หนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย ลงวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๑๒

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒

ขอเดชะ

วันนี้ข้าพระพุทธเจ้าไปพบรูปพิมพ์ มีมาขายใหม่สองอย่าง ต้องแวะซื้อขอพระราชทานทูลเกล้า ฯ ถวาย

รูปที่เขียนเปรียบด้วยพระรัตนไตรย ซึ่งอ้างว่าเปนของสมเด็จพระวันรัต (แดง)นั้น อยู่ข้างปลาด ข้าพระพุทธเจ้ามีความพิศวงหลงไหลอยู่ แต่พิจารณาที่เปรียบไม่เห็นเค้าเงื่อนเลยจะต้องเที่ยวสืบอัถาธิบายดู

ควรมิควรแล้วแต่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ

ข้าพระพุทธเจ้า

สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าจิตรเจริญ กรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

ขอเดชะ

พระพุทธเจ้า

ปาก, หน้า

บัว

ห้อง

เกิด

นาง

มีชีวิตร

ที่พึ่ง

เสียง, กล่าว

ข้า

อย่างนั้น, คิด

ชักนำ

ใจ

คำกล่าวว่าพระพุทธเจ้า อันเปนที่พึ่งแก่สัตวโลก เปรียบเหมือนนางเกิดในดอกบัว คำกล่าวอันนี้ เปนสิ่งชักนำใจแห่งข้า.

  1. สมเด็จพระวันรัต (แดง) อุปบัติเมื่อวันพุธ เดือนอ้าย แรม ๑๓ ค่ำ ปีมะเมีย จุลศักราช ๑๑๘๔ พ.ศ. ๒๓๖๕ ได้อุปสมบทที่วัดสุทัศน์ มีสมเด็จพระพุฒาจารย์ (สน) วัดสระเกษเป็นอุปัชฌาย์แลถึงมรณภาพ เมื่อวันที่ ๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๔๓

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ