เดือน ๑๐ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๕ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๗ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลมีการบำเพ็ญพระราชกุศลดิถี ซึ่งคล้ายกับวันสวรรคตกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์

วัน ๑ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓๐ สิงหาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลเจ้าฟ้ากรมขุนพิศณุโลก เสด็จกลับจากประเทศยุโรปถึงกรุงเทพฯ ในวันนี้ พระยาศรีธรรมสาร หม่อมหลวงปลั่งโดยเสด็จเข้ามาด้วย พระเจ้าอยู่หัวเสด็จไปรับเสด็จที่สเตชั่นรถไฟวัวลำพอง

วัน ๓ ๑๐ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลมีการเลี้ยงพระราชทานเปนพระเกียรติยศในการที่เจ้าฟ้ากรมขุนพิศณุโลก เสด็จกลับกรุงเทพฯ ชั่วคราว แลในการส่งเจ้าฟ้ายุคลกลับไปทรงศึกษาวิชา ณ ประเทศยุโรป

วัน ๔ ๑๑ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประพาศพระราชวังบางปะอิน

แลประทับแรมด้วย

วัน ๔ ๑๒ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรม ณ พระราชวังบางปะอิน

แลสมเด็จเจ้าฟ้ายุคลเสด็จกลับไปทรงศึกษาวิชา ณะ ประเทศยุโรป

วัน ๔ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๙ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรม พระราชวังบางปะอิน

แลมีการพระราชกุศลฉลองพระชนมพรรษาที่พระราชวังบางปะอิน

วัน ๕ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๐ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมพระราชวังบางปะอิน

เช้าพระสงฆ์ที่สวดมนต์ฉลองพระชนม์พรรษาฉัน

วัน ๑ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๓ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมพระราชวังบางปะอิน

แลมีการตักบาตรน้ำผึ้งที่พระราชวังบางปอิน

วัน ๕ ๑๑ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๗ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

แลเคานต์มาสซิกเล ราชทูตอิตาลีเฝ้าถวายพระราชสาสนของพระเจ้ากรุงอิตาลีซึ่งตั้งให้เปนราชทูต กับศรีตวันกรมการเมืองกลันตันและตรังกานู เฝ้ากราบถวายบังคมลากลับไปบ้านเมือง

วัน ๖ ๑๒ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๘ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

เวลาบ่ายมีการตั้งตำแหน่งปเรียญที่อมรินทร์

เวลาค่ำมีการสวดมนต์พระราชพิธีศรีสัจจะปานกาล ที่วัดพระแก้ว

วัน ๗ ๑๓ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๙ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรม ณ พระบรมมหาราชวัง

บ่ายมีการถือน้ำพระพิพัฒสัตยา

ค่ำสวดมนต์พระราชพิธีที่อมรินทร์

วัน ๑ ๑๔ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๐ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรม ณ พระบรมมหาราชวัง

ค่ำสวดมนต์พระราชพิธีสารทแลพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ตั้งแต่วันนี้เปนต้นไป

วัน ๒ ๑๕ ๑๐ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๑ กันยายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับ ณ พระบรมมหาราชวัง

มีการพระราชพิธีสารท แลเฉลิมพระชนม์พรรษา

  1. 1. วันที่ ๒๗ สิงหาคม รัตนโกสินทรศก ๑๒๒ ตรงกับวัน ๕ ๑๐ ปีเถาะ ๑๒๖๕

  2. 2. สมเด็จพระเทพศิรินทรา บรมราชินี ในรัชกาลที่ ๔ พระนามเดิมหม่อมเจ้าหญิงรำเพย พระราชมารดาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาปนาเป็นพระองค์เจ้ารำเพยภมราภิรมย์ ในรัชกาลที่ ๔ เป็นสมเด็จพระบรมราชชนนี พันปีหลวง และสถาปนาพระนามพระอัฐิ เป็นกรมสมเด็จพระเทพศิรินทรามาตย์ในรัชกาลที่ ๕

  3. 3. จอมพล สมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้าจักรพงษภูวนารถ กรมหลวงพิษณุโลกประชานารถ พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ ทรงศึกษา ณ ประเทศอังกฤษ และประทับอยู่ ณ ราชสำนักสมเด็จพระเจ้าซาร์นิโคลัสที่ ๒ แห่งจักรวรรดิรุสเซีย ในรัชกาลที่ ๕ และรัชกาลที่ ๖ เป็นเสนาธิการทหารบก ต้นราชสกุล จักรพงษ์

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ