น้ำองุ่นใหม่กรอกขวดเก่า

(ถวายบังคมพระบรมรูป)

ขวดเก่าเราร่วมลิ้ม อร่อยรส องุ่นแล
แต่ว่าเมื่อเวลาหมด ใหม่ใช้
องุ่นใหม่ขวดเก่าจด จ้องกรอก อยู่แล
ค่อยค่อยรินไป่ให้ หกได้เป็นดี
ชินศรีสาวกท้าว ผละไผท ใฝ่พรต
หลีกพระเชษฐาสมัย มอบด้าว
ชาตาช่างพาไป กระไรเหมาะ
ทรงศึกษาอะคร้าว คล่องแท้ วิธีการ
จวบงานองุ่นใหม่เข้า กรอกขวด เก่าฤๅ
เถลิงราชย์หลังลาผนวช นั่นแล้ว
เลิกขึงโซ่ซุงกวด ปากอ่าว เราเอย
เปิดประเทศเทา[๑]ทางแผ้ว ผ่านเข้าแข่งสนาม
งานรัชทายาทท้าว มูรธา ภิเษกนอ
คือพระปิยมหา ราชเรื้อง
บำเพ็ญพระราชภา รประเสริฐ สุดแล
ร้อยละร้อยราษฎร์เยื้อง กราบเบื้องบทมาลย์
มหาศาลกษัตริย์นี้ มีพระคุณ
ตลอดรัชกาลนานหนุน เนื่องโน้ม
งานกรอกซึ่งน้ำองุ่น ขวดเก่า เบาบัน
ยากยิ่งยากพากโพ้น พ่อเจ้าเอาชัย
เมืองไทยรอดทาษด้วย พระปรี ชาญาณ
สมัยเล่นเมืองขึ้นมี เมฆตั้ง
เมืองไทยรอดทาษที เพราะราช อภัยทาน
ไทยเกียรติพระก่อกั้ง ประเทศด้วยองค์เอง
เพรงพระประพาสด้าว แดนอัส ดงแล
สองคาบยุโรปทราบถนัด แน่เข้า
โลกรู้จักไทยชัด แต่อดีต ดังฤๅ
เพียงแต่ฝาแฝดเจ้า โจษอ้างอินจัน
ขวัญประเทศภูธเรศท้าว พระราชทาน
คือรัชทายาทขาน ขนบไว้
มงกุฎเกล้าพระเจ้าปราน เปรออิสร ภาพเพ็ญ
พระปกเกล้าเจ้าให้ รัฐได้ธรรมนูญ
นเรนทร์สูริย์กษัตริย์เบื้อง ปัจจุบัน
คือราชนัดดาขวัญ ท่านให้
ขอจงเจริญชัน ษารอด เร็วเทอญ
เพื่อเสด็จมาอยู่ใกล้ ไพร่ฟ้าประชากร
สวมพรไตรรัตน์เรื้อง เลอคุณ
รังรักษ์พระระบือบุญ อุ่นเกล้า
พิทักษ์ประเทศเกษตรสุน ทรสุข เกษมเทอญ
ภัยพิบัติขจัดเศร้า สว่างเจ้าเรือนประจำ

๒๓ ตุล. ๘๑


[๑] เทา เต้า แปลว่า ไป

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ