สงครามโลก ศตวรรษที่ ๒๕

หมายเหตุ-บทนี้เขียนในขณะนั้น ถ้อยคำจึ่งเป็นเชิงทับถมศัตรู ควรผู้อ่านรวมทั้งมิตรที่ได้เคยเป็นศัตรู จะอ่านด้วยน้ำจิตต์และความหยั่งรู้เช่นนั้นแล้วและให้อภัยแก่ผู้รจนา เพื่อความสละสลวยแห่งโคลงกลอนด้วย

มหากลียุค

(วสันตดิลกฉันท์ ๑๔)

อ้าโลกทุเรศเพราะทุรยุทธ[๑] กิร์ติทรุดศรีสลาย[๒]
เสื่อมเห็นบ่เป็นวฒนกลาย จรกลับอรัญสมัย
ถือหลัก “กำลังทหรกรรม ดุจธรรม”[๓] ก็จนใจ
ชาติน้อยจะคอยมรณภัย อุชุ[๔]แพ้พลํพาล
ร้ายกาจเพราะชาติทมิฬเอก รณเฉกติรัจฉาน
ท้าโลกทำลายสุขและขาน คติฆ่ามิว่าใคร
อ้าง “ความจำเป็นบ่มิประจักษ์ นิติธรรมใดใด”[๕]
อ้าโลกจะกลับวิกลไป ปรโลกฤโลกันต์
หากว่ามหาอมตธรรม[๖] ทะนุโลกบำรุงสรรพ์
จึ่งเหตุอุบัติกษณะ[๗]อัน บมิทันฉกรรจ์พอ[๘]
ยิ่งช้าพยาธิจะกำเริบ ภยยิ่งจะหนักหนอ
หลายชาติประมาทมรณะรอ กิมิ[๙]บ่อนและนอนใจ
บุทคลเสวยสิริสวัสดิ์ เพราะอมัตธรรมไฉน
โลกนี้จะมีสิริวิไล ก็เพราะธรรมฉะนั้นเทียว
ทิ้งธรรมกระหน่ำทหรฤทธิ์ วรวิทย์ฉลาดเฉลียว
ดาบคม ณ หัตถ์ทมิฬเจียว และฤโจรจะรีรอ
ธรรมคือกำลังทหรเลศ อนุเทศ[๑๐]บ่เหลือหลอ
เมืองไทยจะไร้อิสสรหนอ และจะเสื่อมพระศาสนา
โลกสบสมัยมฤคสัญ- ญิบ่แสร้งจำนรรจา
เหตุหลงกิเลสอสุรลา- มกธรรมสมาทาน

ชโย! สยาม

(กาพย์ฉบัง)

ปางเมื่อสมเด็จจอมปราณ[๑๑] สยามรัฐนฤบาล[๑๒]
รามาธิราชเรืองศรี  
ทรงธรรมทรงวุฒิทรงปรีช์ โลกคดีธรรมคดี
ออกตกแตกฉานชาญชัย  
ท้าวเสด็จอวตาร[๑๓]ต้องสมัย พาสยามคระไล
ล่วงหลีกมหาภัยใหญ่หลวง  
ทรงเห็นเหตุการณ์ทั้งปวง ชัดแจ้งด้วยดวง
ทิพยเนตรซึ่งทัศนาไกล  
ทรงทัดทานเหล่าชาวไทย ซึ่งมีแก่ใจ
ไปเข้าข้างฝ่ายเยอรมัน  
โดยเหตุส่วนตัวทั่วกัน ไม่เห็นภยัน-
ตรายอันจ้องมองสยาม  
พระทรงประสาทสั่งยังความ ประกาศสงคราม
ให้มีแก่ชาติท่ามกลาง  
ยุโรปซึ่งโลกอางขนาง นำไทยไปทาง
ที่ถูกเพื่อไทยเป็นไทย  
เยอรมันนั้นวุ่นทั่วไป ว่างศึกเขาไว
เข้าแทรกเข้าแซงชาวประชา  
ยามยุทธปล่อยพยาธินานา กาฬโรคอหิวาต์
ตัวบิดตัวอื่นหมื่นแสน  
พยาธิสัตว์พยาธิคนกล่นแดน กินแฟะกินแฟน
ดุจหนอนซึ่งบ่อนคืนวัน  
จึ่งชาวตะวันออกครามครัน เป็น “โรคเยอรมัน”
มิค่อยจะวายเป็นใจ  
เขายุเขาแหย่แก้ไข วางสินใจไว้
เวียนก่อให้เกิดกาหล  
เทพไทยเล็งทิพยเนตรยล ทรงตระหนักมรรคผล
ทรงแก้ทรงกู้ชูสยาม  
ทวยราษฎร์คลายหลงปลงตาม โดยเสด็จสงคราม
ด้วยจิตต์ตื้นเต็มเปรมปรีดิ์  
พระเสด็จหนไหนไทยมี จงรักภักดี
ก็พร้อมกันโดยเสด็จไคล  
น้ำหนึ่งใจเดียวทั่วไป รัฐบาลชาญชัย
เข้าจับเข้าจัดศัตรู  
พริบตาเดียวเรียบเร็วผลู พร้อมเพรียงเลี้ยงดู
ได้เห็นเป็นน่าพิศวง  
บ่เกินบ่ขาดอาจอง ยุติธรรมธำรง
บันลือพระเกียรติเกริกไกร  
เชิดชื่อชูชาติชาวไทย ช่วยโลกบำราศภัย
พำนักในธรรมดีงาม  
เทพไทยของเราเกล้าสยาม ทรงชัยในยาม
ที่จำจักต้องมีชัย  
พระปรีชาญาณหยั่งไกล เห็นปานนี้ไสร้
เราจึ่งพร้อมกันบูชา  
ขอพระชนม์ยิ่งร้อยพรรษา เสวยสุขทุกเวลา
พระเดชดั่งดวงสุริย์ฉาย  
ทรงนำสยามรัฐเร็วผาย ล่วงพ้นภยันตราย
บรรลุซึ่งผลเพ็ญศรี โสตเทอญ  

๑๖ สิงห์. ๖๐



[๑] ทุรยุทธ สงคราม ชั่วร้าย เป็นสงครามโลก ซึ่งแปลกกับสงครามระหว่างประเทศที่เคยทำกันมาแต่ก่อนๆ

[๒] สลาย เกียรติเสื่อม ร่างกายและชีวิตมนุษย์ก็แตกดับ

[๓] “......ธรรม” ประโยคนี้จะเอาความว่า might is right

[๔] อุชุ ตรง

[๕] “......ใดใด” ประโยคนี้จะเอาความว่า necessity knows no law ซึ่งฝ่ายเยอรมันเป็นผู้กล่าวออกมา

[๖] อมตธรรม ธรรมที่ไม่ตาย

[๗] กษณะ ขณะ ครู่ ยาม

[๘] ......ฉกรรจ์พอ เชื่อกันในสมัยนั้นว่าถ้าเกิดมหาสงครามช้าไปอีกสักสิบปี เยอรมันนีคงจะเป็นเจ้าโลกด้วยอำนาจแสนยากร

[๙] กิมิ หนอน

[๑๐] อนุเทศ ประเทศน้อยๆ

[๑๑] จอมปราณ เจ้าชีวิต

[๑๒] นฤบาล ผู้ปกครองคน พระราชา

[๑๓] อวตาร เสด็จอุบัติลงมาจากสวรรค์ แบ่งภาคลงมา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ