ประเพณีสมโภชพระราชกุมาร

พระราชโอรสแลพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยานั้นมีประเพณีที่ได้สมโภช ๑๐ ครั้ง คือ

(๑) เมื่อประสูตรแล้วได้ ๓ วัน โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๒) ประสูตรได้เดือน ๑ โปรดให้สมโภชขึ้นพระอู่ครั้ง ๑

(๓) เมื่อพระชันษาราว ๗ เดือน ๘ เดือน ๙ เดือน คือเมื่อพระทนต์ขึ้น โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๔) พระชันษาล่วงขวบ ๑ แล้ว เมื่อพระกุมารนั้นทรงพระดำเนินได้ โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๕) เมื่อพระชันษาล่วง ๓ ขวบแล้ว เมื่อพระราชกุมารลงสรงน้ำได้ โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๖) เมื่อพระชันษาได้ ๙ ขวบบ้าง ๑๐ ขวบบ้าง ๑๑ ขวบบ้าง ทำพระราชพิธีโสกันต์ โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๗) เมื่อพระชันษาได้ ๑๓ ขวบ ถ้าเปนพระราชโอรสทรงผนวชเปนสามเณร ถ้าเปนพระราชธิดา ทรงผนวชเปนชี โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๘) เมื่อพระชันษาได้ ๑๖ หรือ ๑๗ หรือ ๑๘ หรือ ๑๙ ทำการวิวาหมงคล โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๙) เมื่อพระชันษาได้ ๒๑ (ถ้าเปนพระราชกุมาร) ทรงผนวชเปนพระภิกษุ โปรดให้สมโภชครั้ง ๑

(๑๐) เมื่อพระชันษาได้ ๒๕ ทำพิธีมงคลเบ็ญจาภิเศก คือ (พิธีเบ็ญจเพศ) โปรดให้สมโภชอีกครั้ง ๑

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ