เดือน ๕ จุลศักราช ๑๒๖๕

วัน ๗ ๕ ค่ำ ปีขาน ๑๒๖๔

วันที่ ๒๘ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๕ศก ๑๒๑

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

มีการพระราชกุศลสดับปกรณ์กาลานุกาล วันปีใหม่

วัน ๑ ๕ ค่ำ ปีขาน ๑๒๖๔

วันที่ ๒๙ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๕ศก ๑๒๑

๑ เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

๒ มีการเจริญพระพุทธมนต์ในการพระราชพิธีศรีสัจปานกาล ขึ้นปีใหม่

วัน ๒ ๕ ปีเถาะยัง ๑๒๖๔

วันที่ ๓๐ มีนาคม รัตนโกสินทร๓๕ศก ๑๒๑

๑ เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

๒ มีการถือน้ำพระพิพัฒสัตยา

๓ แลมิสเตอร์ อินาทากี ราชทูตยี่ปุ่นแลภรรยาเฝ้ากราบถวายบังคมลากลับไปเมืองยี่ปุ่น

วัน ๔ ๕ ค่ำ ปีเถาะยัง ๑๒๖๔

วันที่ ๑ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

๑ เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

๒ แลมีการรื่นเริงถวายไชยมงคลขึ้นปีใหม่ที่วังสวนดุสิต

วัน ๗ ๑๑ ๕ ค่ำ ปีเถาะยัง ๑๒๖๔

วันที่ ๗ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต เวลาเย็นเสด็จเข้ามาในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๕ ๑๓ ๕ ค่ำ ปีเถาะยัง ๑๒๖๔

วันที่ ๙ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลาเย็น เสด็จเข้ามาทรงฟังพระสงฆ์แปล พระปริยัติธรรมที่วัดพระแก้ว

วัน ๑ ๕ ค่ำ ปีเถาะยัง ๑๒๖๔

วันที่ ๑๒ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แตมีการพระราชพิธีเผด็จศกสงกรานต์ มีการก่อพระเจดีย์ทรายที่วัดเบ็ญจมบพิตร

วัน ๒ ๕ ค่ำ ปีเถาะยัง ๑๒๖๔

วันที่ ๑๓ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลาค่ำ มีการสวดมนต์ฉลองพระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา ที่พระที่นั่งวิมานเมฆ

วัน ๓ ๕ ค่ำ ปีเถาะยัง ๑๒๖๔

วันที่ ๑๔ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

ค่ำมีการสวดมนต์เฉลิงศกที่พระที่นั่งอมรินทร์

วัน ๔ ๕ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๕ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เปนวันเถลิงศก เวลาเช้า ๔ โมงเศษ พระฤกษ์สรง แลมีการสดับปกรณ์

วัน ๕ ๕ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๖ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลา ๒ ยามเศษ เกิดเพลิงไหม้ที่ถนนพาหุรัด

วัน ๗ ๕ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๑๘ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลาบ่าย ๕ โมงเศษ มองสิเออร์ โอลารอฟสกี ราชทูตรัสเซีย แลดอกเตอร์วอนเดอไฮด์ อุปทูตเยอรมนี กับแบรอน ฟอน เค. แนท เฝ้าทูลลอองธุลีพระบาทในพระบรมมหาราชวัง

วัน ๔ ๑๑ ๕ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๒ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

แลเสด็จพระราชทานเพลิงศพท้าวราชกิจวรพัฒน์ (แพ) ที่วัดประยุรวงษาวาศ

วัน ๗ ๑๔ ๕ ค่ำ ปีเถาะ ๑๒๖๕

วันที่ ๒๕ เมษายน รัตนโกสินทร๓๖ศก ๑๒๒

เสด็จประทับแรมสวนดุสิต

เวลาบ่าย ๒ โมงเศษเกิดเพลิงไหม้แพน้ำมัน ที่น่าบ้านเจ้าพระยามหินทร์ เวลาค่ำมีการสวดมนต์ฉลองพระสงฆ์สามเณรวัดเบ็ญจมบพิตร ในการที่แปลพระปริยัติธรรมได้ ซึ่งจะทรงตั้งเปนปเรียญที่พระที่นั่งวิมานเมฆ

  1. 1. พิธีสดับปกรณ์กาลานุกาลขึ้นปีใหม่ เป็นพิธีบำเพ็ญพระราชกุศล บังสุกุลพระบรมอัฐิ พระอัฐิ ทำขึ้นในเดือน ๕ ขึ้น ๑ ค่ำ เครื่องไทยทานในสมัยนั้นจะประกอบด้วย ผ้าสบง หมาก พลู ธูป เทียน ร่ม รองเท้า

  2. 2. พระราชพิธีศรีสัจปานกาล คือพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยา ในสมัยก่อนกำหนดจะประกอบในปีหนึ่ง ๒ ครั้ง ในเดือน ๕ ขึ้น ๓ ค่ำ ครั้งหนึ่ง และเดือน ๑๑ แรม ๑๓ ค่ำ อีกครั้งหนึ่งเป็นการแสดงสัตย์ปฏิญาณตนที่จะจงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์

  3. 3. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

  4. 4. พระพุทธรูปประจำพระชนมพรรษา หมายถึง พระพุทธรูปที่สร้างขึ้นเนื่องในวาระวันเฉลิมพระชนมพรรษา

  5. 5. พระที่นั่งวิมานเมฆ เป็นพระที่นั่งที่รื้อมาจากพระที่นั่งมันธาตุรัตนโรจน์ ซึ่งสร้างอยู่ที่เกาะสีชัง เริ่มสร้างเมื่อ ร.ศ. ๑๑๓ ซึ่งยังสร้างไม่เสร็จ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว มิได้เสด็จสีชัง จึงให้นำมาสร้างพระที่นั่งวิมานเมฆ อยู่ภายในพระราชวังสวนดุสิต วางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม พ.ศ. ๒๔๔๓ สร้างเสร็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จสรงมุรธาภิเษก วันที่ ๒๗ มีนาคม พ.ศ. ๒๔๔๔

  6. 6. Monsieur Olarovky

  7. 7. เจ้าพระยามหินทรศักดิ์ธำรง (เพ็ง เพ็ญกุล)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ