มหาเจดียสถาน

๑. พระศรีสรรเพชญ์ หุ้มทอง อยู่ในพระราชวัง พระรามาธิบดี (ที่ ๒) ทรงสร้าง

๒. พระพุทธสุรินทร์ ฝนใหญ่ พระนเรศวรเชิญมาจากเมืองเชียงใหม่ (จะหมายว่าพระพุทธสิขิหรือพระพุทธสิหิงค์ไม่แน่) (พึ่งปรากฎในที่นี้ว่าเปนพระสำหรับขอฝน)

๓. พระติโลกนริศ (บางทีจะเปนพระบรมไตรโลกนารถ) ที่สมเด็จพระนารายน์ทรงสร้าง เดี๋ยวนี้สูญเสียแล้ว)

๔. พระติโลก (บางทีจะเปนพระบรมภพนารถ ที่สมเด็จพระนารายน์ทรงสร้าง เดี๋ยวนี้สูญเสียแล้ว)

๕. พระมหาโลก (เห็นจะเปนพระโลกนารถ เดี๋ยวนี้อยู่ที่วัดพระเชตุพน)

๖. พระสยัมภูจรโมฬี พระขัดสมาธิเพ็ชร์

๗. พระน้องกลิ่น (จะเปนพระเจ้าแพนงเชิงดอกกระมัง ?)

๘. พระรัตนมหาธาตุ พระเจดีย์ใหญ่ พระรามาธิบดีทรงสร้าง (เห็นจะเปนพระเจดีย์วัดใหญ่ไชยมงคล)

๙. พระรัตนเจดีย์

๑๐. พระพุทธบาท (ตรง)

๑๑. เขาปถวี (ตรง)

มหาเจดียสถานอยู่เมืองพิศณุโลก สวรรคโลก แลเมืองนครไชยศรี

๑๒. พระชินราช (ตรง อยู่เมืองพิศณุโลก)

๑๓. พระชินราช (พระพุทธชินสีห์ เดี๋ยวนี้อยู่วัดบวรนิเวศน์)

๑๔. พระมหา (เห็นจะเปนพระศาสดา เดี๋ยวนี้อยู่วัดบวรนิเวศน์)

๑๕. พระปิ่นปันตอง (จะเปนพระยืนวัดวิหารทองเมืองพิศณุโลก คือพระอัฎฐารสอยู่ที่วัดสระเกษ)

๑๖. พระธรรมเจดีย์ (พระปฐมเจดีย์)

๑๗. พระเจดีย์

๑๘. เจดีย์

๑๙. เจดีย์

๒๐. พระพุทธปรางค์ทอง สูง ๑๕ วา (เห็นจะเปนพระมหาธาตุเมืองสวรรคโลก)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ