การตรวจสอบชำระ

การจัดพิมพ์หนังสือบทละครนอกเรื่อง ยุขัน ครั้งนี้ ผู้เรียบเรียงใช้หนังสือยุขันฉบับพิมพ์รวมเล่มสมุดไทยตั้งแต่เล่ม ๑ - ๒๓ พิมพ์ครั้งแรกเมื่อ จ.ศ. ๑๒๔๐ (ตรงกับ พ.ศ. ๒๔๒๑) เป็นฉบับหลักในการคัดลอกเบื้องต้น โดยได้ตรวจสอบชำระจากสมุดไทยเรื่อง ยุขัน ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่กลุ่มหนังสือตัวเขียนและจารึก สำนักหอสมุดแห่งชาติ และปรับอักขรวิธีบางส่วนให้สอดคล้องกับภาษาเขียนปัจจุบัน

เนื่องจากสมุดไทยเรื่อง ยุขัน มีหลายสำนวนสันนิษฐานว่าน่าจะเกิดจากการคัดลอกต่อกันมา จึงทำให้มีความแตกต่างกันอยู่บ้างแต่เนื้อความโดยรวมยังคงเป็นเรื่องเดียวกัน ผู้เรียบเรียงจึงเลือกใช้เฉพาะสมุดไทยที่มีสำนวนใกล้เคียงกัน จำนวน ๔๔ เล่ม[๑] และตรวจสอบชำระจนจบเนื้อความเพียงสมุดไทย เล่มที่ ๒๓ เท่านั้น[๒]

อนึ่ง กรณีที่สมุดไทยชำรุดผู้เรียบเรียงต้องตรวจทานกับสมุดไทยเล่มอื่น ที่มีเนื้อหาใกล้เคียงกัน จากนั้นนำมาซ่อมส่วนที่ขาดหายไปเพื่อให้ได้เนื้อความสมบูรณ์ที่สุด โดยยังคงรักษาเนื้อความเดิมไว้และคำนึงถึงฉันทลักษณ์เป็นหลัก สำหรับกรณีที่ไม่สามารถซ่อมได้จะคงรูปแบบเดิมไว้โดยใส่จุดประและมี คำอธิบายในเชิงอรรถข้างท้าย[๑] ดูรายละเอียดในเอกสารอ้างอิงท้ายเล่ม

[๒] สมุดไทยเรื่องยุขัน เลขที่ ๙๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ