เรือรบพระร่วง

(โคลงวิชชุมาลี-เหมือนโคลงดั้น แต่ไม่บังคับเอกโท และโคลงต่อไปก็ไม่ต้องรับสัมผัสกับโคลงต้น)

หวนระลึกพระร่วงให้ หลับเห็น
ลำฟ่องว่องแหวกชล เชี่ยวอ้าว
น่านน้ำสยามเป็น เพื่อนอุ่น
ริปูรู้ฤทธิ์ร้าว ระอา
ร่วงเรือฤทธิ์ร่วงเจ้า ฉายา บารนี[๑]
จอมเศิกวาจาสิทธิ์ ร่วงเจ้า
หาญสมุทรยุทธนาวา เรือร่วง เทียวแล
ชัยสิทธิ์ร่วงเจ้าเข้า ย่านาง[๒]
ดั่งฤๅเราแผกเพ้อ อุทโฆษ
อย่าพ่อ อย่ามากปาก ป่วยแท้[๓]
พระผู้เป็นเจ้าโปรด ประทานชื่อ ชอบแล
เรือพระร่วงฤทธิ์แม้ เหมาะเหม็ง
ทรงเล็งทิพเนตรแล้ว จึ่งขนาน นามแน่
เชื่อท่านธูร[๔]ท่านทำ ถูกนัก
พระองค์กับรัฐบาล ใดแปลก
หน้าที่เราก็จัก ออกเงิน
ชโยพระร่วงเรื้อง เรือไทย
ขอพระร่วงวจีสิทธิ์ สิทธิ์ด้วย[๕]
เรี่ยไรได้ดั่งใจ จงเจต-นาเทอญ
เสียมอยากเห็นเร็วช่วย ให้เห็น

๔ ธันว์. ๕๗


[๑] บารนี ดังนี้

[๒] ......ย่านาง ขอให้พระร่วงเจ้าทรงสิงสถิตเป็นย่านางแห่งเรือพระร่วง

[๓] ......แท้ เวลานั้นมีเสียงขนานชื่อเรือนี้ตามอัตโนมัติอยู่บ้าง

[๔] ......ธูร ธุระ

[๕] ......ด้วย ขอพระร่วงเจ้าผู้มีวาจาสิทธิ์ทรงช่วยให้การเรี่ยไรซื้อเรือรบพระร่วงนี้สำเร็จด้วย

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ