แผนที่กรุงศรีอยุทธยา

พระนครศรีอยุทธยานั้น มีกำแพงพระนครสูง ๓ วา หนา ๖ ศอก นอกจากตัวกำแพงยังมีที่ชานสำหรับทหารยืนประจำน่าที่กว้าง ๓ ศอก มีหม้อดินดำ (เห็นจะหมายความว่าป้อม) ๑๖ มีประตูทางน้ำ ๔ ประตู ประตูทางบก ๒๘ ประตู รวม ๓๒ ประตู มีชื่อต่างกัน ดังนี้

(ด้านตวันออกเฉียงเหนือ ประตูบก คือ)

๑. ประตูโอฬาริกฉัตร

๒. ประตูศรีไชยจักร (เห็นจะเปนประตูศรีไชยศักดิ์ เปนประตูพระราชวังชั้นนอก)

๓. ประตูปราบไภยจักรรัตน (เห็นจะเปนประตูจักรมหิมา) (บอกควบกันไปทั้ง ๒ ประตู แต่ความจริงเลข ๓. น่าจะเปนประตูเจ้าปราบ เลข ๔. จะเปนประตูจักรมหิมา)

๔. ประตูไชยานุภาพ (พ้องกับชื่อพระยาช้างต้น ชื่อประตูนี้เห็นจะขึ้นคำอื่น แต่ลงท้าย “นุภาพ”) (นึกชื่อประตูไม่ได้ เจนปากอยู่แต่ชื่อช้างก็เลยบอกเปนชื่อประตูไป)

รวมประตูบก ๔ ประตู ประตูน้ำมี ๒ ประตู

(ด้านตวันออกแลด้านใต้ คือ)

๕. ประตูช้างรวางใน

๖. ประตูท่ากลาโหม

๗. ประตูเข้าเปลือก (ประตูน้ำ)

๘. ประตูท่าช้าง (ประตูท่าช้างวังหน้า)

๙. ประตูฉนวนวังน่า

๑๐. ประตูหอรัตนไชย (ประตูน้ำ)

๑๑. ประตูเจ้าจัน

๑๒. ประตูน้ำ

๑๓. ประตูพระบือ (ประตูกระบือ)

๑๔. ประตูสามม้า (ประตูน้ำคลองในไก่)

๑๕. ประตูจีน (ประตูน้ำ)

๑๖. ประตูเทพหมี (ประตูน้ำ)

๑๗. ประตูไชย

๑๘. ประตูฉะไกรน้อย (ประตูน้ำ)

๑๙. ประตูฉะไกรใหญ่ (ประตูน้ำ)

๒๐. ประตูน่าปราบ (เห็นจะเปนน่าวัดเจ้าปราบ)

๒๑. ประตูท่าราษฎร์ (เห็นจะเปนประตูตลาดยอด)

(ด้านตวันตก)

๒๒. ประตูวังไชย

๒๓. ประตูวังหลัง

๒๔. ประตูท่าพระ

๒๕. ประตูช้าง

(ด้านตวันตกเฉียงเหนือ)

๒๖. ประตูสวน (เห็นจะเปนประตูสวนหลวง)

๒๗. ประตูช่องกุฏิ

๒๘. ประตูหมูทลวง (ประตูน้ำ)

๒๙. ประตูเสวย (บางแห่งเรียกประตูเสวยน้ำ)

(ด้านเหนือ)

๓๐. ประตูมหาไพชยนต์

๓๑. ประตูทวารอุทก

๓๒. ประตูเสาธงไชย

๓๓. ประตูช้างเผือก

รวมประตูรอบกำแพงพระนคร ๓๓ ประตู

ภายในพระนคร มีเรือนหลวงต่าง ๆ คือ คลังเปนต้นหลายแห่ง คือ พิศมหาพิไชยฉาง (หนังสืออื่นเรียกฉางมหาไชย) ๑ ฉางเข้าเปลือกสำหรับทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ๑ ฉางหลวง ๑ คลังดินดำ ๑ คลังสินค้า ๑ คลังเชือก ๑ คลังฝาง ๑ คลังราชพัศดุ ๑ โรงช้างมี ๑๔ หลัง โรงม้าพระที่นั่งหลัง ๑ หอโรงม้า (เห็นจะเปนโรงม้าห้อ) หลัง ๑ โรงม้าอาชาโกทอง (น่าจะเปนโรงม้าเกราะทอง) หลัง ๑ โรงม้าซ้ายขวาหลัง ๑ โรงม้าใช้หลัง ๑ รวมโรงม้า ๕ หลัง

แผนที่พระนครศรีอยุทธยาเปนดังนี้

แผนที่พระนครศรีอยุทธยา

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ