เอกสารอ้างอิง

๑ “ยุขัน เล่ม ๑,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๒

๒ “ยุขัน เล่ม ๑,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๓

๓ “ยุขัน เล่ม ๑,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๔

๔ “ยุขัน เล่ม ๒,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙

๕ “ยุขัน เล่ม ๓,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๑๑

๖ “ยุขัน เล่ม ๘,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๑๗

๗ “ยุขัน เล่ม ๙,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๑๘

๘ “ยุขัน เล่ม ๑๐,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นมุก, ม.ป.ป., เลขที่ ๑๙

๙ “ยุขัน เล่ม ๑๐,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๔๓

๑๐ “ยุขัน เล่ม ๑๑,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๔๔

๑๑ “ยุขัน เล่ม ๑๑,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๔๕

๑๒ “ยุขัน เล่ม ๑๒,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๔๘

๑๓ “ยุขัน เล่ม ๑๔,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๕๐

๑๔ “ยุขัน เล่ม ๑๔,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๕๑

๑๕ “ยุขัน เล่ม ๑๕,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๕๒

๑๖ “ยุขัน เล่ม ๑๗,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๕๓

๑๗ “ยุขัน เล่ม ๑๗,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๕๔

๑๘ “ยุขัน เล่ม ๔,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๖๑

๑๙ “ยุขัน เล่ม ๕,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๖๒

๒๐ “ยุขัน เล่ม ๗ (ชำรุด),” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๖๔

๒๑ “ยุขัน เล่ม ๘,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๖๕

๒๒ “ยุขัน เล่ม ๑๐,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นรง, ม.ป.ป., เลขที่ ๖๗

๒๓ “ยุขัน เล่ม ๑๖,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๗๒

๒๔ “ยุขัน เล่ม ๑๗,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๗๓

๒๕ “ยุขัน เล่ม ๑,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๗๘

๒๖ “ยุขัน เล่ม ๒,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๗๙

๒๗ “ยุขัน เล่ม ๓,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๐

๒๘ “ยุขัน เล่ม ๔,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๑

๒๙ “ยุขัน เล่ม ๕,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๒

๓๐ “ยุขัน เล่ม ๖,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๓

๓๑ “ยุขัน เล่ม ๗,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๔

๓๒ “ยุขัน เล่ม ๘,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๕

๓๓ “ยุขัน เล่ม ๙,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๖

๓๔ “ยุขัน เล่ม ๑๐,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๗

๓๕ “ยุขัน เล่ม ๑๑,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๘

๓๖ “ยุขัน เล่ม ๑๓,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๘๙

๓๗ “ยุขัน เล่ม ๑๔,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๐

๓๘ “ยุขัน เล่ม ๑๕,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๑

๓๙ “ยุขัน เล่ม ๑๗,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๒

๔๐ “ยุขัน เล่ม ๑๘,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๓

๔๑ “ยุขัน เล่ม ๑๙,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๔

๔๒ “ยุขัน เล่ม ๒๐,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๕

๔๓ “ยุขัน เล่ม ๒๒,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๖

๔๔ “ยุขัน เล่ม ๒๓,” สำนักหอสมุดแห่งชาติ, สมุดไทยดำ, อักษรไทย, ภาษาไทย, เส้นดินสอ, ม.ป.ป., เลขที่ ๙๗

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ