วันไทยรอด

(ถวายบังคมพระบรมรูป)

ฉันทันเป็นข้าบทมาลย์ องค์พระจอมอารย์
ปิยมหาราชเราไทย  
คราวประพาสยุโรปแรมไกล ครั้งแรกร่วมสมัย
ฉันได้เฝ้าแหนแผนนักเรียน  
เห็นท่านรักท่านฉันเพียร เพ่งพิศจิตต์เสถียร
สถิตแทบบาทบทมาลย์  
เสด็จไหนโปรยปรายประทาน ราชปฏิสันถาร
ทาบเสน่ห์ประเล่ห์แรงมนต์  
ทรงโฉมทรงศักดิ์ทรงพล ทรงผูกใจคน
ทุกเพศทุกชั้นวรรณวัย  
เสด็จเยือนยุโรปเริงชัย เกียรติประกาศชาติไทย
ทุกราชสำนักรักสนอง  
เศียรทรงมงกุฎก่ายกอง ล้วนราชเลือดปอง
รับรองกษัตริย์ไทยใหญ่โต  
การถือผิวตระหนักอักโข เสน่ห์ไท้ท่วมโม
หะหม้ายจึ่งพ่ายผิวหมัน  
ฉันรับราชการนานครัน ในรัชกาลนั้น
จนบรรดาศักดิ์ถึงพระยา  
ทันเห็นราชกิจนานา ที่ทรงสถา-
ปนาประเทศทันสมัย  
เช่นทรงเลิกทาษเป็นไทย ทรงกรอกองุ่นใหม่
ลงในขวดเก่าเบาราณ  
เพื่อไม่กล่าวซ้ำตำนาน ที่ท่านทำงาน
ไปพร้อมกับสร้างเครื่องมือ  
ฉันขอสรุปข้อความคือ รัชกาลนี้หรือ
กับถึงซึ่งแพร่งเป็นตาย  
อินเดียญวนพม่าชวาหาย เข้ากลีบเมฆกลาย
กลับเป็นอาณานิคม  
ไทยเลือกทางรอดปลอดสม เหมือนธันวาคม
ศกนี้ที่เลือกรอดมา  
จึงสองรัชกาลสมญา แพร่งกู้ชีวา
สถาปนาไทยรอดวอดวาย  
พระไทยเทวาธิราชหมาย ประทานผู้นำภาย
ในเวลาคับขันทันการ  
จวบวันบังคมคัลจอมอารย์ ปิยมหาราชวาน
ระลึกไทยรอดวอดวาย  
วันฉะนี้ยังมีอีกภาย หน้าสำคัญมั่นหมาย
เพื่อมนัสแสดงกตเวที  
ข้าขอยอกรชุลี ระลึกคุณพระปิ-
ยมหาราชแห่งเราไทย  

๒๓ ตุล. ๘๕

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ