๒๖๖ ประกาศให้เจ้าสำนักพรรคพวกของผู้ร้ายมาลุแก่โทษ

ณวันอาทิตย์ เดือน ๔ แรม ๑๑ ค่ำ ปีขาลอัฐศก

มีพระบรมราชโองการมารพระบัณฑูรสุรสิงหนาท ให้ประกาศแก่ข้าทูลลอองธุลีพระบาทผู้ใหญ่ผู้น้อย แลทวยราษฎรทั้งปวงในกรุงแลหัวเมืองให้ทราบทั่วกันว่า ในกาลทุกวันนี้ ผู้ร้ายปล้นมีชุกชุมมากกว่าแต่ก่อน เมื่อจับตัวอ้ายผู้ร้ายมาได้ชำระเปนสัตย์แล้ว บุตรภรรยาแลเจ้าสำนักผู้สมคบร่วมคิดกันกับอ้ายผู้ร้าย ก็ต้องพลอยรับโทษเสมออ้ายผู้ร้ายแลกึ่งอ้ายผู้ร้ายตกเปนไพร่หลวง บัดนี้ทรงพระกรุณาโปรดว่า ให้บุตรภรรยาบ่าวทาสแลญาติพี่น้องเจ้าสำนักอาศรัยของผู้ร้าย ผู้ใดผู้หนึ่งมีความร้อนใจนำเอาสิ่งของที่อ้ายผู้ร้ายได้มาไว้ มาสารภาพลุแก่โทษต่อตระลาการตามสัตย์จริงไม่ปิดบังไว้ แต่ก่อนยังไม่มีผู้ซัดถึงแล้ว จะให้มีบำเหน็จความชอบแก่ผู้นั้นโดยสมควร ถ้าต่อไปมีผู้ซัดถึงแล้วจึงนำของกลางมาสารภาพลุแก่โทษ ก็จะโปรดให้ผู้นั้นพ้นโทษไม่ต้องตกเปนไพร่หลวง

ประกาศมาณวันอาทิตย์ เดือน ๔ แรม ๑๑ ค่ำ ปีขาลอัฐศก ศักราช ๑๒๒๘

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ