ฟองชีวิต

ชีวิตก็เพียงฟอง จรล่องนทีศรี
แก่นสารสำคัญมี กรุณาประจำใจ
ช่วยทุกข์ประเทืองสุข จะสำเร็จเพราะอาศัย
อาจหาญและชาญชัย ชนะโหดมิโฉดเขลา
ฟองน้อยนะพื้นน้ำ บมิเนิ่นมินานเนา
ฟองลอยสบู่เรา ฤๅจะวายสลายไป
ชีวิตก็แวบเดียว ผิวเกี่ยวพิภพขัย
ยุคเดียวคำนวณได้ ดุจล้านและล้านปี
ลับชีพจะเหลือชื่อ ก็เพราะกรรมกระทำมี
แก่นฟองทำนองชี วิตแก่นก็กลกัน
กรรมแท้บ่แลเห็น ผลหากมิหม้ายหมัน
ชั่วดีพลีกรรม นรต้องสนองผล
งานใหญ่กระทำยาก บมิหากทำทุกคน
แต่พรหมวิหาร[๑]ชน บุถุชั้นมิพลันแหยง
เมตตาจะพาให้ กรุณาธิคุณแรง
หวังสุขผิทุกข์แซง สหด้วยริช่วยเหลือ
อีกคู่ก็คือว่า มุทิตาจริตเจือ
ไม่ควรจะเอื้อเฟื้อ มนรู้อุเบกขา
ช่วยเหลือนะเมื่อความ กรุณาเสนอมา
หาไม่ก็ได้จา คะและมานะสำนอง
จึ่งหาญรำบาญโหด ขณะโทษตระหนี่ผอง
ชีพวายมลายฟอง ถิรมั่นสมัญญา

๗ ธันว์. ๘๐


[๑] ......เสริม ในบรรดาสัตว์โลก มนุษย์เป็นโจกโลก แต่ถ้ามนุษย์ใช้วิชาใหม่สำหรับทำลายมนุษย์ ก็จะต่างอะไรกับฆ่าตัวเอง และจะเรียกว่าวิธีศิวิลัยสต์หาได้ไม่

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ