เครื่องยศขุนนาง

ขุนนางที่เปนตำแหน่งอรรคมหาเสนาธิบดี แลเสนาบดีวังหลวงได้พระราชทานเครื่องยศประจำตำแหน่ง ดังนี้

(๑) เจ้าพระยามหาอุปราช พานหมากทอง ๒ ชั้น เครื่องทอง คนโททองสลักลาย ขันทองสลักลาย มีพานเงินรอง กระโถนทอง ดาบฝักทองข้ออ้อย ๙ ข้อประดับพลอย กั้นกลดแพรยอดทอง ขี่เรือเอกไชยลายทอง ครึหเขียนลายทอง อัตราเบี้ยหวัดปีละ ๑๐๐ ชั่ง เวลาเข้าเฝ้าในท้องพระโรง มีพรมปูเปนที่นั่ง ใช้ตราตำแหน่งรูปพระพรหมถือฉัตรทรงหงษ์

(๒) เจ้าพระยาอรรคมหาเสนา ที่สมุหพระกลาโหม ได้พระราชทานพานหมากเครื่องในเงิน คนโททอง ขันทอง สลักลาย มีพานเงินรอง กระโถนเงิน ดาบฝักทองข้ออ้อย เสลี่ยง (กลีบ) บัวลายทอง กั้นสัปปทนแพรยอดทอง ขี่เรือรูปคชสีห์ ครึหลายทอง ได้พระราชทานเบี้ยหวัดปีละ ๕๐ ชั่ง ตราคชสีห์ประจำตำแหน่ง

(๓) เจ้าพระยาจักรี เหมือนกับเจ้าพระยาอรรคมหาเสนาทุกอย่าง ผิดกันแต่เรือแลตราเปนรูปราชสีห์

(๔) จัตุสดมภ์ทั้ง ๔ คือ ตำแหน่ง พระยายมราช กรมเมือง พระยาธรรมาธิกรณ์ กรมวัง พระยาราชภักดี (พระยาศรีธรรมราช) กรมพระคลัง พระยาพลเทพ กรมนา ได้พระราชทานเครื่องยศเสมอกันคือ พานทองมีเครื่องใน คนโททอง กระโถน (เงิน) ขันทองสลักลาย ถาดเงินรอง ดาบฝักข้ออ้อย (ทองหรือเงินไม่กล่าว) เสลี่ยงงาสลักลาย กั้นสัปปทนแพร ได้พระราชทานเบี้ยหวัดปีละ ๔๐ ชั่ง ขี่เรือกัญญา พนักเขียนลาย พระยายมราช ใช้ตรารูปพระยมทรงสิงห์ พระยาธรรมาธิกรณ์ ใช้ตรารูปพระอินทรนั่งสมาธิ (เห็นจะหมายความว่า ตราพระนนทิการ) พระยาพระคลังใช้ตราบัวแก้ว พระยาพลเทพใช้ตรารูปวิทยาธร

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ