สำเนาหนังสือถวายพระธรรมโกษา ลงวันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

เรื่อง หนังสือมัจฉชาฎก

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

----------------------------

บางปอิน

วันที่ ๑๓ ตุลาคม ร.ศ. ๑๒๓

กราบเรียน พระธรรมโกษาจารย์

หนังสือเรื่องมัจฉชาฎก ได้รับประทานแล้ว ข้อที่เรียกไปว่าวาริชชาฎกนั้น เปนด้วยจำมาได้จากหนังสืออะไรก็ไม่ทราบ ซึ่งเขาแต่งเปนฉันท์ออกชื่อไว้ เดิมสำคัญว่าประกาศพิธีฝน แต่ตรวจดูก็ไม่ใช่ คงเปนชื่อที่เขาได้แต่งไว้สำหรับจะให้เพราะ ฤๅให้ได้สำผัสเสียแล้วจึงพาให้หลงทางไป ตามที่ต้องการนั้นก็คือมัจฉชาฎกนั้นเอง ขอบพระเดชพระคุณเปนอันมาก

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรด

นริศ

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ