๒๖๐ ประกาศห้ามมิให้ผู้ที่มิได้สังกัดวังหน้าโกนผมเมื่อพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าฯ สวรรคต ที่ ๒

ณวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำปีฉลูสัปตศก

มีพระบรมราชโองการดำรัสสั่งให้ประกาศให้ทราบทั่วกันว่าในการสวรรคตในพระบวรราชวังครั้งนี้ ข้าราชการแลราษฎรไพร่หลวงสังกัดพรรค์ทาส เชลย บรรดาที่มิใช่สังกัดขึ้นขาวังหน้าทั้งชายทั้งหญิง เว้นแต่ข้าเจ้าที่สิ้นพระชนม์ แลบ่าวนายตายแลที่บิดามารดาตายแลหญิงผัวตายแลแขกที่เคยโกนอยู่โดยปรกติ นอกนั้นอย่าให้พลอยโกนผมเลยเปนอันขาดทีเดียว ถ้าผู้ใดมิทันรู้พลอยโกนผมเกินไปแล้ว ให้ผู้นั้นมาลุแก่โทษต่อจมื่นราชามาตย์โดยเร็ว ถ้าไม่มาลุแก่โทษนิ่งนอนใจเสียมีผู้ส่อนำจับตัวมาได้จะให้ปรับไหมมีโทษแก่ผู้นั้นเปนการล่วงพระราชอาญา ถ้ามาลุแก่โทษแล้วรับตั๋วประทับตราไปเปนสำคัญ

ประกาศมาณวันอังคาร เดือน ๓ ขึ้น ๗ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ