พระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ ๑๕ สิงหาคม ร.ศ. ๑๒๓

พระที่นั่งบรรณาคมสรณีย์

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๓๗ร.ศ. ๑๒๓

ถึง เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ

ส่งตัวอย่างพัดมานั้น คราวนี้ชอบใจแล้ว เอาเป็นใช้ได้ แบ่งชั้นตามที่ว่าก็ดีอยู่ คล้ายยศม่านเรือ จำจะต้องใช้ดิ้นเงินจึงจะงามผ้าแถบนั้นเป็นอันทำได้ พื้นคิดจะใช้สีน้ำเงินแก่จนเป็นดำฤๅดำทีเดียว ให้หาแพรอยู่แล้ว ขอให้เขียนขนาดใหญ่ส่งมาเถิด ผู้จะทำเขาเร่ง

อนึ่งเรื่องพระบทได้เตรียมบาญชีไว้แล้ว แต่มันพลัดพลากไปเสียไม่ได้ส่ง บัดนี้ได้ส่งมาให้ด้วย การที่ส่งมานี้ไม่ใช่จะขอให้ร่าง ขอให้ช่วยคุมรูปแลช่วยนึกแก้ไขเปลี่ยนแปลงเรื่อง ซึ่งบางทีจะเป็นสัปเยกที่เขียนได้งามกว่าฤๅเข้าทีกว่า ถ้าคุมรูปเข้าได้แล้ว ตัวภาพเรื่องนั้นขอให้ช่วยชี้ที่ ว่าควรจะไปคัดเอาจากแห่งนั้น ๆ เพราะเธอได้ดูไว้มาก

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ