ฉลองชัยชนะ - ไทยวิวัฒน์

ชัย เฉลิมเสริมเสกสร้าง ไทยสรวง
ชัย โฉลกโภคกิจปวง เปี่ยมตั้ง
ชัย ธวัชสะบัดทวง ไทยถิ่น
ชัย สิทธิสถิตเสถียรกั้ง ทั่วทั้งไทยสถาน
ไทย บ่รานรุกด้าว แดนใคร
ไทย ถิ่นขาดวิ่นไป ไม่ช้า
ไทย ต้องกลับคืนไทย ทั้งหมด
ไทย ที่หลงถึงล้า ไม่ช้าคืนไทย
ไทย น้อยไทยใหญ่ทั้ง ไทยหลง
ไทย ประเทศเจตจำนง สนิทล้วน
ไทย นอกประเทศจง เงี่ยโสต สดับฟัง
ไทย โสตจักสว่างถ้วน เมื่อล้วนเจริญทัน
ไทยกะสันเชื้อชาติได้ ในยาม
โลกเพื่อเชื้อชาติตาม เติบตั้ง
อิสสรภาพอาบขวากหนาม ลำบาก
ไทยบ่ยอมอย่างครั้ง เคลิบเคลิ้มครึเขลา
ไทยเท่าประเทศโพ้น หลายพัน พรรษกาล
พระสมุทรมอบมิ่งขวัญ มั่นแล้ว
แหลมทองทาบทาสุวรรณ ภูมิภาค พะนอไทย
ไทยสถิตศุภนิมิตแผ้ว ผ่องพื้นภูมิเสถียร
บทเรียนโลกเร่งแล้ว เร็วหมุน
ธรรมปราศพลังจุน เจ่าจ้อย
ไทยจะพึ่งใบบุญ ใดบ่ ได้เลย
ไทยพึ่งไทยแม้น้อย หนึ่งน้ำใจเดียว
ไทยเฉลียวเลือกเลือดเนื้อ เชื้อไข
เสียงแจ่มจากภายใน กู่ก้อง
ภายนองรับขานไข คำเกริ่น
ไทยเผ่าเราพี่น้อง แน่นี้นโยบาย
คำนายโฆษกนั้น ขลังนัก
สู่โสตเสกประสาทสมัคร เหมาะหมั้น
กวักเก่งกว่านางกวัก เร็วกว่า มาเอง
สำมะโนครั้วปั้น ปรับเฝ้าเผ่าไทย
ไหลอื่นแสนหมื่นล้าน ฤๅดี
ไหลหลั่งเลือดไทยสี สอดคล้อง
มหาประเทศเขตต์สร้างมี สี่สิบ ล้านพอ
จึ่งเครื่องมือใหม่ต้อง ร่ำร้องเรียกขาน[๑]
อาการพลังดั่งเจ้า เข้าครอง
ไข่ใหม่อื่นไกลสนอง โลกนี้
“ถอยหลังปรูดเข้าครอง” คล่องอดีต
หมุนกลับฉะบับก่อนกี้ ดั่งนี้อนาถหนอ
ใดพอขยับได้ รีบขยับ
ท่านว่าต้องรีบปรับ เปรื่องไว้
ตารอดกับตาลับ ลาโลก
ไหนเล่าเราเลือกใช้ ใช่ชั้นปัญหา
รัฐพาเราดุ่มดั้น เดิรทาง
ชัยเทอดธรรมนูญวาง เทียบไว้
ชัยสิทธิอิสสระสาง สนธิ สัญญา
ชัยชะนะบัดนี้ได้ มากด้าวแดนคืน
ไทยยืนถอดหมวกให้ ผู้นำ
ทางลิบเดิรสิบฉนำ เท่านั้น
คืบหน้าสู่มหาอำ นาจเถิด ทันที
ไทยเด่นเป็นปึกปั้น หนึ่งน้ำใจเดียว
จริงเจียวจากมัดได้ เรามี กำลัง
เดชะคุณพระศรี รัตน์เรื้อง
มัดไม้แห่งไทยทวี[๒] วิวัฒน์รอด ตลอดเทอญ
ไทยเผ่าบูรพาเบื้อง สบัดไว้ไตรรงค์
โททงโทประเทศค้า มหามิตร
ต่างตอบมอบมิตรจิตต์ แจ่มแจ้ง
โลกบาลย่านบุรพทิศ ทะนุถิ่น
การเกลี่ยไกล่ได้แล้ว ระดับร้ายไชโย

[๑] ......ขาน คือการโฆษกนั่นเอง

[๒] ทวี ต้องทวีสำมะโนครัว

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ