เราบูชาพระหรืองั่ง

เราบูชาพระหรืองั่ง[๑]

ศีลธรรมงำโลกล้วน ควรปรารถ นานอ
โลกปราศศีลธรรมงำ งั่งเน้อ
ธรรมงั่งดั่งฤๅปราชญ์ ปรุงปรับ
โลกงั่งฟังเก้อเก้อ ดุจกัน
ผู้ไม่มีอยากได้ ใคร่ดี
ข้างฝ่ายมีแล้วหวง ห่วงห้อม
ทั้งคู่สู่วิถี ความโลภ
สันโดษตุมต้อมต้อม เตลิดหนี
คติพจน์ปรากฏขึ้น แก่ใจ
คือว่า ‘ความจำเป็น ที่แท้
ไม่รู้จักธรรมใด ใดหมด’
เป็นคติผู้แพ้ เพ่งผลาญ
นี้แหละเราเริ่มแก้ คัมภีร์ ศีลธรรม
แก้ก็แก้เพื่อเลิศ เถิดเน้อ
สู้ครูแต่ดูซี ดีดั่ง ครูฤๅ
ก่อกิเลสเอ้อเร้อ ละเมิดธรรม
ช้าเร็วต้องแล้วแต่ อารยธรรม
วาแห่งศตวรรษวัด เท่านั้น
ธรรมนูญรัฐยังสำ เร็จยาก
ของโลกยิ่งช้าชั้น ชวดหวัง
อารยธรรมสูงต่ำต้อง อาศัย ศีลธรรม
ศิลปศาสตร์บังศาสนา หนักเข้า
เปลือกเก่าแก่นในใส ทุกศาสนาจริง
พุทธศาสน์ยิ่งเข้าเค้า ศาสตร์สมัย
สหรัฐสหโลกแล้ว สหศาส นาแน่
รวมแก่นศาสนาเป็น หนึ่งได้
ศาสนาพุทธคือภาช นะรับ รองแล
ธรรมโลกฤๅรู้ไร้ สุขศานติ์

๒๓ ธันว์. ๘๒[๑] งั่ง รูปเคารพของลัทธิหนึ่งนอกพุทธศาสนา เราเรียกว่า งั่ง ไม่ใช่พระ

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ