ชื่อเรือพระที่นั่ง

๑. ทินครุธ (ที่นั่งครุธ) ศีร์ษะครุธ (มงคลสุบรรณ์)

๒. ทินหงษ์ (ที่นั่งหงษ์) ศีร์ษะหงษ์ (สุพรรณหงษ์)

๓. ทินกิง (ที่นั่งกิ่ง) ศีร์ษะช่อดอกไม้ (เห็นจะหมายความว่าลายกนก)

๔. เอกไชย ศีร์ษะช่อดอกไม้

๕. ทองควินปลา (ทองขวาญฟ้า)

๖. (ที่นั่ง) ไกรสรมุกข มรธุช (ไกรสรมุกข มณฑป?)

๗. นาคเถร (นาคเหรา) ศีร์ษะนาค

๘. นาควาสุกรี (ตรง) ศีร์ษะนาค

เรือพระที่นั่ง ๘ ลำนี้มีปราสาท (บุษบก)

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ