จอมพลฟช

จอมทัพแห่งสงครามโลก พ.ศ.​ ๒๔๕๗-๖๑

(โคลงดั้นวิวิธมาลี-ผิดกับโคลงดั้นบาทกุญชร ที่คำ ๗ ของบาท ๓ แห่ง​โคลงหน้าไม่ต้องรับสัมผัสกับคำ ๔ แห่งบาทต้นของโคลงต่อไป)

สงครามระหว่างชาตินั้น เป็นธรรม- ดาแล
แต่มหาสงคราม แปลกบ้าง
ธรรมาธรรม[๑]ทำ เศิกโลก
เหตุโลกบ่เข้าข้าง อธรรม
นำทัพประเทศกู้ ชัยบูรพ์[๒]
เปรียบกับจอมทัพนำ โลกเรื้อง
หิ่งห้อยแข่งแสงสูริย์ แสงเส่า
อุปมาต้องเบื้อง อุปไมย
จอมชัยจอมทัพเจ้า จอมมหา ยุทธเฮย
นามฟชยศยิ่งไกร แกว่นแกล้ว
ชาติฝรั่งเศษแสนสา- มารถกอบ
กิจโลกโลกรู้แล้ว เลื่องนาม
สงครามยามเข้าด้าย เข้าเข็ม
เหิมฮึกข้าศึกตาม รุกร้น
อีกหกสิบสองเต็ม กิโลเมตร
ปารีสฤๅรู้พ้น หัตถ์พาล
สัมพันธมิตรไสร้ ศึกกระจาย
ต่างทัพต่างนายหาญ ศึกแม้
ต่างใจต่างอุบาย ต่างช่วย
รู้โรคจึ่งรู้แก้ กิจควร[๓]
มวลเทศ[๔]มวลทัพตั้ง ฟชเสน
เป็นประมุขนำกระบวน ต่อต้าน
เกียรติศักดิ์สมจักเป็น ฝรั่งเศส
เหตุยุทธภัยไหม้บ้าน บุกเมือง
เมลืองพลมาร[๕]มากล้น หลากหลาม
ฝ่ายรับน้อยแต่เรือง ฤทธิ์สู้
บุญโลกอเมริกา[๖]ตาม หนุนติด
ขนทัพข้ามสมุทรกู้ เกี่ยงชัย
เร็วไวฟชเปลี่ยนต้าน เป็นรุด โรมพ่อ[๗]
ข้าศึกฤๅมีสมัย หยุดยั้ง
อาจารย์วิธียุทธ คือฟช[๘]
คราวกระหน่ำจ้ำตั้ง แต่โหม
รุกโรมทรหดห้ำ หั่นขวัญ
ฮั่นส์[๙]หากเสียหายโทรม ทรุดไสร้
สัมพันธมิตรพลัน เป็นต่อ
สัญญาพ่ายแพ้ให้ เร่งเซ็น
พึงเห็นคุณวิเศษผู้ เพ็ญชัย
ยามหนักพลน้อยเป็น ล่างเบี้ย
ถนอมขวัญบ่พรั่นภัย ใจเด็ด
ประวิงศึกซ่อนแปล้เปลี้ย ปลุกรณ[๑๐]
จนอเมริกาค่อยข้าม สมุทรหนุน
เบี้ยล่างกลับเป็นบน จะไจ้[๑๑]
ยึดแรงส์[๑๒]รักษ์ฝั่งจุน เรือจอด
ขนสาตร์ขนทแกล้วได้ ดั่งใจ[๑๓]
ชม ไฉนจักเด่นแม้น ชมสา- มารถเล่า
ชม ผูกสามัคคีใน ทแกล้ว
ชม บังคับบัญชา เฉียบขาด
ชม อธรรมแพ้แล้ว แก่ธรรม เทียวนา

๑๗ มกร. ๖๕

หมายเหตุ-บทนี้เขียนในขณะนั้น ถ้อยคำจึ่งเป็นเชิงทับถมศัตรู ควรผู้อ่านรวมทั้งมิตรที่ได้เคยเป็นศัตรู จะอ่านด้วยน้ำจิตต์และความหยั่งรู้เช่นนั้น แล้วและให้อภัยแก่ผู้รจนา เพื่อความสละสลวยแห่งโคลงกลอนด้วย


[๑] ธรรมาธรรม ธรรม-อธรรม เข้าสนธิเป็นคำเดียวกัน ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ดี ฝ่ายประเทศท่ามกลางยุโรปก็ดี ต่างฝ่ายต่างเชื่อว่าตนเป็นผู้ถูกและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นผู้ผิด ซึ่งเป็นธรรมดาในเวลาที่ความเห็นแตกต่างกัน ความเท็จจริงจะปรากฏได้ต่อเมื่อมีการตัดสินที่เที่ยงธรรมในภายหน้า

[๒] บูรพ์ บรรพ์ ก่อน แต่ก่อน หมายถึง สงครามในอดีตที่เป็นเพียงสงครามระหว่างประเทศ

[๓] ...ควร ความกระจัดกระจายที่ต่างชาติต่างมีแม่ทัพของตัวเป็นใหญ่นั้นแหละ คือโรค การแก้ก็คือ การร่วมใจกันยกฟชขึ้นเป็นจอมทัพฝ่ายสัมพันธมิตร

[๔] มวลเทศ ประเทศข้างฝ่ายสัมพันธมิตร

[๕] พลมาร หมายถึงข้างฝ่ายปัจจามิตร นี่เป็นธรรมดาต้องเกลียดและปรักปรำกัน ฝ่ายสัมพันธมิตรหาว่าฝ่ายปัจจามิตรยิงบ้านเมืองโบสถ์วัด ทำลายชีวิตพลเรือน ตลอดจนสตรีและทารกไม่เลือกหน้า จึงหาว่าเสมอกับยักษ์มาร ข้างฝ่ายปัจจามิตรก็มีคำชี้แจงเหมือนกัน เช่น ยิงโบสถ์แห่งเมืองแรงส์ เพราะกองทหารข้างฝ่ายสัมพันธมิตรเข้าไปตั้งอยู่ ณ​ ที่นั้นเป็นต้น

[๖] อเมริกา ส.ป.ร. อเมริกา

[๗] ......พ่อ เปลี่ยนยุทธวิธีจากรับเป็นรุก

[๘] ฟช จอมพลฟชแต่ก่อนเป็นศาสตราจารย์แห่งวิชายุทธวิธีในวิทยาลัยทหารบกของฝรั่งเศส

[๙] ฮั่นส์ เป็นคำฝ่ายสัมพันธมิตร ปรักปรำ เรียกเยอรมัน อย่างที่เรียกว่ายักษ์มาร ฮั่นส์เป็นชาติโบราณที่เที่ยวบุกรุกเขตต์แดนแถบยุโรปแต่สมัยต้นคริสต์ศักราช เป็นชาติดุร้าย

[๑๐] ......รณ ใช้วิธีรับ พรางกำลังไว้ไม่ให้ข้าศึกทราบ และปลุกใจทแกล้วทหารให้เหิมสงครามอยู่เสมอ

[๑๑] จะไจ้ เนือง บ่อย

[๑๒] แรงส์ เมืองแรงส์

[๑๓] ......ใจ แม้เมืองแรงส์จะถูกข้าศึกระดมยิงจนโบสถ์โบราณก็ทำลายลงแล้วก็ดี ฝ่ายสัมพันธมิตรก็ต้องตั้งมั่นรักษาไว้จนยิบตา เพื่อค้ำคานการจอดเรือขนทหารยุทธภัณฑ์ และสะเบียงลำเลียงมาจาก ส.ป.ร. อเมริกากับอังกฤษให้ทำได้สะดวก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ