ดุษฎี"เอ็มเด็น"

ดุษฎี[๑] “เอ็มเด็น”[๒]

(กาพย์ฉบัง)

แถลงแยบยุทธพ่าหน์นาวี เอ็มเด็นดุษฎี
แสดงประโดยแดนคุณ
ด้วยเดชเมตตาการุญ เรืองฤทธิ์เลอปุญ
ริปูก็ย่อมยอมชม
ฤๅตูผู้อุเบกขารมณ์[๓] จักไม่นิยม
ระยอบในเยี่ยงยงธรรม
เจ้าผู้เพ็ญยศกำยำ ไว้ชื่อฦๅลำ
ศูนย์ชีพไป่สิ้นสรรเสริญ
ถ้วนถ่องคลองธรรมดำเนิร ฤๅมีละเมิน
ละเมิดต่อกฎนานา-
ประเทศ[๔]ทั่วผู้รู้พา กันเปรมปรีดิ์ปรา-
โมทย์ดุจดั่งคอยเอ็นดู
จู่โจมโหมหักริปู ไป่เกรงมฤตยู[๕]
ในที่มิพึงยำเยง
ฉลาดด้อมปลอมกายหลายเพลง ปล่องหนึ่งทำเอง[๖]
ก็เล็ดก็ลอดเร็วผลู
ครั้งเข้าปีนังฟังดู โรมรันพันตู
ต้อง ‘ให้’ ว่าหาญชาญชัย
มัทรราษฎร์[๗]ก็ได้เคยไป เยี่ยมพอตกใจ
แล้วล่าให้ตาแลตะลึง
แก่งเกาะเลาะลัดตัดตะบึง จะจับเจ้าจึ่ง
จักยากกว่ายากเย็นเข็ญ
ถึงถูกสกัดก้าวเช้าเย็น แต่เดี๋ยวเอ็มเด็น
ก็ด้อมเข้าจับเภตรา
สองสิบเศษลำคณนา สองยุทธนาวา[๘]
วาณิชย์วินาศหวาดเสียว
จมจอดรอดบ้างอย่างเดียว แต่ที่ให้เทียว
บรรทุกซึ่งคนคืนเมือง
มัธยัสถ์ชีวิตปลิดเปลือง ประทังประเทือง
ทำลายวัตถุจำทำ
มีเรื่องเลื่องชื่อฦๅคำ นายเรือหนึ่งลำ
ชายานั้นมาในเรือ
ตัวรอดเรือรอดเพราะเขือ[๙] คุ้มชีพรีบเมือ[๑๐]
มลภยเยือนเย็น[๑๑]
มึลเลอร์นายเรือเอ็มเด็น สุภาพเพ็ญเห็น
ประจักษ์ตระหนักปานไฉน
แกล้วกล้าพาชื่อฦๅไกล เสน[๑๒]สมุทรสมรรถชัย
ชลยุทธแทบสุดสาคร
อ้างว้างในกลางชโลธร ไตรมาสจวบมรณ์
แห่งมึลเลอร์เนตรนาวี[๑๓]
วิทยุโทรเลขสถานี เกาะโกโกส์[๑๔]มี
มุ่งหมายทำลายขวายขวน
เล่นไฟไฟลามตามลน ข้าศึกซ้อนกล
ก็ส่งข่าวศึกก่อนเสีย
ซิดนีย์เรือออสเตรเลีย รู้ข่าวมาเยีย[๑๕]
เอ็มเด็นฤๅย่อท้อหนี
เสร็จทำลายกิจพิธี รี่แล่นจรลี
ออกสู่สมุทรยุทธภูมิ
ผ่านทางรีบวางปืนตูม สองบง[๑๖]สองบูม[๑๗]
สองบ่ายสินาด[๑๘]ผาดเผง
ทะเลบ้าฟ้าคระหึมครึ้มเครง วังวนอลเวง
ระลอกก็ฉุกคุกคาม
พายุโหมโครมส่งสงคราม สองแคลงแสงวาม
วะวาบแล้วพ่นพองควัน
สองหาญสองโหมโรมรัน สองประชิดติดพัน
สองเพ่งพิฆาตมาตรหมาย
เอ็มเด็นด้อยขนาดชาติชาย ถึงตายยอมตาย
ไว้ชื่อให้โลกฦๅชา
ซิดนีย์สินาดมาตรา แรงเขี้ยวแรงงา
ก็ค้ำก็คานเอ็มเด็น
ตีห่างลองทางปืนเห็น เหมาะยุติเป็น
ระยะก็ยุทธสุดทาง
เอ็มเด็นยิงสั้นพลันระคาง เป้ง! เป้ง! อับปาง
จึ่งป่นด้วยฤทธิ์ซิดนีย์
หัวเสยเกยเกาะเหมาะมี คลื่นยอพอดี
ก็กองเป็นกากซากศูนย์
สู้จนเย็บตาอากูล สมศักดิ์ศารทูล[๑๙]
มิให้ประโยชน์ศัตรู
มึลเลอร์โรมรันพันตู เดนมรณ์มฤตยู
ยังยั่นมิพลันกล้ำกลาย
แพ้แล้วรู้ยอมออมอาย สมศักดิ์สมชาย
สมชาตินักเลงเลอ[๒๐]ธรรม
มอบชีพเช่นชะเลยเสวยกรรม มอบกายหมายทำ
หน้าที่ผู้ชายใจทหาร
ไว้ชื่อฦๅจบจักรวาฬ กอบการโดยการ[๒๑]
มิย่นมิย่อท้อถอย
ขานข้อคุณเชิดเลิศลอย แยบคายหมายคอย
จะชักจะชวนชาวเรา
ชาติชายไว้ชื่อถือเอา เยี่ยงอ้างทางเทา[๒๒]
จึ่งสมเป็นไทยใจทหาร
ขาดเรือเกื้อกิจอุปการ พวกเราเอาภาร-
ธุระเรี่ยไรแหล่หลาย[๒๓]
ฝากใฝ่ใจจริงหญิงชาย หลายหลากมากมาย
มิน่าจะเนิ่นนานวัน
นาวีศรีสมุทรยุทธภัณฑ์ พอโหมโรมรัน
เรามีฤๅไม่ใคร่ถาม
จึ่งควรถ้วนหน้าพยายาม ออกมากน้อยตาม
แต่อาจจะออกโดยทุน
เถลิงเกียรติ ‘พระร่วง’ลือบุญ ร่วงเรือ[๒๔]เลอคุณ
คำแหงสยามยามรณ
เรืองอิทธิ์ฤทธีศรีชล เลิศเรือเลิศคน
จึ่งควรแก่เลิศแหล่งสยาม
ดั่งฤๅควรเราเบาความ เชิญรีบลงนาม
เข้าส่วนเรี่ยไรเร็ว เทอญ

๒ เมษ. ๕๗


[๑] ดุษฎี ความยินดีด้วย ความชื่นชม

[๒] เอ็มเด็น คือเรือรบชนิดลาดตระเวนเบาของเยอรมันที่เที่ยวทำลายเรือข้าศึกในคราวมหาสงคราม ตลอดมาจนทางตะวันออก ขึ้นชื่อเสียงมาก

[๓] อุเบกขารมณ์ มีใจเป็นกลาง เวลานั้นสยามยังประกาศรักษาความเป็นกลางอยู่

[๔] กฎนานาประเทศ กฎหมายหรือธรรมระหว่างประเทศ

[๕] มฤตยู ความตาย

[๖] ......เอง ทำปล่องปลอมขึ้นอีกปล่องหนึ่ง เพื่อเป็นมายาสำหรับลวงตา มิให้รู้ว่าเป็นเรือเอ็มเด็น วิธีมายาเช่นนี้ต่อมาเป็นยุทธวิธีสำคัญที่ใช้มากทั้งสองฝ่ายตลอดเวลามหาสงคราม เรียกว่า ‘แคมูฟลาช’ ตามศัพท์ฝรั่งเศส

[๗] มัทรราษฎร์ เมืองท่าของอินเดียทางอ่าวเบงกอล มะดราสก็เรียก

[๘] ยุทธนาวา เรือรบ

[๙] เขือ เขา

[๑๐] เมือ หรือเมื้อ ไป

[๑๑] ......เย็น พ้นจากต้องตายในทะเล เพราะเรือถูกยิงอับปาง ได้กลับไปถึงบ้านเรือน เพราะเอ็มเด็นพาส่งขึ้นฝั่ง

[๑๒] เสน เสนา ทหาร

[๑๓] มึลเลอร์เนตรนาวี เนตรนาวี คือ เรือนำ หรือนำร่อง แต่ในที่นี้หมายความว่าเรือรบที่รักดังแก้วตาของนายมึลเลอร์

[๑๔] เกาะโกโกส์ เกาะเล็กๆ ในอ่าวเบงกอล

[๑๕] เยีย นำ ทำเอา

[๑๖] บง ดู

[๑๗] บูม ศัพท์อังกฤษใช้เป็นเสียงปืนใหญ่

[๑๘] สินาด ปืนใหญ่

[๑๙] ศารทูล เสือ ในที่นี้ใช้ในความว่า ‘เสือป่า’ ตามนามแห่งธงมหาศารทูล

[๒๐] เลอ งาม

[๒๑] กอบการโดยการ ทำตามสมควรแก่รูปการ

[๒๒] เทา เต้า ไป

[๒๓] ......หลาย เวลานั้นเรากำลังเรี่ยไรเงินซื้อเรือรบพระร่วง

[๒๔] ร่วงเรือ คือเรือ ‘พระร่วง’ เป็นเรือพิฆาตที่เรามีอยู่ในกองทัพเรือของเราเดี๋ยวนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ