พระราชหัตถเลขา ถึงสมเด็จเจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ร.ศ. ๑๒๒

สวนดุสิต

วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ รัตนโกสินทร์๓๖ศก ๑๒๒

ถึง เจ้าฟ้ากรมขุนนริศรานุวัดติวงศ์

ด้วยฉันไม่สบายขอหยุด ๓ วัน จึงได้เขียนอะไรต่ออะไรเหล่านี้ที่เปนเรื่องเบา ๆ ส่งมาให้

มีที่บอกไปแต่ก่อนผิดเรื่องหนึ่ง ด้วยศักราชที่ฟ้าเหียนและห้วนเจียงไปอินเดีย หลงไป ที่ลงมาใหม่นี้ถูกต้อง แต่เรื่องเครื่องหมายต่างๆ มีสวาสติกเปนต้น ไม่เคยเห็นอธิบายว่าหมายเช่นนั้นด้วยเหตุผลอย่างไร เคยเห็นแต่เขาชี้ให้ดู

พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

สนับสนุนโดย กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ