๒๘๑ ประกาศให้ใช้พระนามสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอแลสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ ในหนังสือกราบบังคมทูล

ณวันเดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะโรงยังเปนนพศก

ด้วยพระศรีสุนทรโวหาร รับพระบรมราชโองการใส่เกล้า ฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ สั่งว่าตั้งแต่นี้สืบไป ให้ข้าราชการทุกหมู่ทุกกรมตำแหน่ง ทุกพนักงาน จะใช้หนังสือกราบบังคมทูลพระกรุณาแลใช้กิจราชการนั้นๆ ให้ลงพระนามดังนี้ว่า สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอ เจ้าฟ้ามหามาลากรมขุนบำราบปรปักษ์ อีกพระนามหนึ่งว่า สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ กรมขุนพินิตประชานาถนั้น ให้มหาดไทย กลาโหม หมายบอกข้าราชการให้ทราบทั่วกันทุกหมู่ทุกกรมทุกพนักงาน ตั้งแต่ณวันเดือน ๕ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีมะโรงยังเปนนพศก ให้เร่งหมายให้ทันกำหนด อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ