นผู้สร้าง

  5. 5. เจ้าพระยาเทเวศร์วงศวิวัฒน์ (ม.ร.ว. หลาน กุญชร)

  6. 6. เจ้าคุณพระประยุรวงศ์ เจ้าจอมมารดาคนแรกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ธิดาเจ้าพระยาสุรวงศ์ไวยวัฒน์ (วร บุนนาค)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ