คำชี้แจง

ในการจัดพิมพ์หนังสือเรื่อง พระราชหัตถเลขา พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชวิจารณ์เทียบลัทธิพระพุทธศาสนาฝ่ายหีนยานกับมหายาน และเรื่องสร้างพระบฏหลวงในครั้งนี้ ได้ตรวจสอบเปรียบเทียบจากฉบับในการจัดพิมพ์ครั้งที่ ๑ เมื่อ พ.ศ. ๒๔๗๑ กับฉบับจัดพิมพ์เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๙ และตรวจสอบกับฉบับจากหอจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร การสะกดคำบางคำในหนังสือเล่มนี้อาจแตกต่างจากการเขียนในปัจจุบัน และคำเดียวกันอาจจะสะกดแตกต่างกันในแต่ละแห่ง ซึ่งในการจัดพิมพ์จะรักษารูปแบบเดิมไว้ให้มากที่สุด เพื่อแสดงความเคารพต่อผู้เขียนและแสดงให้เห็นวิวัฒนาการของการใช้ภาษา รวมถึงอรรถรสในการอ่าน ทั้งนี้ เพื่อความสมบูรณ์ในเนื้อหาของหนังสือเล่มนี้

คณะบรรณาธิการ

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ