อิสสภาพสมบูรณ์

ศรีไทยใหญ่ยศครามครัน จวบฉนำสำคัญ
สัมพันธมิตรมวลมี  
มอบสิทธิเสมอภาคพูนศรี อวยสัญญาปรีดิ์
เปรมล้นควรนิยมสมสมัย  
ไทยรัฐธรรมนูญพูนชัย ไทยเกียรติเกริกไกร
ไพรัชอภิรมย์สมปอง  
คาบนี้เทศกาลงานฉลอง รัฐธรรมนูญผอง
พสกเกษมเปรมกมล  
ทั่วประเทศเขตต์ไทยมณฑล จับกลุ่มชุมชน
ชวนกันบันเทิงเริงรมย์  
ไทยรัฐธรรมนูญสม ศักดิ์ไทยนิยม
เอกราชสมบูรณ์พูนเพ็ญ  
สวมพรไตรรัตน์เรืองเป็น เครื่องคุ้มครองเห็น
ประจักษ์และรักษาไทย  
เพื่อไทยเป็นไทยสมใจ ทั้งงามวิไล
อร่ามวินัยไพบูลย์  

๒ ธันว์. ๘๐

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ