พระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒

พระที่นั่งบรรณาคมสรณีย์

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๓๖ร.ศ. ๑๒๒

ถึง เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัติวงษ

ขอส่งคำอธิบายของพระธรรมโกษา เรื่อง ฉากสมเด็จ พระวันรัตออกมาให้ดู แล้วขอคืน คำแปลคอยฟังตาเรืองต่อไป

รูปฉากเดิมเขียนอย่าง เทวดา ไม่มีผ้าห่ม เปนนางลคอนเช่นเขาแก้ไขใหม่พรุ่งนี้จึงจะให้ดู

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

  1. ต่อมาได้เฉลิมยศเป็นสมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว) อุปบัติเมื่อวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๓๙๙ ได้อุปสมบทที่วัดสุทัศน์โดยมีสมเด็จพระวันรัต (แดง สีลวัฑฒโน) เป็นอุปัชฌายะ สิ้นพระชนม์ ณ วัดสุทัศน์เทพวราราม เมื่อวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๔๘๗

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ