๒๗๓ ประกาศให้ชำระคนไทยที่สูบฝิ่น

ณวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะ๑๗พศก

ด้วยพระยาศรีพิพัฒราชโกษาธิบดีจางวางกรมพระคลังสินค้า รับพระบรมราชโองการใส่เกล้าฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สั่งว่า แต่ก่อนได้หมายประกาศพระราชบัญญัติไว้ว่าไทยสูบยาฝิ่นควั่นผมเปียไว้เปนจีนนั้น โปรดให้ผูกปี้ ถ้าสักข้อมือได้รับราชการแล้ว ถึงกำหนดผูกปี้เมื่อใด ก็ต้องมาผูกปี้เสียเงินคน ๑ ตำลึง ๒ บาท ถ้าไม่สักข้อมือหาได้รับราชการสิ่งใดไม่ ให้ผูกปี้เสียเงินคนหนึ่ง ๑๕ ตำลึง ถ้าไม่มีเงินเสีย ก็ให้รับราชการหลวงเข้าเดือนปีหนึ่งจึงให้ปล่อย อนึ่งยาฝิ่นนี้ก็เปนของต้องห้ามมิให้ไทยสูบ ก็ยังขัดขืนคบหากันสูบยาฝิ่นอยู่มากขึ้นกว่าแต่ก่อน แล้วคนสูบยาฝิ่นเก่าใหม่ก็หามาผูกปี้ตามพระราชบัญญัติเดิมไม่ บัดนี้โปรดเกล้าฯ ให้พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหลวงวงศาธิราชสนิทเปนแม่กอง ให้เจ้าพนักงานพระคลังสินค้าในพระบรมมหาราชวังพระบวรราชวังเปนผู้จับมาชำระ ให้พระยาอินทราธิบดีสีหราชรองเมืองเจ้ากรมกองตระเวนขวา พระเทพผลูเจ้ากรมกองตระเวนซ้าย หมายบอกนายอำเภอให้รู้จงทั่ว ถ้ามีตราสำคัญรูปสิงห์โตดวงหนึ่ง รูปช้างดวงหนึ่งแม่กองผู้ผูกปี้เปนสำคัญไปจับ ให้นายอำเภอกำนันเชื่อฟัง อย่าให้นายอำเภอกำนันแลผู้ที่ต้องจับขัดขืน ที่ให้ตราสำคัญมานั้นเพราะกลัวเกลือกจะมีผู้มาแปลกปลอมจับๆ ได้แล้วเอาแต่เงินปล่อยเสียไม่เปนราชการ ถ้ามีผู้มาแปลกปลอมไม่มีตราสำคัญไปเที่ยวจับ ให้นายอำเภอจับผู้ที่ไม่มีตราสำคัญไปจับนั้นมาส่ง จะได้ปรับไหมผู้ที่แปลกปลอมนั้นเปนรางวัลแก่นายอำเภอ ถ้าผู้ที่ต้องจับขัดขืนสู้รบประการใด ให้นายอำเภอกำนันช่วยกันจับผู้นั้นให้จงได้ ให้มาส่งที่พระราชวังเดิมแลศาลกรมพระคลังสินค้า กำหนดจะได้ออกจับแต่ณวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะนพศก หมายประกาศมาณวันอาทิตย์ เดือน ๘ ขึ้น ๑๓ ค่ำ ปีเถาะนพศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ