ชื่อรวางม้าต้น

ม้าพระที่นั่งพระเจ้ากรุงศรีอยุทธยา สำหรับทรงตามนามวัน ๗ วัน

๑. เจ้าพระยาอาชานัย เชรชับ

(เจ้าพระยาอาชาชาติ) ซ้าย

๒. เจ้าพระยาราชพาหนะ

(ตรง) ขวา

ม้าแดงสำหรับทรงวันอาทิตย ๘ ม้า (รวางใหม่วันละ ๑๒ ม้า)

๑. ตินครยัสสมี

(ทินกรรัศมี)

๒. มณีปราณ

(รพีพรรณ เดิมอาจจะเปนมณีพรรณ)

๓. เหมบรรยงค์

(สุริยบรรยงค์ เดิมอาจจะเปนเหมบรรยงค์)

๔. หงษพิมาน

(ตรง)

๕. โลหิสตัง

(โลหิสตางค์)

๖. สารพรรกาศ

(สรรพางครัต)

๗. อดุลรัตน

(เดิมกำพลรัต แก้เปนกำพลพัตรเติมอัสฎงคต เปนคู่)

๘. ปัทมราช

(เดิมปัทมราช เติมปัสวหล่ำขึ้นเปนคู่)

ม้าขาวสำหรับทรงวันจันทร ๘ ม้า

๑. สุกรัสสมี

(สังขรัศมี เดิมอาจจะเปนสุกรรัศมี)

๒. ศิริประภาศร

(ศรีประภัศร)

๓. ศิริสุนันท์

(แสงศศิธร เดิมอาจจะเปนสีศศิธร)

๔. เจสรจันทร์

(เขจรจันทร์)

๕. ตารีจะตารา

(ดารินทดารา ม้าปลังวันพุฒ)

๖. พาหะพิมาน

(พาหะพิมาน ม้าปลังวันพุฒ)

๗. รัตนมัลลา

 

๘. รูปาภิรักษ์

 

ม้าสีม่วง (กเลียวสีจันทน์) สำหรับทรงวันอังคาร ๘ ม้า

๑. ชมพูวนัด

(ชามพูมนัศ ม้าปลังวันพุฒ)

๒. สหัสสรังษี

(ตรง แต่เปนม้าปลังวันพุฒ)

๓. บวรรัสสมี

(เกสรศินี เดิมอาจจะเปนบวรรัศมี)

๔. สุนทรีลุด

(ภุมรีรัตน์ เดิมอาจเปนสุนทรีลักษณ)

๕. อุดมพิลาป

 

๖. โกสสพัน

 

๗. วิสุโชติ

 

๘. วิโรทารุง

 

ม้าสีแสด (สีปลัง) สำหรับทรงวันพุฒ ๘ ม้า

๑. รูปาสวัต

 

๒. ภัทธวิสุทธิ

 

๓. วิสุงโสภา

(เดิมวิสุทธิโสภา แก้เปนทิพยโสภา)

๔. สุดาทิน

(เดิมสุธาทวีป แก้เปนสุธาทิพ วันอังคารทั้ง ๒ ม้า)

๕. ทิพยโอลา

 

๖. ปรณามริต

 

๗. รุลรัสสมี

(วิรุณรัศมี)

๘. ศิริสท้าน

(ศรีเสาวภางค์)

ม้าเหลืองสำหรับทรงวันพฤหัษบดี ๘ ม้า

๑. กิจจนุงรขัน

(สุพรรณสฤงฆาร)

๒. กิจจนูพิสิทธ์

(กาญจนพิจิตร)

๓. เหมมงคล

(ตรง)

๙. หยรุนทรัตน์

(ไหยรญรัศมี)

๕. กะนุตภูจา

(กนกภูษา)

๖. สาดุลรัตน

(จำรูญรัตน)

๗. ชามณีขรณ์

(จามนิกร)

๘. ชาปรมัต

(จามรมาศ)

ม้าลาย (แซมผ่าน) สำหรับทรงวันสุกร ๘ ม้า

๑. อนันทสีหัส

(อนันตสีหาศน์)

๒. อากาศพิมาน

(ตรง)

๓. พาหะวทา

(พาหะวดาร์)

๔. ปารุตหงษ์

(วายุพาหะ เดิมอาจจะเปนมารุตพงษ์)

๕. เมฆมาลา

(ตรง)

๖. เมฆาพิลาป

(เมฆาพิลาศ)

๗. วิวัขเวหา

(วิเวกเวหา)

๘. วิลาหก

(พลาหก)

ม้าดำสำหรับทรงวันเสาร์ ๘ ม้า

๑. กาฬาคีรี

(ตรง คู่กับ ศรีอันธการ)

๒. นิลาวง

(เดิมอาจจะเปน นีลาวรรณ แก้เปนนิลวรรณา คู่กับนิลพาหุ)

๓. สารพัน

(สุยามพรรณ)

๔. อชังสุด

(อัญชันโชติ)

๕. กาฬอาชา

(เดิมอาจเปนกาฬอาชา แก้เปนกฤษณาภรณ์)

๖. วรวานิล

(ตรง)

๗. สิงขรินทรรัต

 

๘. ปัทมกาลา

 

รวมม้าพระที่นั่ง ๕๘ ม้า

แชร์ชวนกันอ่าน

แจ้งคำสะกดผิดและข้อผิดพลาด หรือคำแนะนำต่างๆ ได้ ที่นี่ค่ะ