บทละครนอกเรื่อง ยุขัน

บทละครนอกเรื่อง ยุขัน

ต้นฉบับหนังสือ บทละครนอกเรื่อง ยุขัน

สำนักวรรณกรรมและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร, ๒๕๔๘

พิมพ์ครั้งแรก จำนวน ๑,๐๐๐ เล่ม พุทธศักราช ๒๕๔๘

เลขหมู่หนังสือ ๘๙๕.๙๑๑๒

ISBN 978-9527-81-4

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ