เจ้าโลก

ยามโลกลอยฟ่องฟ้า ฝ่าพายุ
พะยับเมฆม่านวิชชุ ช่อช้อย
แวบวับสดับอสุ- นีบาต บรรเลง
ตาหลับหูดับถ้อย สุดท้าทวงภัย
ปวงสัปปุรุษถ้วน ธรรมงำ
ไป่ระย่อต่อโลกธรรม เที่ยงแท้
ชั่วดีมิอาจทำ ให้หวั่น พรั่นพรึง
รู้รับรู้ปรับแก้ เลิศกู้ชูชนม์
เพราะคนโลกค่อยค้า อารยธรรม
เพราะมนุษยโลกธรรมงำ โลกแล้ว
สัตวโลกเกิดเพื่อบำ- รุงมนุษย์ นั่นเทียว
เพียบจตุปัจจัยแผ้ว ผ่องเลี้ยงเราเอง
ยำเกรงอัตวินิบาตบ้าง บำเพ็ญ
เพื่อมนุษย์สัปปุรุษเห็น ตระหนักไว้
ธรรมาธิปัตย์เป็น เจ้าโลก
ธรรมจักรครองผู้ได้ ปกป้องครองธรรม
โลกจักล้ำเลิศด้วย มนุษย์
ผู้วิเศษส่ำสัปปุรุษ รอบข้า
โจกโลก[๑]จัดโลกดุจ แดนประดิษฐ
ใช้ชีพอชีพสร้าง ร่วมล้างศัตรู

๒๓ กุมภ. ๘๑


[๑] โจกโลก คือมนุษย์ เพราะเป็นโจกในบันดาสัตว์โลก

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ