รวางช้างต้น

ชื่อช้างพระที่นั่งที่ทรงเปนพระคชาธาร

ตามฉบับพม่า

สอบทำเนียบ

๑ เจ้าพญาไชยานุพัทธ์

(เจ้าพระยาไชยานุภาพ)

๒ เจ้าพญาไชยชาญ

(เจ้าพระยาปราบไตรจักร)

ชื่อช้างพลายพระที่นั่งรวางต้นซ้ายขวา

๑ พลายศรีไชยจักร

๒ พลายจักกรมหึมา

(ตรง)

(จักรมหิมา)

๓ พลายมงคลจักกรพงษ

๔ พลายพิมานจักกรพันธุ์

(มงคลจักรพาฬ)

(พิมานจักรพรรดิ)

๕ พลายสวาทพิไชย

๖ พลายไกรบุบพนัน

(เห็นจะเปนสวัสดิวิไชย)

(เห็นจะเปนไตรภพอนันต)

๗ พลายกายจักกรรัตน

๘ พลายมัตตะรุงเท

(แก้วจักรรัตน มีในยวนพ่าย)

(มัทธยมเทศ มีในยวนพ่าย)

๙ พลายกุญชรราชา

๑๐ พลายบวรนาเค

(เห็นจะตรง)

(เห็นจะเปนบวรนาเคนทร)

ช้างเหล่านี้เอาไว้ในโรงช้างเบื้องซ้ายขวา ภายในพระราชวัง

ชื่อช้างพลายรวางใหญ่ซ้ายขวา

ตามฉบับพม่า

สอบทำเนียบ

๑ พลายหัสสดึงวิไชย

๒ พลายไอยรารามาตย์

(หัศถวิไชย มีในยวนพ่าย)

(ไอยราพต มีในยวนพ่าย)

๓ พลายจงจักกรพัน

๔ พลายพิมานไชย

(โจมจักรพาฬ มีในยวนพ่าย)

(มารพิไชย มีในยวนพ่าย)

๕ พลายคชินทรัตน

(คชินทรรัตน์)

๖ พลายสวาทิกุญชร

(สวัสดิกุญชร)

๗ พลายคชนาเค

๘ พลายคชินทราช

(เห็นจะเปนคชนาคินทร)

(เห็นจะเปนกรินทราช)

๙ พลายสิวาตัก

๑๐ พลายพิษณุจักร

(สารศิวาทิตย์ มีในยวนพ่าย)

(ตรง มีในยวนพ่าย)

๑๑ พลายสรจงจันทร์

๑๒. พลายพรรณชมพู

(สรสงสาร? มีในยวนพ่าย)

(บานชมพูทวีป มีในยวนพ่าย)

๑๓. พลายนรามวิชิต

๑๔. พลายฤทธินรามวิไชย

(เห็นจะเปนรณวิชิต)

(เห็นจะเปนฤทธิวิไชย)

๑๕. พลายจุลเตถี ประภูแตก

๑๖. พลายไชยเทพอุทิศ

(ชนะสิบทิศ คู่กับฤทธิกำจร)

๑๗. พลายพลภิฤทธิสปศักดิ์

๑๘. พลายพลภิรักขสปสิทธิ

(ในยวนพ่าย ฤทธิ์พระไชยศักดิ์)

(ในยวนพ่าย รักษพระไชยศรี)

๑๙. พลายสุรราชสังหาร

(แสนสังหาร คู่กับปราบเมืองแมน)

๒๐. พลายพรหมพาห

๒๑. พลายพรหมพาหุ

 

๒๒. พลายพรหมหุ

๒๓. พลายพรหมเห

 

๒๔ พลายพิศณุไสย

๒๕. พลายพิศณุสิทธิ์

(เห็นจะเปนพิศณุศักดิ์)

(เห็นจะตรง)

๒๖. พลายพิศณุฤทธิ์

๒๗. พลายพิศณุรักษ์

(เห็นจะตรง)

(เห็นจะตรง)

๒๘. พลายมโนนมิตร์

๒๙. พลายวิจิตรเจษฎา

(มโนนฤมิต มีในยวนพ่าย)

(ตรง แต่ในยวนพ่ายเรียกอิษฎารมย์)

ชื่อช้างพลาย (รวางเพรียว)

๑. พลายพิไชยนาเค

๒. พลายคเชมหึมมา

(พิไชยนาเคนทร์)

(คเชนทรฤทธิ์)

๓. พลายรัตนกุญชร

๔. พลายบวรเอรารา

(ราชากุญชร)

(บวรไอยรา)

๕. พลายคเชหัศดึง

๖. พลายกรินทราชา

(คเชนทรหัศดินทร์)

(ตรง)

๗. พลายมงคลรัตนารถ

๘. พลายราชไกรสร

(มงคลรัตนาศน์)

(ตรง)

๙ พลายสกลโลกา

๑๐. พลายมหาคชสังข์

(เห็นจะเปนขจรโลกา)

(มหาคชสาร)

๑๑. พลายสหังค์คชสีห์

๑๒. พลายมณีจักกรพันธุ์

(สังหารคซสีห์)

(มณีจักรพรรดิ์)

๑๓. พลายสวาทิคเชนทร

๑๔. พลายกรินทราชา

(เห็นจะเปนสวัสดิคเชนทร)

(เห็นจะเปนกเรนทรราชา)

๑๕. พลายวรวารภูล

๑๖. พลายสุนทรเทพ

(บวรไวยกูล)

(สุนทรเดช)

๑๗. พลายสงไสยพุฒ

๑๘. พลายสุทธิไชยจักร

(ในยวนพ่าย สิทธิพระสัมพุทธ)

(ในยวนพ่าย สุทธพระสมภาร)

๑๙. พลายบรรยงเอรารา

๒๐. พลายสุตสูนง

(บรรยงไอยรา)

(สุริยาภิรมย์)

๒๑. พลายประศักดิ

๒๒. พลายรักษธานี

 

๒๓. พลายฤทธิโกรสร

(เห็นจะตรง)

๒๔. พลายขจรวักพัน

(ขจรจักรพาฬ)

๒๕. พลายคีรีสรจักรภีสี

๒๖. พลายตรีสุรนารถ

 

๒๗. พลายกญชรไชย

๒๘. พลายไกรสรทิศ

(ตรง)

(ไกรสรเดช)

๒๙. พลายสุนทรเทพ

 

๓๐. พลายตรงภูบาล

๓๑. พลายจันทรภูธร

(ทรงภูบาล)

(สารภูธร)

๓๒. พลายพรหมพิศ

๓๓. พลายพรหมจรรย์

 

๓๔. พลายพรหมพันธ์

๓๕. พลายพรหมภักตร์

 

๓๖. พลายพิศณุรักข์

๓๗. พลายพิศณุรงค์

(เห็นจะตรง)

(เห็นจะตรง)

๓๘. พลายพิศณุพงษ์

๓๙. พลายพิศณุพันธุ์

(ตรง)

(เห็นจะตรง)

๔๐. พลายมโนรักจำนงค์

๔๑ พลายสุริยาจักร

(มโนรถจำนง)

(ทรงสุร กระษัตริย์)

๔๒ พลายจันทประสิทธิ์

๔๓ พลายฤทธิประไลย

(เห็นจะแก้เปน ประกายเพลิงพิศม์)

(เห็นจะแก้เปน ฤทธิสังหาร)

๔๔ พลายบูลย์พิฤทธิจำนง

๔๕ พลายพลพิฤทธิจำนง

 

๔๖ พลายมานประไลย

๔๗ พลายไภยภัตตกัลป์

(มารประไลย)

(ไฟพัทกัลป์)

๔๘ พลายแรงฤทธิกำจร

๔๙ พลายบวรธานี

(ตรง)

(ตรง)

๕๐ พลายสุขเพ็ชร์

๕๑ พลายชนจันทพงษ์

(ธนูเพ็ชร์ คู่กับ สุวรรณกำภู)

๕๒ พลายโลรตนารถ

๕๓. พลายชาติคช

 

๕๔ พลายสุริยาภิรมย์

๕๕ พลายสมภูชิต

(คชาภิรมย์ เดิมเห็นจะเปนสุริยาภิรมย์)

(ชมพูนุท)

ชื่อช้างพังพระที่นั่งรวางใหญ่

ตามฉบับพม่า

สอบทำเนียบ

๑ พังเทพลีลา

(ตรง)

๒ พังเทพลีลับ

(เทพลีลาศ)

๓ พังหงษลิลา

(ตรง)

๔ พังหงษลิลับ

(หงสาสวรรค์ เดิมเห็นจะเปนหงษลีลาศ)

๕ พังสุริยรังชัง

(สุริยโสภา)

๖ พังสุรังคราเช

(สุริยาประพาศ)

๗ พังสมภารอักษร

(เห็นจะตรง)

๘ พังสมพรอิศวร

(เห็นจะตรง)

๙ พังอนงค์ศรีสวรรค์

(ตรง)

๑๐ พังอนันตศรีสวงษ์

(อนันตศรีสวัสดิ์)

๑๑ พังอนัญญบรรยง

 

๑๒ พังอนงบานเย็น

 

๑๓ พังอนันตสุรสิงห์

 

๑๔ พังอเนกสุรสิทธิ์

 

๑๕ พังอนันตไกรกง

 

๑๖ พังอดุลย์ไกรกฤตย์

 

๑๗ พังพิจิตไชยธง

 

๑๘ พังวิมลจินดา

 

๑๙ พังวิมลศรีสท้าน

(วิมลศรีสถาน)

๒๐ พังพิมลศรีสถิตย์

(วิมลศรีสถิตย์)

๒๑ พังพิพิธจงภักร

 

๒๒ พังพิพัฒนจงพูน

 

๒๓ พังพิมูลจงพันธ์

 

๒๔ พังพิจันจงพูน

 

(ชื่อช้างพัง) (เห็นจะรวางเพรียว) (สำหรับนำแลตามเสด็จ)

ตามฉบับพม่า

สอบทำเนียบ

๑ พังอนุเขจร

(สกลเกษร)

๒ พังบวรราเคนทร

(บวรโกสุมภ์)

๓ พังเปมบรรยง

(เหมราชบรรยง คู่กับเหมราลีลาศ)

๔ พังอนงครังจัง

(เห็นจะเปนอนงค์รันจวร)

๕ พังพิพัฒโกสุม

 

๖ พังกังภูมิปัจจะปา

 

๗ พังมณีรัตนมาลา

(รัตนมาลา)

๘ พังปุจจปาสวัง

(รัตนานาฎ)

๙ พังกิจจาบรรยง

(ปทุมาศบรรยง)

๑๐ พังอนงคนารี

(อนงคลีลา)

๑๑ พังวิสาอักษร

(เดิมเห็นจะเปน กินราอัปศร)

๑๒ พังกินรปักษี

(ตรงคู่ กินรีสวรรค์)

๑๓ พังราชสุรังค์

(ราชสุรางค์)

๑๔ พังสรพรรพิมล

(สรรพางค์พิมล)

๑๕ พังสกลโกสุม

(ตรง)

๑๖ พังไกรภูมิรัสสมี

(ภุมรีรัตน)

๑๗ พังเทพประภา

(ตรง)

๑๘ พังเทพาประพัทธ

(เทพาประพาศ)

๑๙ พังสุริยลีลา

(ตรง)

๒๐ พังสุริยลี้ลับ

(สุริยาลีลา)

๒๑ พังปุจจะมัลลา

(บุษบันโสภา)

๒๒ พังปัจจะปากุล

(บุษบากร)

๒๓ พังเกจุนโสภา

(เกษรโสภา)

๒๔ พังเกษาสุนทร

(เกษาเสาวคนธ์)

๒๕ พังโกสุมพัชนี

(โกสุมภชนี)

๒๖ พังโกษีอักศร

(โกษีอับษร)

๒๗ พังคเชนทร์จังอัน

 

๒๘ พังรังชังพิมล

 

 

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ