๒๖๕ ประกาศให้ใช้ทองแดงซีกเสี้ยวซึ่งทำบางกว่าครั้งแรก

ณวันศุกร เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีขาลอัฐศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่ข้าราชการแลทวยราษฎร ในกรุงนอกกรุงทั้งปวงให้ทราบทั่วกันว่า เมื่อแรกเดิมจะคิดทำซีกเสี้ยวขึ้นใช้นั้น พระเจ้าน้องยาเธอกรมหมื่นอลงกฎกิจปรีชา พระวิสุทธิโยธามาตย์ คิดว่าจะให้ราคาทองแดงของซีกเท่ากับกึ่งเฟื้อง แลจะให้ราคาทองแดงของเสี้ยวเท่ากับส่วนที่ ๔ ของเฟื้อง จึงทำขึ้นในทอดแรกซีกเสี้ยวหนาไป เมื่อทรงโปรยทรงทิ้งทานแก่ราษฎร ถูกศีร์ษะคนผู้รับแตกบ้างฟกช้ำบ้าง จึงทรงพระราชดำริห์ว่ารูปทองแดงที่ทำขึ้นใช้ มีตราประทับแลมีอักษรบอกไว้ว่า ๒ อันเฟื้อง ๔ อันเฟื้อง เปนสำคัญแน่นอนควรเชื่อได้ มิใช่ตราปลอมแล้ว ถึงจะทำให้บางลงเบาลงก็เปนใช้ได้ แล้วพระวิสุทธิโยธามาตย์จึงได้ทำขึ้นในทอดหลัง รูปซีกเสี้ยวบางกว่าซีกเสี้ยวที่ทำในทอดแรก แล้วก็ได้จ่ายใช้ไปทั้ง ๒ คราว ให้ราษฎรซื้อขายแลกเปลี่ยนเปนอย่างเดียวราคาเท่ากัน คือซีก ๒ อันเปนเฟื้อง เสี้ยว ๔ อันเปนเฟื้อง ดังหมายประกาศก่อนนั้นเถิด อย่าให้มีความสงสัยรังเกียจเลย เมื่อผู้ใดจะมาแลกขึ้นเงินในท้องพระคลัง ก็ให้เจ้าพนักงานรับจ่ายเงินให้ไปตามราคาซีก ๒ อันเปนเฟื้อง เสี้ยว ๔ อันเปนเฟื้อง ฤๅจะส่งแทนเงินภาษีอากรค่าน้ำแลอื่นๆ ก็ให้เจ้าพนักงานรับคิดราคาให้เหมือนกันทั้งอย่างหนาอย่างบางนั้นเถิด

ประกาศมาณวันศุกร เดือน ๔ แรม ๙ ค่ำ ปีขาลอั๑๖ฐศก เปนวันที่ ๕๗๙๘ ในรัชกาลปัตยุบันนี้

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ