เดือน ๗ จุลศักราช ๑๒๖๖

วัน ๒ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๓ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๔ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๘ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๕ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๑ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกสวนแง่เต๋ง

วัน ๒ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

วัน ๓ ๑๐ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๔ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๔ ๑๑ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่าย ๕ โมง เสด็จจากสวนไปสู่พระบรมมหาราชวัง ประทับที่มุขตวันออกพระที่นั่งจักรกรี เคาน์ตแมสิคเลีย ราชทูตอิตาลี เฝ้ากราบถวายบังคมลากลับออกไปยุโรป แล้วมิสเตอรแปชยิต อุปทูตอังกฤษ เฝ้ากราบถวายบังคมลากลับออกไปยุโรปต่อไป เสร็จแล้วเสด็จไปประทับมุขตวันตก พระไตรสรณะธัชะ เฝ้าถวายงั่งนาคจุธาแลหนังสือรามัญ ประทับตรัสอยู่พอสมควรแล้ว โปรดพระราชทานปัจจัยมูล ๔๐๐ บาท แล้วเสด็จไปประทับที่มุขตวันออกต่อไป จนเวลา ๒ ทุ่มเสศ จึงเสด็จกลับวังสวนดุสิต

วัน ๕ ๑๒ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๖ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำ เสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๖ ๑๓ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกในสวนแง่เต๋ง

วัน ๑ ๑๕ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒๙ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้เปนวันวิสาขะบูชา เวลาค่ำโปรดให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนสงขลานครินทร เสด็จวัดพระศรีรัตนสาศดาราม ทรงเดินเทียนพร้อมด้วยพระบรมวงษานุวงษ์แลข้าราชการ แลทรงสดัปพระธรรมเทศนาปฐมสมโพธิซึ่งพระสาสนโสภณถวาย ๑ กัณฑ์ เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จกลับ

วัน ๒ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๐ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลา ๒ ทุ่มเสศเสด็จวัดเบ็ญจมบพิตรในการวิสาขะบูชา เวลา ๔ ทุมเสศเสด็จกลับ แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

อนึ่ง เวลาบ่ายวันนี้ ได้โปรดเกล้า ฯ ให้เจ้าพนักงานเชิญพระบรมอัฐิและพระอัฐิออกตั้งสดัปกรณ์กาลานุกาลวิสาขะบูชา ในพระที่นั่งอมรินทร์แลพระราชวัวบวรอย่างทุกปีมา

วัน ๓ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓๑ พฤษภาคม รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

วันนี้มีการพระราชกุศลวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระนางสุนันทา เวลาบ่ายเจ้าพนักงานได้เชิญพระอัฐิสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทา แลสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้ากรรณาภรณ์ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าศิริราชกกุธภัณฑ์ แลพระบรมอัฐิสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเจ้าฟ้ามหาวชิรุณหิศ แลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ พระเจ้าลูกเธอ พระอรรคชายาเธอ พระองค์เจ้าเสาวภาคนารีรัตน์ รวม ๑๒ พระองค์ ไปประดิษฐานบนบุษบกในพระที่นั่งอภิเศก เวลายามเสศเสด็จออกทรงจุดเทียนนมัสการพระสงฆ์ ๒๐ รูป มีหม่อมเจ้าพระสถาพร เปนประธานเจริญพระพุทธมนต์ จบแล้ว พระธรรมวโรดมถวายเทศนากัณฑ์หนึ่ง จบแล้วมีการสดัปกรณ์รายร้อย ๒๐๐ รูป

วัน ๔ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาบ่ายเสด็จที่เจาะน้ำ แล้วเสด็จกลับมาเข้าทางสวน แล้วเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๕ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๒ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๖ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๓ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

วัน ๗ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๔ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๑ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๕ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกสวนแง่เต๋ง

วัน ๒ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๖ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๕ ๑๑ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๙ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งวิมานเมฆ แล้วเสด็จประทับที่ประชุม

วัน ๖ ๑๒ ๗ ค่ำ ปีมะโรง ๑๒๖๖

วันที่ ๑๐ มิถุนายน รัตนโกสินทร๓๗ศก ๑๒๓

เวลาค่ำเสด็จออกพระที่นั่งอภิเศกดุสิต

  1. 1. พระพุทธรูปขนาดเล็กชนิดหนึ่ง

  2. 2. พระบรมราชเทวีพระอัครมเหสีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชธิดาพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระปิยมาวดีศรีพัชรินทรมาตา (เจ้าจอมมารดาสำลี) สิ้นพระชนม์ด้วยเรือล่ม

  3. 3. สมเด็จเจ้าฟ้าชายสิริราชกกุธภัณ พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระศรีพัชรินทราบรมราชินีนาถ พระชนมายุ ๓ ปี

  4. 4. สยามมกุฎราชกุมารพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระราชโอรสพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า

  5. 5. พระอัครชายาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระนามเดิมหม่อมเจ้าหญิงปิ๋ว พระธิดากรมหมื่นภูมินทรภักดี และเจ้าจอมมารดาจีน พระเจ้าหลานเธอในรัชกาลที่ ๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ