๒๕๑ ประกาศพระราชทานชื่อวัดเงินวัดทอง

ณวันพุธ เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีฉลูสัปตศก

ด้วยขุนมหาสิทธิโวหาร รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ สั่งว่า วัดเงินวัดทองบางพรมที่อันสมเด็จพระบรมราชมหาไอยิกาเจ้า กรมสมเด็จพระอมรินทรามาตย์ ทรงสถาปนาการสร้างไว้แต่ก่อน ครั้นเมื่อสมเด็จพระบรมเชษฐาธิราช คือพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จดำรงอยู่ในราชสมบัติ ได้ทรงพระราชอุสาหให้ปฏิสังขรณ์เพิ่มเติมให้บริบูรณ์เปนอารามหลวง ด้วยบริจาคพระราชทรัพย์กระทำให้สำเร็จ เพื่อฉลองพระเดชพระคุณในสมเด็จพระบรมราชมหาไอยิกาเจ้า ซึ่งเสด็จสวรรคตล่วงไปแล้วนาน แต่ยังไม่ได้ทรงพระราชทานนามเปนบรรดาศักดิสมควรแก่พระอารามหลวง บัดนี้ทรงพระราชดำริห์ให้แปลงชื่ออารามเดิมว่าวัดเงินวัดทองนั้นให้เปนนามในมคธภาษา วัดเงินให้เรียกวัดรัชฎาธิฐาน วัดทองให้เรียกว่าวัดกาญจนสิงหาสน์ ให้กรมวังหมายสั่งเวรมหาดไทยเวรกลาโหม ให้ป่าวประกาศให้รู้จงทั่วกัน อย่าให้ขาดได้ตามรับสั่ง

หมายมาณวันพุธ เดือน ๑๒ ขึ้น ๖ ค่ำ ปีฉลูสัป๑๕ตศก

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ