ว่าด้วยเกียรติยศกรมพระราชวังบวร

กรมพระราชวังบวรสถานมงคล ซึ่งเปนพระมหาอุปราชนั้น ได้รับพระราชทานผลประโยชน์กึ่งหนึ่งของพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยา แลตามประเพณีในกรุงศรีอยุทธยานั้น กรมพระราชวังบวรเปนผู้รับพระราชโองการของพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยา ประกาศสั่งในพระนครทั้ง ๔ ตำบล ๘ ตำบลว่า ในวันพระเดือนละ ๔ วันนั้น ห้ามมิให้พวกพรานแลชาวประโมงทำปาณาติบาต แลห้ามมิให้ใช้โคกระบือที่มีครรภ์ หรือโคกระบือที่ลูกยังไม่หย่านม อีกประการ ๑ มีพระราชกำหนดห้ามมิให้พระราชวงษานุวงษ์ แลเสนาอามาตย์ทั้งหลายกดขี่ข่มเหงอาณาประชาราษฎร เข่นไปเที่ยวเก็บริบเอาทรัพย์สมบัติของเขาเปนต้น แม้พระเจ้ากรุงศรีอยุทธยาเองจะมีพระราชประสงค์ของสิ่งใด ซึ่งเปนสมบัติของราษฎร ก็ต้องซื้อตามประเพณีบ้านเมือง เว้นไว้แต่ในเวลามีเหตุการณ์จำเปนเกิดขึ้น เช่นในเวลาทำการณรงค์สงครามเปนต้น จึงจะบังคับให้เก็บเอาทรัพย์สิ่งของซึ่งจำเปนจะต้องใช้ในราชการมาใช้ได้ แต่ถึงกระนั้น เมื่อเสร็จราชการสงครามแล้ว ต้องคืนให้แก่เจ้าของเดิม.

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ