๒๔๙ ประกาศห้ามมิให้เขียนหนังสือทูลเกล้าฯ ถวายด้วยหมึกดินสอที่จืดจาง

ณวันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๓ ค่ำ ปีฉลู สัปตศก ๑

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่พระราชวงศานุวงศ์ ที่ตั้งกรมแล้วแลยังไม่ได้ตั้งกรม แลข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อยฝ่ายหน้าฝ่ายใน ในพระบรมมหาราชวัง แลพระบวรราชวัง ทุกหมู่ทุกกรมทุกพนักงาน แลพระราชาคณะถานานุกรมเปรียญทุกคณะทุกพระอาราม แลราษฎรไทยจีนแลอื่นๆ ในกรุงนอกกรุงทั้งปวงให้ทราบทั่วกัน ว่าผู้ใดเขียนหนังสือเรื่องราวฤๅจดหมายเล็กน้อย จะนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย ห้ามอย่าให้ใช้ดินสอดำฝรั่งอย่างจางๆ ไม่ดำแท้เขียนลงในกระดาษฝรั่งฤๅกระดาษอะไรๆ เปนอันขาด ถ้าจะใช้เขียนหมึกฝรั่งฤๅหมึกจีนก็ห้ามอย่าให้ใช้หมึกจืดๆ จางๆ เหมือนกัน ให้ใช้ที่สีดำแท้ๆ

อนึ่งดินสอฝรั่งต่างสี สีน้ำเงินสีแดงนั้นก็ดี หมึกสีน้ำเงินสีแดงนั้นก็ดีใช้ได้ไม่ห้าม ฤๅดินสอดำไทยเขียนลงในกระดาษไทยตามที่เคยใช้มานั้นก็ไม่ห้าม ให้ท่านผู้ที่จะต้องเขียนนำขึ้นทูลเกล้าฯ ถวายเรื่องราวจดหมายประการใดๆ ขอจงทำตามพระราชบัญญัตินี้ อย่าให้เปนการขุ่นหมองฝ่าลอองธุลีพระบาทได้ จะได้สำเร็จความประสงค์ของตนโดยสดวกสบายทุกประการ

ประกาศมาณวันอาทิตย์ เดือน ๙ แรม ๑๓ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ