ชื่อขุนนางวังหลวง

ทำเนียบนามเสนาบดีแลอำมาตย์ สำหรับกรุงศรีอยุทธยามีมาแต่โบราณ ดังต่อไปนี้

(๑) เจ้าพระยาเสนาบดี

เจ้าพระยาชำนาญบริรักษ์

(ตรง)

เจ้าพระยาธิเบศรบดี ที่จักรี

(ตรง)

เจ้าพระยาพระคลัง

(ที่จตุสดมภ์ เห็นจะยกเปนพิเศษ)

เจ้าพระยากลาโหม

(ตรง)

(๒) จตุสดมภ์ทั้ง ๔ นั้นคือ

พระยายมราช ว่ากรมเมือง

(ตรง)

พระยาธรรมา ว่ากรมวัง

(ตรง)

พระยาราชสมบัติ ว่ากรมคลัง

(บางทีจะตรง)

พระยาพลเทพ ว่ากรมนา

(ตรง)

(๓) ผู้ช่วย (เสนาบดี) คือ

พระยากลาโหม

(กลาโหมฝ่ายเหนือ คือพระยาธรรมไตรโลก)

พระยามหาอำมาตย์

(ตรง)

พระยาเดโช

(ตรง)

พระยาท้ายน้ำ

(ตรง)

พระยาอภัยราชา

(ตรง)

พระอภัยหมื่นศรี

(พระยาอภัยมนตรี)

พระรัตนาธิเบศร์

(พระยารัตนาธิเบศร์)

พระยาธิเบศร์ปริยัติ

(พระยาธิเบศร์บริวัต ?)

(๔) ปลัดทูลฉลอง

พระยาพิพัฒนโกษา

 

(๕) นายทหารตั้งช่องทั้ง ๔ ทิศ

(คือพระตำรวจจตุลังคบาท)

มหาเทพ

(ตรง ขาดอินทรเทพ)

มหามนตรี

(ตรง ขาดพิเรนทรเทพ)

ราชรินทร

(ตรง ไม่มีพรหมบริรักษ์)

อินทเดช

(ตรง ไม่มีสุริยภักดี)

(๖).....................

ราชามาตย์

(จมื่นราชามาตย์)

ราชพัน

(จมื่นราชาบาล)

ทิพเสนา

(จมื่นทิพเสนา)

วิสุทธามาตย์

(วิสูตรโยธามาตย์ ควรจะเปนจมื่นทิพรักษา)

(๗) มหาดเล็ก

พระมนสรพิพัติ

(พระหมื่นศรีสรรเพ็ชญ)

พระมนตรีเสาวราก

(พระหมื่นศรีสรรักษ์)

พระมนภัยวรนารถ

(พระหมื่นไวยวรนารถ)

พระมนสะโมศักราช

(พระหมื่นเสมอใจราช)

หลวงจักร

(หลวงศักดิ์)

หลวงจิตร

(หลวงสิทธิ์)

หลวงฤทธิ์

(ตรง)

หลวงเทพ

(หลวงเดช)

สะรด

(จ่าเรศ)

สะยมรง

(จ่ารง)

สะหม

(จ่ายง)

สะโรด

(จ่ายวด)

นายกวด

(ตรง)

นายขันท์

(นายขัน)

จันทมัญชู

(นายจันมีชื่อ ขาดนายจิตร)

สนิท

(ตรง)

เสน่ห์

(ตรง)

เล่ห์อาวุธ

(ตรง)

สุดจินดา

(ตรง)

ไชยขรรค์

(ตรง ขาดศัลวิไชย)

พลไพ่

(นายพลพ่าย)

พลพัน

(ตรง)

(๘) พนักงานรักษาพระคลัง คือ

หลวงรักษาสมบัติ

(ตรง)

หลวงทิพสมบัติ

(ตรง)

หลวงเทพสมบัติ

(ตรง)

หลวงวิสูตร

(วิสูตรสมบัติ)

(๙).......................

หมื่นรัตนาคา

(หมื่นรัตนาคาร์ เห็นจะเปนที่เราเรียก ว่าราชนาคา)

หมื่นสัมปัติธิปา

(หมื่นสมบัติบาล)

(๑๐) ผู้เก็บสรรพากร (เห็นจะเปนเจ้าจำนวน)

พระยาสมบัติธิเบศร์

(เห็นจะตรง)

พระวังสุสาคร

 

(๑๑) กรมม้า

พระศรีสวพัต

(พระศรีสุริยพ่าห์)

หลวงทองบุน

(หลวงทรงพล)

(๑๒) กรมช้าง

พระยารารองพล

(พระยาราชวังเมือง)

พระกะบิน

(พระกำแพง)

มหานุภาพ

(นายมหานุภาพ หุ้มแพร ท้ายช้าง)

ปลัดใจจัด

(นายปราบไตรภพ หุ้มแพร ท้ายช้าง)

พันหัว

จิตรกำจร

 

สรสนิท

 

พันท้าย

นายปลัด

 

ผู้รักษาเชือก

นายสมบัติ

 

เจ้ากรมโพนช้างโขลง

นันทกะยอสู

(อนันตจอสู)

นันทกะยอถิน

(อนันตยูถัง)

(๑๓) ผู้รักษาปืนใหญ่

จงประณีต

 

เรศดึง

 

(๑๔) กรมเรือ

พระยาราชสงกรานต์

(พระยาราชสงคราม)

เจ้ากรมปืนนกสับคาบศิลา

หลวงหรไทย

(หลวงหฤไทย)

ขุนนางแขก

พระยาจุหล่า

(พระยาจุฬา)

ศรีวรขรรค์

(ศรีวรข่าน)

แม่กองแขก

หลวงศรียศ

(ตรง)

(๑๕) ขุนนางจีน

หลวงเจ้าเทพ

(หลวงโชฎึก)

หลวงทองศรี

(หลวงท่องสื่อ)

หลวงนวโช

 

หลวงโกยา

(โกชาอิศหาก แขกไม่ใช่จีน)

พนักงานรับราชทูต

ราชมนู

(ตรง)

เทพมนู

(เห็นจะตรง)

ขุนธารกำนัล

(ตรง)

(๑๖) ขุนนางพราหมณ์ราชาภิเศก

พระครูพิธี

(ตรง)

พระครูปโรหิต

(ตรง)

พระครูพิเชษฐ์

(ตรง)

พระครูมหิธร

(ตรง)

ท้าวนาง

ท้าวทรงกันดาน

(ตรง)

ท้าวอินทรแสง

(ท้าวอินทสุริยา)

ท้าวสงแสก

(ท้าวสมศักดิ์)

ท้าววรจัน

(ตรง)

(๑๘) ชื่อข้าราชการในพระมหาอุปราช

หลวงจ่าแสนยากร

(ตรง)

หลวงกลาโหม

(ตรง)

หลวงพกิจ

(หลวงกระเษตรรักษา)

หลวงใจ

(หลวงไกรโกษา)

(๑๙) ....................

พระพิไชยนเรศ

(พิไชยชาญฤทธิ์ วังหลวง)

พระพิชิตนรง

(พิชิตณรงค์ วังหลวง)

พระเดโยธา

(เห็นจะเปน พระอนุรักษโยธา วังหลวง)

พระราชสงกรานต์

(เห็นจะเปน พระมหาสงคราม วังหลวง)

(๒๐) ขุนนางกรมช้าง

ขุนคุดจพรรดิ

 

ขุนศรีพวัต

(ขุนศรีพวัง)

(๒๑) มหาดเล็ก

หมื่นมหาฤทธิ์

(จมื่นมหาดเล็ก)

หมื่นเดไชย

(จมื่นเด็กชาย)

หมื่นทิพรูปัง

(หลวงชิดภูบาล)

หมื่นจันภูเบศร์

(หลวงชาญภูเบศร์)

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ