เดือน ๔ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๒ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เธค็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรีในการที่ราชทูตรัสเซีย แลราชทูตอิตาลีเฝ้า

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรีตามเคย แล้วเสด็จออกที่ประชุม

อนึ่งวันนี้เปนวันดิถีซึ่งคล้ายวันประสูตรพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย เวลาบ่ายเจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาไลย แลพระอัฐิกรมสมเด็จพระศรีสุริเยนทรามาตย์ไปประดิษฐานบนพระแท่นเสวตรฉัตร์ในพระที่นั่งดุสิต มีการบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนทุกปีมา เสร็จแล้วเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิกลับประดิษฐาน ณะ ที่เดิม

วัน ๓ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี

วัน ๔ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำ เสด็จออกมุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี แล้วเสด็จพระราชดำเนินไปประทับแรมวังสวนดุสิต

วัน ๒ ๑๔ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกสนามหญ้าน่าพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๓ ๑๕ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

ไม่ได้เสด็จออก

วันนี้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลมาฆบูชาที่วัดพระศรีรัตนสาศดารามอย่างทุกปีมา หม่อมเจ้าทองอนุวัตร์ในกรมหลวงประจักษ์ ได้ไปจัดการ

วัน ๔ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกสนามหญ้าน่าพระที่นั่งวิมานเมฆ แลในวันนี้เวลาบ่ายได้มีการเปลื้องเครื่องพระมหามณีรัตนปฏิมากรสำหรับฤดูหนาวออก เปลี่ยนเปนทรงเครื่องสำหรับฤดูร้อนต่อไป

วัน ๕ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๓ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกน่าพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จออกที่ประชุม

วันนี้เวลาบ่าย ๕ โมงเสศ เกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่เรือนนายสินอำแดงนิ่ม ตรงน่าบ้านเจ้าพระยาสุรวงษ์วัฒนศักดิ์ ข้าม

วัน ๗ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๕ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรเครื่องศิลาประดับพระอุโบสถที่วัดเบ็ญจมบพิตร

วัน ๑ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๖ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

ไม่ได้เสด็จออก

วันนี้เปนวันดิถีซึ่งคล้ายกับวันประสูตรพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลก เวลาบ่ายเจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิแลพระอัฐิกรมสมเด็จพระอมรินธรามาตย์ไปประดิษฐานบนพระแท่นเสวตรฉัตร์ในพระที่นั่งดุสิต มีการบำเพ็ญพระราชกุศลเหมือนทุกปีมา เสร็จแล้วเชิญพระบรมอัฐิแลพระอัฐิกลับประดิษฐานณะที่เดิม

วัน ๒ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๗ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกสนามหญ้าน่าพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จออกที่ประชุม

วัน ๖ ๑๐ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๑ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำเสด็จออกสนามหญ้าน่าพระที่นั่งวิมานเมฆ

อนึ่งวันนี้เปนดิถีคล้ายกับวันประสูตรพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว เวลาบ่าย เจ้าพนักงานได้เชิญพระบรมอัฐิแลพระอัฐิกระสมเด็จพระศรีสุลาไลยไปประดิษฐานบนพระแท่นเสวตรฉัตรในพระที่นั่งดุสิต มีการบำเพ็ญพระราชกุศลตามเคย เสร็จแล้วเชิญพระบรมอัฐิแลพระอัฐิกลับประดิษฐานณะที่เดิม ในการบำเพ็ญพระราชกุศลนี้ กรมหลวงประจักษ์ได้เสด็จไปจัดการ

วัน ๗ ๑๑ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๒ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

ตั้งน้ำวงด้าย เริ่มการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์ ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท มีหม่อมเจ้าที่จะเกษากันต์ในงานนี้ด้วย ๑๔ องค์ คือ หม่อมเจ้าชายธาดาพันธ์ หม่อมเจ้าชายส้มจีน หม่อมเจ้าหญิงเล็ก ในกรมหมื่นราชศักดิ์สโมสร ๓ องค์ หม่อมเจ้าชายจิตรโภคทวี ในกรมหมื่นทิวากรวงษ์ประวัติ ๑ องค์ หม่อมเจ้าชายทองต่อ ในกรมหมื่นสรรพสาตรศุภกิจ ๑ องค์ หม่อมเจ้าหญิงกันดาภา หม่อมเจ้าชายปรีดีเทพพงษ์ ในกรมหลวงเทวะวงษ์ ๒ องค์ หม่อมเจ้าชายนิตยากร หม่อมเจ้าหญิงวิมลวรรณ ในกรมหมื่นนราธิปประพันธ์พงษ์ ๒ องค์ หม่อมเจ้าหญิงสรรพสมบูรณ ในกรมหลวงดำรงราชานุภาพ ๑ องค์ หม่อมเจ้าหญิงฉัตรในกรมหมื่นพิศาลบวรศักดิ์ ๑ องค์ หม่อมเจ้าชายประสิทธิศักดิ์ในกรมหมื่นจรัสพรปฏิภาณ ๑ องค์ หม่อมเจ้าวรนารถวิไลยวงษ์ในพระองค์เจ้าวิไลยวรวิลาศ ๑ องค์ หม่อมเจ้าชายวรพัฒนาภรณ์ ในพระองค์เจ้าวรวุฒิอาภรณ์ราชกุมาร ๑ องค์

เวลาค่ำ พระสงฆ์ ๒๐ รูป สวดมนต์ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทรเสด็จทรงจุดเทียน หม่อมเจ้าที่จะเกษากันต์นั่งฟังสวดมนต์ในพระฉาก

วัน ๑ ๑๒ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๓ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้า สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จ กรมหมื่นวชิรญาณวโรรสจุดเทียนไชย แล้วฉัน ๖๘ รูป

เวลาทุ่มเสศ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงจุดเทียน มีสวดมนต์ ๖๘ รูป

วัน ๒ ๑๓ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๔ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาค่ำ สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทรเสด็จจุดเทียน มีสวดมนต์เหมือนวันก่อน

วัน ๓ ๑๔ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๕ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จทรงจุดเทียน แล้วทรงพระกรรบิตกรรไกรเกษากันต์ หม่อมเจ้า ๑๔ องค์ นั้น เลี้ยงพระเสร็จแล้ว เสด็จขึ้นประทับในพระบรมมหาราชวัง

เวลาย่ำค่าเสด็จออกทอดพระเนตรกระบวนแห่พระเข้าพิธีที่น่าพระที่นั่งจักรกรี แล้วเสด็จพระที่นั่งดุสิต ประทับอยู่จนเวลา ๕ ทุ่มเสศ จึงเสด็จพระราชดำเนินสวนดุสิต ในคืนวันนี้ เจ้าพนักงานได้ยิงปืนมหาฤกษ์ มหาไชย มหาจักร์ มหาปราบยุค แลปืนใหญ่น้อย ณะ สถานต่างๆ ตามประเพณีจนตลอดรุ่ง

วัน ๔ ๑๕ ๔ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๖ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เวลาเช้ากรมขุนพิทธ์เสด็จเลี้ยงพระรวม ๒๕ รูป แล้วสมเด็จพระวันรัตดับเทียนไชย

เวลาค่ำ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกพระราชทานน้ำพระมหาสังข์ แลทรงเจิมพระราชทานพระบรมวงษานุวงษ์ที่พระที่นั่งวิมานเมฆ เปนเสร็จการพระราชพิธีสัมพัจฉรฉินท์เพียงวันนี้

  1. ๑. พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม พระนามเดิมพระองค์เจ้าชายทองกองก้อนใหญ่ พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และเจ้าจอมมารดาสังวาลย์ ในรัชกาลที่ ๕ บังคับกรมทหารรักษาพระราชวัง เป็นแม่ทัพปราบฮ่อมณฑลอุดร และเป็นข้าหลวงต่างพระองค์สำเร็จราชการมณฑลอุดร เป็นเสนาบดีกระทรวงวัง กระทรวงกลาโหมและผู้บัญชาการทหารเรือ เป็นต้นราชสกุลทองใหญ่

  2. ๒. (โต บุนนาค)

  3. ๓. พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ